Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D4PZ
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Skrócony program praktyk po I roku studiów

1. Organizacja i funkcjonowanie instytucji.

2. Korelacja efektywności biznesowej.

3. Prawa autorskie.

4. Organizacja rynku.

Pełny opis:

Ogólny program praktyk po I roku studiów

1. Organizacja i funkcjonowanie wydawnictw różnego typu oraz innych instytucji funkcjonujących na rynku. Student powinien poznać, przy uwzględnieniu możliwości danej instytucji, jej strukturę, organizację pracy w poszczególnych działach, a także obowiązki przypisane do poszczególnych stanowisk. Powinien również mieć możliwość przeprowadzania rozmów ze specjalistami.

2. Korelacja efektywności biznesowej z wiernością zasadom kultury książki, czyli student powinien mieć możliwość zapoznania się z kwestiami dotyczącymi prowadzenia firmy wydawniczej, w tym kwestii ekonomicznej (koszty: honorariów autorskich, produkcji, obsługi administracyjnej i księgowej, promocji).

3. Praktyka działania prawa autorskiego w kwestiach wydawniczych, obejmująca problematykę umów wydawniczych, praw zależnych i dozwolonego użytku.

4. Zagadnienia związane z organizacją rynku wydawniczo-księgarskiego oraz zdobycie umiejętności wyszukiwania i przygotowywania informacji z zakresu funkcjonowania rynku książki. Student powinien poznać ogólną sytuację na polskim rynku książki – najważniejsze zagadnienia natury ekonomicznej (koniunktura, rentowność, podaż i in.), jak też społecznej (m.in. realny popyt na różne typy publikacji) oraz technologicznej (rewolucja w dziedzinie nośników i form przekazu), a także poznać system informacji o rynku wydawniczo-księgarskim od strony wytwórcy informacji po jej odbiorcę.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie: projekty oraz dobre praktyki profesjonalisty działającego na rynku wydawniczym; funkcje, prawne i finansowe uwarunkowania oraz organizację instytucji wydawniczych, a także ich rolę w kulturze współczesnej; warunki pracy w branży wydawniczej, zasady nawiązywania kontaktów zawodowych (K_W02, K_W06, K_W07)

Absolwent potrafi: zastosować w praktyce zdobytą podczas nauki wiedzę merytoryczną i umiejętności zawodowe w realizacji działań w branży wydawniczej; stosować się do zasad pracy indywidualnej i grupowej pracownika rynku książki; realizować (samodzielnie i w grupie) różnorodne zadania intelektualne, techniczne czy projektowe, typowe dla branży wydawniczej; zdiagnozować zapotrzebowania na określone działania, a także ocenić ich wykonanie pod względem jakości i skuteczności; zastosować technologie medialne oraz oprogramowanie komputerowe do realizacji typowych zadań determinowanych wymogami branży wydawniczej (K_U06, K_U07, K_U08)

Absolwent jest gotów do: współpracy w grupie, planowania i realizowania wraz z nią złożonych projektów o charakterze zawodowym, w tym innowacyjnych i przedsiębiorczych; identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu wydawcy; działań dla kultury i społeczności (K_K01, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkiem praktykanta jest założenie i prowadzenie dziennika praktyk. W dzienniku powinny znaleźć się opisy wszystkich czynności wykonywanych w kolejnych dniach praktyki. Na zakończenie praktyki wydziałowy opiekun praktykanta dokonuje wpisu oceniającego przebieg praktyki i dokonania studenta.

Praktyki zawodowe:

Praktyki mają odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk, których celem jest zapoznanie studentów z podmiotami działającymi na rynku wydawniczo-księgarskim oraz umożliwienie nabycia umiejętności komunikowania się ze specjalistami z tej dziedziny. Do tych podmiotów należą przede wszystkim wydawnictwa różnych typów, instytucje i firmy działające na rynku wydawniczo-księgarskim, biblioteki cyfrowe oraz inne instytucje wydające publikacje tradycyjne i cyfrowe, a także zajmujące się publikowaniem w sieci, instytucje i firmy zajmujące się digitalizacją, w tym biblioteki, repozytoria i archiwa, działy marketingu i promocji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Pietrzkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Pietrzkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)