Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie redakcyjne tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-IN-D2ORT-EDY Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Opracowanie redakcyjne tekstu
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: IN-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr (spec.: EDY)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają z normą ortograficzną i interpunkcyjną oraz normą językową, obowiązującymi przy redakcyjnym opracowaniu tekstu. Przedstawiają ponadto zasady opracowania edytorsko-typograficznego tekstu. Przygotowują do opracowywania różnego typu tekstów od strony merytorycznej i formalnej.

Pełny opis:

Rodzaje tekstów. Opracowanie językowe, interpunkcyjne i stylistyczne tekstu. Zasady opracowania typograficzno-edytorskiego elementów tekstu. Oznaczenia korektorskie i korekta tekstu. Programy komputerowe wykorzystywane w pracach redakcyjnych. Redakcja wybranych rodzajów tekstu.

Literatura:

Gajda S., Jak pisać i redagować? Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2010;

Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu. Warszawa 2010;

Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni interpunkcji. Red. nauk. E. Polański. Warszawa 2002;

Polański E., Szopa M., Dereń E., Poradnik interpunkcyjny. Katowice 2010;

Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora. Warszawa 2005;

Wielki słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego. Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student: zna terminologię specjalistyczną dla nauk humanistycznych podstawowych dla bibliologii i informatologii. Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej innych niż kierunkowe. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach bibliologii i informatologii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których została wyodrębniona informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych. Ma szczegółową wiedzę o wybranych współczesnych dokonaniach z zakresu tych dyscyplin naukowych, które mogą stanowić punkt odniesienia/obszar współpracy w praktyce bibliotecznej i informacyjnej. Ma podstawową wiedzę o bibliotekach i innych instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym, w zakresie niezbędnym dla prowadzenia współpracy bibliotek i wymiany informacji z tymi instytucjami. Zna techniki twórczego myślenia i umie je stosować w praktyce.

Umiejętności. Student: posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowywanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin naukowych, właściwych dla informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie bibliologii i informatologii, a także rozwijać i kształtować własną karierę zawodową. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych związanych z wykonywaniem zawodu bibliotekarza albo pracownika informacji. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie bibliologii i informatologii oraz z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych, w języku polskim i obcym. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych z niespecjalistami (użytkownikami faktycznymi i potencjalnymi), w języku polskim i języku obcym. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych niezbędnych w praktyce bibliotecznej i informacyjnej, w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla bibliologii i informatologii. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym, w zakresie bibliologii i informatologii lub w obszarze leżącym na ich pograniczu z innymi dyscyplinami naukowymi.

Kompetencje społeczne. Student: potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie kompetencji informacyjnych. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, pełniąc w niej różne role. Posiada zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań oraz sprawność komunikowania się.

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian na zakończenie zajęć

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.