Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura Nubii II (okres chrześcijański)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DKKULNUB
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura Nubii II (okres chrześcijański)
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Konwersatoria profilowane dla II i III roku studiów dziennych licencjackich
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą różne aspekty kultury okresu chrześcijańskiego w Nubii, w oparciu o analizę zarówno zabytków archeologicznych, jak i tekstów źródłowych. Poruszane zagadnienia omówione zostaną na szerszym tle kulturowo-historycznych zjawisk zachodzących w tym okresie w północno-wschodniej Afryce.

Podczas zajęć omawiane będą różne aspekty kultury okresu chrześcijańskiego w Nubii, w oparciu o analizę zarówno zabytków archeologicznych, jak i tekstów źródłowych. Poruszane zagadnienia omówione zostaną na szerszym tle kulturowo-historycznych zjawisk zachodzących w tym okresie w północno-wschodniej Afryce.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią pierwszą część kursu, który przedstawia przekrój przez siedemnaście wieków historii doliny Nilu Środkowego, tzw. Nubii. Podczas tych zajęć zajmiemy się dziejami regionu w okresie istnienia trzech królestw, Nobadii, Makurii i Alwy. Omawiane będą wybrane źródła pisane dotyczące zarówno historii Nubii w tym czasie, jak i różnych aspektów jej kultury i religii. Do przedstawienia kultury królestw nubijskich posłuży także materiał archeologiczny. Będą to zarówno całe stanowiska, jak i zabytki architektury i malarstwa oraz przedmioty użytku codziennego. Studenci poznają publikacje tych materiałów oraz dyskutować będą nad ich interpretacjami.

1. Nubia przed chrystianizacją - sytuacja społeczno-polityczna

2. Władcy Nobadii - król Silko

3. Chrystianizacja Nubii - przekazy historyczne

4. Chrystianizacja Nubii - źródła archeologiczne

5. Języki i źródła pisane w Nubii chrześcijańskiej

6. Historia Nubii do VIII wieku i zjednoczenie Nobadii i Makurii

7. Stolice trzech królestw - ekspresja władzy w przestrzeni miasta

8. Struktura królestwa Makurii

9. Koncepcja władzy królewskiej w sztuce

10. Renesans nubijski – IX–XII wiek

11. Kościół Makurii

12. Monastycyzm

13. Kult świętych i obrządek pogrzebowy

14. Nubia w świecie orientu

15. Koniec chrześcijańskich królestw w Nubii

Literatura:

Ogólna:

W. Y. Adams, Nubia. Corridor to Africa, Princeton 1977

D. N. Edwards, The Nubian Past. An Archaeology of Sudan, Londyn 2004

D. A. Welsby, The Medieval Kingdoms of Nubia. Pagans, Christians and Muslims along the Middle Nile, Londyn 2002

Szczegółowa literatura będzie podawana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

– Student będzie znał różne źródła, metody ich interpretacji i teorie z zakresu różnych sfer kultury średniowiecznej Nubii.

[K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W08; K_W09; K_W11; K_W12; K_W14]

– Student będzie umiał zbudować swoją opinię na temat różnych aspektów kultury średniowiecznej Nubii.

[K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U13; K_U15; K_U17; K_U19; K_U20]

– Student pozna możliwości, jakie daje analiza zabytków dla rekonstrukcji kultury średniowiecznej Nubii.

– Student będzie świadomość uniwersalności niektórych aspektów kultury średniowiecznej Nubii pojawiających się również w innych kulturach i epokach.

[K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06]

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się wynik zaliczenia ustnego na koniec kursu (70%) oraz ocena aktywności na zajęciach (30%).

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru. Każda następna nieobecność powoduje konieczność ustnego zaliczenia odpowiedniej partii materiału. Brak usprawiedliwienia i zaliczenia zaległości będzie skutkował obniżeniem oceny końcowej o jeden stopień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ochała, Dobrochna Zielińska
Prowadzący grup: Grzegorz Ochała, Dobrochna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)