Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium metodologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D4PM
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium metodologiczne
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdefiniowanie szeroko rozumianego pojęcia nauka, poznanie całego procesu postępowania badawczego, języka specyficznego dla poszczególnych metodologii nauk humanistycznych, budowy twierdzeń w naukach humanistycznych; objaśnienie prawidłowości w nauce; klasyfikacji badań.

Szczególnie ważne miejsce zajmie tu zapoznane studentów z różnego typu narzędziami , technikami i metodami badań stosowanymi przede wszystkim w nauk humanistycznych, ale też i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych wykorzystywanych w bibliologii.

Pełny opis:

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania.

Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, wykorzystywanymi w bibliologii.

W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc.

Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i planowania badań.

Literatura:

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Warszawa 2007.

T.Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995

Babbie E. Podstawy badań społecznych PWN, 2008

Silverman D. Proawdzenie badań jakosciowych, PWN

Bokszański Indywidualizm a zmiana społeczna, PWN

Miles M.B. Huberman A.M. Analiza danych jakosciowych, Trans Humana, 2000

Kvale S. InterView. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans

Humana

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę ogólną w zakresie bibliologii i informatologii

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin właściwych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie bibliologii i informatologii

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii w typowych sytuacjach profesjonalnych

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania w zakresie bibliologii i informatologii, z wykorzystaniem oglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla bibliologii i informatologii, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień szczegółowych bibliologii i informatologii z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny poprzedzony dwiema pracami śródsemestralnymi

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Ochmański
Prowadzący grup: Mikołaj Ochmański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)