Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz2SMpw
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium dla studentów skierowanych na jego powtarzanie lub wznawiających studia.

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje specyfikację zadań stojących przed studentami w trakcie pisania pracy magisterskiej, wybór tematyki i skonstruowanie planu roboczego, sprawozdanie z kolejnych etapów i kontrolę nad przebiegiem pisania pracy, jej weryfikację i zatwierdzenie.

Pełny opis:

1. Instruktaż pisania pracy dyplomowej – magisterskiej – procedura, przebieg, terminy, wymagania

2. Omówienie tematyki seminarium – w specjalności nauki o zarządzaniu i jakości

3. Wybór tematów indywidualnych dla poszczególnych studentów

4. Omówienie tematyki i zakresu poszczególnych wybranych tematów, struktury przykładowych prac i wymogów dotyczących części badawczej pracy

5. Omówienie literatury ogólnie dotyczącej zakresu i tematyki zastosowań informatyki w biznesie i finansach, wymogi dla studentów do znalezienia literatury szczegółowej do pracy dyplomowej

6. Wymagania dotyczące konspektu pracy dyplomowej – magisterskiej

7. Omówienie i recenzja przesłanych konspektów, zaliczenie pierwszego semestru

8. Prezentacje problemów związanych z realizacją wybranych tematów prac dyplomowych – magisterskich

9. Sposoby rozwiązań dotyczących problemów z pisaniem prac dyplomowych – magisterskich na podstawie wybranych prac, w których się pojawiły

10. Weryfikacja napisanych fragmentów/rozdziałów prac poszczególnych studentów i zlecenie poprawek

11. Sprawdzenie wprowadzonych do pracy poprawek, zamknięcie poszczególnych fragmentów/rozdziałów prac

12. Ostatnie poprawki i zatwierdzenie prac

13. Instruktaż przygotowania do obrony prac magisterskich, omówienie możliwych pytań i procedury obron

Literatura:

Podstawowa pozycja:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, CeDeWu, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

2. Wójcik K., Piszę pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

3. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

1. Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości (K_W01)

2. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące posługiwania się pakietem podstawowym MS Word oraz Excel (K_W02),

3. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby wykorzystania pakietu MS Office w praktyce gospodarczej związanej z finansami i rachunkowością (K_W05)

4. Potrafi wykorzystać praktykę stosowania pakietu MS Office do rozwiązywania bieżących problemów gospodarczych (K_U01)

5. Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. (K_U02)

6. Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

7. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności dla zarządzanie finansami i rachunkowość. (K_U04)

8. Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową (K_U05)

9. Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

10. Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych (K_K01)

11. Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Metody: instruktaż, przykłady z praktyki, interaktywne wyjaśnienie kluczowych zadań, Podstawowym kryterium oceny jest przedstawienie ukończonej pracy dyplomowej- magisterskiej i jej zatwierdzenie przez promotora

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Grzegorz Botwina, Agnieszka Brzozowska, Witold Chmielarz, Barbara Godlewska-Bujok, Elwira Gross-Gołacka, Waldemar Grzywacz, Józef Haczyński, Maria Jagielska, Grzegorz Karasiewicz, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Paweł Kłobukowski, Tomasz Ochinowski, Jacek Pasieczny, Anna Pawłowska, Stanisław Piątek, Robert Pietrusiński, Agnieszka Postuła, Aleksandra Spik, Aleksandra Wąsowska, Agnieszka Wiśniewska, Paweł Wójcik, Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Biernikowicz, Leszek Borowiec, Grzegorz Botwina, Agnieszka Brzozowska, Witold Chmielarz, Magdalena Gąsowska, Barbara Godlewska-Bujok, Elwira Gross-Gołacka, Waldemar Grzywacz, Józef Haczyński, Maria Jagielska, Andrzej Jasiński, Grzegorz Karasiewicz, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Paweł Kłobukowski, Joanna Mazur, Adam Niewiadomski, Tomasz Ochinowski, Jacek Pasieczny, Anna Pawłowska, Stanisław Piątek, Ewa Pietrusińska, Robert Pietrusiński, Agnieszka Postuła, Monika Skorek, Aleksandra Spik, Filip Tużnik, Aleksandra Wąsowska, Agnieszka Wiśniewska, Paweł Wójcik, Marek Zborowski, Marcin Żemigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)