Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka książki i prasy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D2EKP Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Estetyka książki i prasy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien umieć wskazać i scharakteryzować zarówno elementy estetyczne książki, jak też przedstawić rozwój historyczny koncepcji artystycznych związanych z estetyką książki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem I części zajęć jest prezentacja książki jako przedmiotu sztuki w perspektywie historycznej. Celem zajęć części 2 jest zaprezentowanie książki od strony szaty graficznej. Przedstawienie technik ilustrowania książki w przeszłości oraz współcześnie.

Pełny opis:

Przedmiotem I części zajęć jest prezentacja książki jako przedmiotu sztuki w perspektywie historycznej. Poruszane są następujące zagadnienia: 1. Kształtowanie kanonu estetycznego. Zakres sztuki książki. Sztuka książki a sztuka pisania i sztuka drukarska. Relacje między sztuką a techniką; 2. Kierunki i stan badań w zakresie sztuki książki. 3. Zdobnictwo rękopisów i druków / ilustracje. 4. Estetyka książki w konkretnym okresie historycznym (średniowiecze-XIX w.). 5. Piękna książka w Europie i Polsce.

Część 2: Typografia współczesnej książki. Książka artystyczna - pojęcie i definiowanie terminu. Twórcy książki awangardowej i artystycznej na świecie i w Polsce. Okładka, obwoluta, karty tytułowe jako wyróżniki książki współczesnej. Znaczenie ilustracji dla estetyki współczesnej książki. Sztuka książki dla dzieci i młodzieży. Charakterystyka współczesnych wydawnictw edytorsko doskonałych.

Literatura:

CZĘŚĆ 1: Chojecka E., Stan badań nad historią sztuki książki w Polsce. Uwagi o metodzie, ?Studia o Książce? 12 (1982), s. 19-32. Heckermann D., Stan badań nad ilustracją polskiej książki drukowanej, ?Rocznik BN? 1 (1965), s. 370-407. Lenart B., Piękna książka, Wilno 1928. Staniszewski Z., Estetyka polskiego druku książkowego XVIII w., ?Ze Skarbca Kultury? 12 (1960), s. 126-164. Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki, Gniezno 1993. Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1967. Werner J., Technika i technologia sztuk graficznych, Kraków 1972. Wilder H., Grafika, drzeworyt, litografia. Wskazówki dla bibliotekarzy i miłośników sztuki, Lwów 1922. Wojeński J., Technika liternictwa, Warszawa 1976. Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo, Wrocław 1986 oraz literatura do poszczególnych zajęć.

CZĘŚĆ 2:

Ambrose G., Harris P., Layout- zasady, kompozycja, zastosowanie. Warszawa 2008;

Ambrose G., Harris P., Typografia. Warszawa 2008.;

Artyści polskiej książki. 50 lat konkursu PTWK. Warszawa 2009;

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii. Kraków 2008;

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002;

Dunin J., Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku. Łódź 1982;

Erber Cz., Z zagadnień architektoniki książki: układ symultaniczny, Kielce 1982;

Estetyka wirtualności, red. Michał Ostrowicki, Kraków 2005;

Górski K., Sztuka edytorska. Zarys teorii, Warszawa 1956;

Hochuli J., Projektowanie książki w Szwajcarii. Kraków 1995;

Hordyński P., Czy istnieje książka artystyczna?, [w:] O miejsce książki w historii sztuki, pod red. A. Gronek, Kraków 2015, s. 363-378.

Komza M., Bibliolog wobec nowych zjawisk w sztuce książki. „Studia Bibliologiczne” 2008, s.29-41;

Książka szkolna: opracowanie i edytorstwo, Warszawa 1978-;

Lenk K., Krótkie teksty o sztuce projektowania. Gdańsk 2011.

Repucho E., Fanaberie i pasje: edycje bibliofilskie i druki ozdobne Biblioteki Narodowej w Warszawie, Warszawa 2006;

Rypson P., Polska książka awangardowa i artystyczna 1919-1992. Warszawa 1992;

Socha K., Na czym polega piękno książki? Estetyczne podstawy projektu typograficznego, [w:] O miejsce książki w historii sztuki, pod red. A. Gronek, Kraków 2015, s. 379-390

Sztuka książki: historia, teoria, praktyka, red. Małgorzata Komza, Wrocław 2003

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba. Warszawa 2006,

Tschichold J., Nowa typografia. Łódź 2011;

W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. M. Komza, E. Jabłońska-Stefanowicz, E. Repucho , Wrocław 2012)

Wiercińska Janina, Sztuka i książka, Warszawa 1986

Z książką przez wieki, red. Antoni Krawczyk, Lublin 2002;

Zeegen L./Crush, Twórcze ilustrowanie. Warszawa 2005;

Zmiana pola widzenia: druk nowoczesny i awangarda, red. nauk. P. Kurc-Maj. Muzeum Sztuki, Łódź 2014.

2+3D grafika plus produkt. Kwartalnik projektowy. 2001-

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

problematykę badawczą użytkowej sztuki książki w perspektywie historycznej i współczesnej; techniki ilustrowania książki w przeszłości oraz współcześnie, kształtowanie się kanonu estetycznego książki na przestrzeni dziejów; rodzaje książki artystycznej (K_W02, K_W03, K_W05, K_W07)

Absolwent potrafi:

wskazać i scharakteryzować elementy estetyczne książki (w tym produktu edytorsko doskonałego); przedstawić rozwój historyczny koncepcji artystycznych związanych z estetyką książki ( K_U03, K_U04, K_U06, K_U07)

Absolwent jest gotów do:

aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego; systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym , interesowania się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce związanymi z książką i jej instytucjami (K_K02, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, opis, dyskusja, praca z tekstem.

Metody oparte na praktycznej działalności studentów (samodzielne wykonywanie projektów).

Metody aktywizujące: burza mózgów, dyskusja nad zagadnieniami problemowymi.

Część I i II:

1. obecność na zajęciach (dozwolone maks. 2 nieobecność w cz. I i II).

2. aktywność

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chamera-Nowak, Mikołaj Ochmański
Prowadzący grup: Agnieszka Chamera-Nowak, Mikołaj Ochmański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.