Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody dokumentacji fotograficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DO-MET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody dokumentacji fotograficznej
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Obowiązkowe przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Ćwiczenia realizowane będą w całości z wykorzystaniem metody praktycznej ukierunkowanej na zdobycie umiejętności przez studenta, wspomaganej opisem teoretycznych aspektów wykonywania fotografii archeologicznej. Na zajęciach z fotografii student powinien osiągnąć umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym oraz sprzętem oświetleniowym, w celu sporządzenia poprawnej dokumentacji fotograficznej w terenie i w studio.

Pełny opis:

Zajęcia służą omówieniu wybranych problemów merytorycznych w ramach następujących treści programowych: Przygotowanie stanowisk archeologicznych do dokumentacji fotograficznej; Wykonywanie zdjęć w terenie podczas badań archeologicznych; Wykonywanie zdjęć

zabytków ruchomych i nieruchomych w terenie; Wykonywanie zdjęć zabytków archeologicznych w studio; Przygotowanie studia fotograficznego; Obsługa aparatów fotograficznych; Obsługa akcesoriów oświetleniowych i poprawne oświetlanie zabytków; Obsługa akcesoriów fotograficznych; Obsługa oprogramowania do obróbki graficznej zdjęć;

Literatura:

Photography for Archaeologists. Lisa Jayne Fisher, 2009. BAJR Practical Guide 25, 26.

Digital Photography in Archaeology A Basic Guide, David Connolly, 2006. BAJR Practical Guide

Series 12.

Basic photography. Michael Langford, 7th edition 2000. Focal Press, Oxford.

Photography in archaeology and conservation. Peter G. Dorrell, 1994. Cambridge University Press,

Cambridge. https://epdf.pub/photography-in-archaeology-and-conservation.html

Camera techniques in archaeology. V.M.Conlon, 1973. John Baker, London

Archaeological Photography Bogacki M. 2019 https://drive.google.com/file/d/1YuwiNqxKtbzPiQ5687vLpMjUwz7nQ-RI/view?usp=sharing

Photography for archaeologists. M.B. Cookson, 1954. Max Parrish and Co., London.

https://www.gimp.org/downloads/

https://rawtherapee.com/downloads/

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych (K_W03). Dodatkowo jego wiedza zostaje uporządkowana i uzyskuje ogólne informacje o metodach i technikach dokumentacji źródeł archeologicznych (K_W10). Dzięki bezpośredniemu dostępowi do zabytków archeologicznych nabywa ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności (K_W15).

Po odbyciu zajęć student samodzielnie interpretuje źródła archeologiczne i dobiera metody analityczne, a także potrafi zaprezentować uzyskane wyniki pracy(K_U03). Rozpoznaje także różne rodzaje wytworów kultury materialnej łącznie z kontekstem oraz właściwie je dokumentuje i przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację (K_U10). Potrafi też zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne ( K_U14). Dodatkowo opanowuje pracę w zespole i komunikację z użyciem specjalistycznych terminologii z zakresu archeologii (K_U19).

Zajęcia pozwalają ponadto docenić niepowtarzalne wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka (K_K03) oraz uznać własną odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K07). Student nauczony zostaje również dbania o dorobek i tradycje zawodu archeologa (K_K14).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wykonania zdjęć zabytków archeologicznych i postępów w umiejętnościach fotografowania. Obecność obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 3 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Miron Bogacki
Prowadzący grup: Miron Bogacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 4.5 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Miron Bogacki
Prowadzący grup: Miron Bogacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 3 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Miron Bogacki
Prowadzący grup: Miron Bogacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)