Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łacina - pierwszy rok nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DILC01
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Łacina - pierwszy rok nauki
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać i rozumieć podstawową terminologię z zakresu gramatyki języka polskiego (nazwy części mowy, części zdania, przypadków etc.).

Skrócony opis:

Zajęcia są kursem języka łacińskiego przeznaczonym dla studentów archeologii. Kurs na poziomie podstawowym ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu gramatyki i leksyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym samodzielne tłumaczenie prostych tekstów literackich. Stosowaną metodą jest wykład gramatyki ilustrowany przykładami; studenci podczas lektoratu tłumaczą teksty oryginalne o różnym stopniu trudności.

Pełny opis:

Zajęcia są kursem języka łacińskiego przeznaczonym dla studentów archeologii. Kurs na poziomie podstawowym ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu gramatyki i leksyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym samodzielne tłumaczenie prostych tekstów literackich. W pierwszym semestrze studenci poznają zarys historii języka łacińskiego, stosowane standardy wymowy, budowę i zasadę czytania prostych form metrycznych (heksametr i pentametr daktyliczny) oraz następujące elementy fleksji:

- deklinację rzeczownika i przymiotnika;

- deklinację zaimków osobowych;

- tryb oznajmujący czasu teraźniejszego czasownika.

W drugim semestrze omawiane są pozostałe formy osobowe czasownika, deklinacja pozostałych zaimków oraz (z zagadnień składniowych) niektóre typy zdań podrzędnych. Równocześnie omawiana jest geneza, budowa i późniejsza historia słów, pojawiających się w czytanych tekstach.

Zaliczenie przedmiotu wymaga znacznej liczby godzin przeznaczonej na pracę własną. Przygotowanie do zajęć (odrabianie zadań domowych i powtórzenie materiału) umożliwiające aktywne w nich uczestnictwo powinno wynosić około 2,5 godziny pracy własnej tygodniowo.

Literatura:

Zajęcia prowadzone są bez obowiązkowego podręcznika, na bazie konspektów gramatycznych i tekstów przygotowanych przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego

Słowniki:

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski

Efekty uczenia się:

Wiedza, którą student nabywa podczas kursu języka łacińskiego jest elementarna dla umiejętności zrozumienia tekstu zapisanego w tym języku. Student z niniejszych zajęć wynosi znajomość podstawowych zagadnień gramatycznych i słowotwórczych tego języka i potrafi wykorzystać tę wiedzę do zrozumienia różnych typów tekstów. Student posiada również umiejętności warsztatowe (posługiwanie się słownikami i gramatykami) umożliwiające kontynuowanie samodzielnej pracy w zakresie tłumaczenia, rozumienia i interpretacji źródeł łacińskich. Dodatkowo, poznając kontekst kulturowy czytanych tekstów docenia ich znaczenie dla historii kultury europejskiej od starożytności po czasy nowożytne.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową zajęć składają się wyniki czterech sprawdzianów pisemnych cząstkowych (po dwa – ze słownictwa i gramatyki – po każdym semestrze) (70%) oraz ocena przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (30%).

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym z przekładu prostego tekstu łacińskiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płóciennik
Prowadzący grup: Tomasz Płóciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płóciennik
Prowadzący grup: Tomasz Płóciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)