Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metadane I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1M1 Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Metadane I
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przegląd głównych tendencji w zakresie unifikacji reguł opisu formalnego dokumentów i podstawowych standardów w zakresie opracowania zbiorów. Głównym celem zajęć jest charakterystyka głównych zasad opisu dokumentów z wykorzystaniem popularnego standardu metadanych, jakim jest Dublin Core oraz MARC 21.


Zajęcia odbywają się za pośrednictwem narzędzi informatycznych do zdalnego nauczania - Google Meet oraz Platformy COME UW.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przegląd głównych tendencji w zakresie unifikacji reguł opisu formalnego dokumentów i podstawowych standardów w zakresie ich opracowania. Jednym z celów zajęć jest omówienie zmian w zasadach opisu, które dokonują się pod wpływem cyfrowej rewolucji, w tym wzrastającej roli dokumentów elektronicznych. W trakcie zajęć laboratoryjnych główny nacisk zostanie położony na standard Dublin Core oraz MARC 21.

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem narzędzi informatycznych do zdalnego nauczania -Google Meet oraz Platformy COME UW.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów.

Pojęcie metadanych. Wykorzystanie metadanych w opisie dokumentów.

Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego.

MARC 21 versus Dublin Core.

Tworzenie metadanych (ćwiczenia praktyczne).

Inne problemy poruszane podczas zajęć:

Rola i znaczenie metadanych

Standardy metadanych i ich klasyfikacja

Słowniki kontrolowane

Interoperacyjność metadanych

W trakcie laboratoriów studenci uczą się identyfikować metadane, wykorzystując rozmaite narzędzia oraz ćwiczą umiejętność sporządzania metadanych dla dokumentów tradycyjnych i cyfrowych.

Literatura:

Przykładowa literatura:

Bednarek G., Wróbel A., Metadane a proces ciągłej digitalizacji obiektów bibliotecznych, dostęp: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=101140.

Dublin Core Metadata Element Set: Version 1.1: Reference Description. Tł. M. Nahotko, dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/standard/dc.html.

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki, opr. zespół pod red. M. Rowińskiej i I. Wiśniewskiej. Warszawa 2017, dostęp: https://centrum.nukat.edu.pl/images/files/instrukcje_procedury/MARC_21/MARC21ksiazka_nowe_wydanie_2017.pdf.

Karecka L. [i in.], Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, dostęp: http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf.

Nahotko M., Metadane: sposób na uporządkowanie internetu. Kraków 2004.

Malak P., Osińska V., Bednarek – Michalska B., Jakość wybranych elementów metadanych stosowanych w polskich bibliotekach i repozytoriach cyfrowych, dostęp: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4712/01_06_Malak_Osinska_Bednarek.pdf?sequence=1.

Pacek J., Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa 2010, dostęp: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=767.

PN-ISO 15836:2006 Zestaw elementów metadanych Dublin Core.

Słownik terminologii metadanych (Dostęp: http://skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/metadane/slownik.htm).

Wróbel A., opracowanie dokumentów w bibliotece cyfrowej e-bUW, dostęp: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=93183.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- metody analizy i interpretacji różnych rodzajów zasobów informacyjnych właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych bibliologii i informatologii (K_W04)

- procedury oraz narzędzia umożliwiające zapewnienie dostępu do zasobów informacyjnych, zwłaszcza w zakresie tworzenia i/lub korzystania z metadanych dokumentu (K_W06)

Absolwent potrafi:

- opracować poprawnie metadane dla różnych typów dokumentów (K_U03)

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł informacji (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Obecność na zajęciach synchronicznych (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). Każdą następną nieusprawiedliwioną nieobecność Student zalicza.

W przypadku zajęć asynchronicznych (platforma COME UW) niezbędne jest bieżące przygotowanie prac pisemnych lub wypełnianie testów przygotowanych przez prowadzącego

W semestrze odbędą się kolokwia, które będą podsumowywały pewną partię zajęć. Suma ocen uzyskanych w ramach kolokwiów, aktywność na zajęciach (oceniana plusami) oraz oceny prac pisemnych i wyniki testów składają się na końcową ocenę z przedmiotu.

Przedmiot kończy się egzaminem. Do egzaminu student może podejść jeśli zaliczył zajęcia laboratoryjne (zaliczenie na ocenę).

Egzamin jest przeprowadzany w terminie sesji. Osoby, które nie zaliczyły przedmiotu (egzaminu) w sesji i uzyskały ocenę negatywną, mogą podejść do egzaminu ponownie w terminie sesji poprawkowej.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej

Obejmuje zagadnienia poruszane podczas wykładów i laboratoriów

Część teoretyczna:

a. Pojęcie metadanych (definicje), typologia metadanych, funkcje metadanych.

b. Format MARC 21 i Dublin Core.

Część praktyczna

Przygotowanie rekordu w Dublin Core (15 elementów)

W trakcie realizacji zajęć wykorzystuję zarówno podające metody dydaktyczne, wykład problemowy, jak i metody oparte na dyskusji, angażujące studentów w wymianę poglądów, wymagające aktywności oraz zachęcające do zajęcia własnego stanowiska (metoda sytuacyjna, giełda pomysłów czy dyskusja panelowa). Moim celem jest zespołowe analizowanie i rozwiązywanie rzeczywistych problemów, z którymi studenci mogą się spotkać w przyszłej pracy zawodowej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gmiterek
Prowadzący grup: Grzegorz Gmiterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W trakcie realizacji zajęć wykorzystuję zarówno podające metody dydaktyczne, jak wykład problemowy, ćwiczenia, konwersatorium, ale też metody oparte na dyskusji, angażujące studentów w wymianę poglądów, wymagające wewnętrznej aktywności oraz zachęcające do zajęcia własnego stanowiska (metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, SWOT czy dyskusja panelowa). Moim celem jest zespołowe analizowanie i rozwiązywanie rzeczywistych problemów, z którymi studenci mogą się spotkać w przyszłej pracy zawodowej. Oczywiście, wykorzystuję także metody eksponujące, a zwłaszcza pokaz i metodę symulacyjną. Każdy prowadzony przeze mnie przedmiot jest uzupełniony o e-learning i wykorzystanie platformy COME UW lub innych narzędzi bazujących na usługach sieciowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gmiterek
Prowadzący grup: Grzegorz Gmiterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.