Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka przedsiębiorstwa: zaopatrzenie-produkcja-dystrybucja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-Z4LOPR Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Logistyka przedsiębiorstwa: zaopatrzenie-produkcja-dystrybucja
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: ID-DZIENNE I STOPIEŃ 4 semestr, 2 rok (specjalność Logistyka i marketing w mediach)
ID-DZIENNE I STOPIEŃ 4 semestr, 2 rok (specjalność Technologie informacyjne mediów)
LM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zadań logistycznych wspomagających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W trakcie zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z zadaniami logistycznego wspomagania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji. W ramach przedmiotu studenci poznają wykorzystanie Internetu w logistyce. Efektem kształcenia powinno być przygotowanie do pracy zawodowej zarówno w małej jak i dużej firmie produkcyjnej. Celem przedmiotu jest wskazanie zadań i metod wykorzystywanych w logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, które mają służyć usprawnieniu procesów logistycznych. Istotnym zadaniem jest także wskazanie i powiązanie systemów produkcyjnych z zarządzaniem logistycznym oraz wykorzystaniem metod i narzędzi logistycznych.

Pełny opis:

Geneza i pojęcia logistyki, łańcucha logistycznego i procesów logistycznych. Podejście systemowe w logistyce. Systemy logistyczne. Logistyka jako czynnik sukcesu. Funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie.

Logistyka zaopatrzenia. Polityka kształtowania zakupów.

Logistyka produkcji. Organizacja procesów produkcji.

Logistyka dystrybucji. Wybór i rola kanałów dystrybucji.

Zadania projektowe obejmują zagadnienia:

1. Planowanie produkcji. Prognozy popytu a plan produkcyjny. Strategie produkcji.

2. Znaczenie zapasów przedsiębiorstwie. Przyczyny i koszty utrzymywania zapasów.Podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zapasami. Koszty łączne w koncepcji logistycznej. Efektywność systemów logistycznych.

3. Projektowanie systemów logistycznych. Infrastruktura procesów logistycznych. Przestrzenne uwarunkowania systemu logistycznego. Manipulacja materiałami.

4. System transportu. Decyzje dotyczące zagadnień transportowych. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania transportem. Zasady ustalania stawek przewozowych.

5. Logistyczne funkcje opakowania. Rozwiązania w zakresie automatycznej identyfikacja towarów. Opakowania i systemy kodów kreskowych.

6. Procesy przepływu materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych w procesach produkcyjnych. Sterowanie przepływami fizycznymi oraz zapasami w produkcji. Koncepcja punktu rozdziału.

Wybrane aspekty ćwiczeń projektowych realizowane są poprzez przygotowywanie i podejmowanie decyzji w komputerowej grze symulacyjnej odwzorowującej powiązania występujące w logistycznym łańcuchu dostaw.

Literatura:

1. M. Fertsch, Logistyka produkcji, Biblioteka Logistyka, ILiM Poznań 2003.

2. M. Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa 2002.

3. C. Bozarth, R. B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Helion, Gliwice 2007.

4. S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Jasiński, Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

2. S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa

3. P. Blaik, Logistyka. PWE, Warszawa

4. J. Coyle, E. Bardi, J. Jr. Langley, Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa

5. E. Gołembska, Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. AE w Poznaniu, Poznań

6. I. Pisz, T. Sęk, W. Zielecki, Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa

7. Artykuły naukowe oraz publikacje czasopism branżowych dotyczące logistycznego wspomagania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji w zakresie przedsięwzięć gospodarczych, zarządzania produkcją w sektorze mediów oraz dotyczące procesów zarządzania projektami w nowych mediach internetowych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

- Student ma wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa.

- potrafi wyjaśnić miejsce logistyki we

współczesnym zarządzaniu produkcją.

- zna zadania poszczególnych podsystemów logistycznych i realizowane przez nie funkcje.

- zna elementy infrastruktury procesów logistycznych oraz istniejące możliwości technologiczne usprawniające ich przebieg.

- potrafi scharakteryzować nowoczesne systemy produkcji w przedsiębiorstwie sektora mediów.

Umiejętności

- Student potrafi przeprowadzić obliczenia optymalizujące koszty występujące w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.

- potrafi zaprojektować elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa dobierając odpowiednie urządzenia i środki techniczne zapewniające ich sprawne funkcjonowanie.

- potrafi przygotowywać i podejmować decyzje dotyczące powiązanych przepływów surowców i wyrobów gotowych w logistycznym łańcuchu dostaw, zapewniając nieprzerwaną realizację zadań symulowanego systemu logistycznego.

- potrafi wybrać odpowiedni dla przykładowego

przedsiębiorstwa sposób sterowania przepływami

fizycznymi w łańcuchu logistycznym zaopatrzenia i dostaw.

Inne kompetencje

- Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki.

- umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów.

- ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności.

- wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu

logistyki produkcji.

- pracuje w zespole w trakcie realizowanych ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: wymagana obecność na zajęciach, u dział studenta w zajęciach, aktywność podczas zajęć, udział w dyskusjach. Ocena na podstawie kol. zaliczeniowego

Egzamin: Test

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Prokopowicz
Prowadzący grup: Dariusz Prokopowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Cetera
Prowadzący grup: Wiesław Cetera, Dariusz Łukawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Cetera
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.