Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza wydawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D4AW
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza wydawnicza
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat sposobu oceny publikacji jako całościowego dzieła wydawniczego.

Pełny opis:

Elementy książki i terminologia. Okładka – estetyka, semantyka, funkcja reklamowa. Funkcja a forma. Założenia projektowe w kontekście oczekiwań wydawniczych. Typy publikacji i sposoby ich projektowania. Kryteria oceny publikacji. Praca z grafikiem/zespołem wydawniczym/autorem, proces zatwierdzania materiałów do druku.

Literatura:

Bierkowski T., Repucho E, Typografia dla humanistów, Warszawa 2018

Birkenmajer A. (red.), Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971

Komza M. (red.), Sztuka książki: historia-teoria-praktyka, Wrocław 2003

Komza M. (red.), W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, Wrocław 2012

Mogilnicki P., Książka po okładce, Kraków 2021

Skalska-Zlat M., Żbikowska-Migoń A. (red.), Encyklopedia książki, T 1-2, Wrocław 2017

Szczęśniak K., Okładka i obwoluta jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, [w:] „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, nr 2(7), Toruń 2011

Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

podstawową terminologię związaną z książką jako efektem procesu wydawniczego, zasady dopasowania rodzaju projektu graficznego do typu książki, podstawowe kryteria oceny publikacji, modele współpracy w zespołach wydawniczych

Absolwent potrafi:

samodzielnie dokonywać oceny publikacji według odpowiednio dobranych kryteriów; nazwać poszczególne elementy książki, dostrzec i wskazać wpływ przemian estetycznych i kulturowych na sposób myślenia o książce jako o formie przekazu różnorodnych treści kulturowych

Absolwent jest gotów do:

analizy adekwatności formy w stosunku do treści publikacji, podjęcia działań w zespole redakcyjnym polegających na koordynacji procesu powstawania projektu graficznego publikacji, doborze elementów okładkowych i dbaniu o adekwatność i poprawność treści (aż do momentu oddania książki do druku), monitorowania trendów graficznych dotyczących oprawy publikacji

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- analiza wybranych publikacji

- praca pisemna

- odpowiedź ustna

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Janiszewska
Prowadzący grup: Aleksandra Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)