Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt doradczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PSMzpPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt doradczy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: PSM Zarządzanie Projektem
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praca powinna dotyczyć rozwiązania konkretnego problemu w firmie. (restrukturyzacja, prywatyzacja, wprowadzanie zmian, strategia, itp.). Pracę powinna charakteryzować interdyscyplinarność, czyli praktyczne wykorzystanie wiedzy z różnych obszarów. Dotyczy to także umiejętności wykorzystania różnych poznanych metod i technik badawczych. Praca powinna się kończyć wskazaniem konkretnych kierunków działań oraz warunków (możliwych i koniecznych) ich realizacji wraz harmonogramem wdrożenia

Pełny opis:

1. Praca dyplomowa wykonywana jest w grupach 5-7 osobowych.

2. Przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się etapowo.

Efekty poszczególnych etapów są przedstawiane jako prezentacje w trakcie zajęć z projektów doradczych.

3. Termin prezentacji poszczególnych grup wyznacza prowadzący na podstawie harmonogramu zajęć.

Termin ten staje się obligatoryjny i ostateczny.

4. Nie ma możliwości poprawy punktacji, tzn. grupa, która nie przygotowała się lub była nieobecna na prezentacji otrzymuje 0 pkt. bez możliwości zrobienia prezentacji w innym terminie.

5. Projekty pilotowane są przez grupę promotorów ,wspomagających w różnych obszarach projektu.

6. Punkty zdobyte w trakcie zajęć wliczane są w punktacji końcowej.

Po dodaniu punktów z projektu końcowego i obrony finalnej powstaje ranking prac.

Ramowy układ pracy końcowej

1. Executive summary (do 5 stron), w którym musi się znaleźć jasno sformułowany temat pracy wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia, Szczegółowy opis badanego problemu(ów) wraz ze wskazaniem jego złożoności , a także zastosowanej metodyki.

2. Część analityczna - diagnoza wybranych obszarów, kluczowych ze względu na cel (cele) pracy.

3. Syntetyczna prezentacja rozwiązań rekomendowanych przez grupę. Harmonogram wdrożenia.

4. Podsumowanie.

Literatura:

Milan Kubr Management consulting

Aleksander Chrostowski & Dariusz Jemielniak Skuteczne doradztwo strategiczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład z elementami warsztatu, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Postuła
Prowadzący grup: Aleksander Chrostowski, Agnieszka Postuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład z elementami warsztatu - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)