Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika wydawnicza książki i prasy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D4EWKP
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomika wydawnicza książki i prasy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania branży wydawniczej, z uwzględnieniem specyfiki ekonomicznej różnych sektorów rynku książki i prasy. Przedmiot obejmuje również zagadnienia produkcji, zarządzania i marketingu w branży wydawniczej jak też wpływ technologii cyfrowych na produkcję i zarządzanie procesami wydawniczymi.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane będą następujące zagadnienia: definiowanie rynków wydawniczych i nisz rynkowych; przedsiębiorstwo wydawnicze; e-książki; e-prasa; zarządzanie poszczególnymi etapami produkcji wydawniczej: rynek autorski i czytelniczy; zamawianie tytułów i polityka budżetowania; rozwój produktu wydawniczego, produkcja wydawnicza i design; technologie cyfrowe w zarządzaniu i produkcji wydawniczej; marketing i sprzedaż, badania rynku, plan marketingowy, public relations; kanały sprzedaży; charakterystyka rynkowa wybranych sektorów wydawniczych.

Literatura:

Giles Clark, Angus Phillips, Inside Book Publishing, Routledge 2020.

John B. Thompson, Book Wars. The Digital Revolution in Publishing, Polity Press 2021.

Rynek książki w Polsce, Biblioteka Analiz 2016, t.1-4

Ruch wydawniczy w liczbach, Biblioterka Narodowa (aktualne raporty)

T. Woll - Jak osiągnąć zysk w wydawnictwie, BMR 2000

J.B. Thompson, Merchants-of-Culture-The-Publishing-Business-in-the-Twenty-First-Century, Plume 2012.

R. Towse, Ekonomia kultury,Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

najważniejsze zagadnienia i pojęcia związane z ekonomicznym funkcjonowaniem podmiotów rynku wydawniczego oraz zarządzania nimi; zmiany dokonujące się w świecie technologii komunikowania oraz ogólne procesy rozwojowe, takie jak globalizacja, fragmentacja popytu, koncentracja kapitału; znaczenie twórczości, wpływu reklamy i nowych technologii na funkcjonowanie systemów komunikowania (K_W02, K_W04,K_W06, K_W07)

Absolwent potrafi:

wskazać wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania działalności podmiotów rynku książki i prasy; analizować dane marketingowe i wskaźniki badań rynkowych; kształtować postawę dla pracy w instytucjach rynku książki prasy ze zrozumieniem ich zadań ekonomicznych i komercyjnych (K_U01, K_U03, K_U07, K_U08, K_K09)

Absolwent jest gotów do:

rozwoju zawodowego na różnych poziomach kierowania i organizowania firmy lub przedsięwzięć wydawniczych (K_K01, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Metoda seminaryjna, metoda projektowa.

Obecność na zajęciach, lektura tekstów i uczestniczenie w dyskusji o tekstach. Przygotowanie projektu z zakresu produkcji wydawniczej/rynku książki

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)