Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek i środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DOCZS
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Człowiek i środowisko
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Obowiązkowe przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przedstawienie relacji człowieka z otaczającym go środowiskiem na przestrzeni dziejów – od pojawienia się człowieka do czasów nowożytnych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie omówieniu różnorodnych procesów i skutków wzajemnych oddziaływań człowieka i środowiska. Zajęcia skupiać się będą na osiągnięciach dwóch dziedzin nauki:

bioarcheologii człowieka i archeologii środowiska.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przedstawienie relacji człowieka z otaczającym go środowiskiem na przestrzeni dziejów. Szczegółowe zagadnienia poddawane dyskusji na poszczególnych zajęciach, to:

1. Chronologia dziejów człowieka i zmian środowiska.

2. Co to znaczy „człowiek” a co „środowisko” – metody odtwarzania ewolucji człowieka i zmian środowiska.

3. Czy człowiek wiedział, że wychodzi z Afryki? - pojawienie się człowieka, jaką rolę odegrały w tym zmiany klimatyczne i środowiskowe.

4. Środowisko życia najwcześniejszych przodków człowieka – sawanna w Afryce, środowisko Azji południowej, Europa „przedpola lodowca”.

5. Najwcześniejsze zachowania kulturowe – metoda przystosowania się do środowiska czy przystosowania środowiska do własnych potrzeb?

6. Europa paleolitu – środowisko i człowiek w epoce lodowcowej.

7. „Czyńcie sobie ziemię poddaną” - neolityzacja – czas i miejsce udomowienia roślin i zwierząt. Jakie zmiany w człowieku wywołała zmiana trybu życia związana z uprawą i hodowlą?

8. Pierwsze cywilizacje – dlaczego powstały tam, gdzie powstały?

9. Europa wieków średnich – człowiek i gospodarka.

10. Wielkie odkrycia geograficzne i epoka industrializacji – początki zainteresowania zróżnicowaniem i ewolucją człowieka.

Literatura:

1. Dincauze F. D., Environmental Archaeology, Cambridge 2003

2. Lasota-Moskalewska A., Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa 2005

3. Lewin R., Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Warszawa 1999

4. Mojski E., Europa w plejstocenie, ewolucja środowiska przyrodniczego, Warszawa 1993

5. Stone L., Lurquin P. F., Geny, kultura i ewolucja człowieka. Synteza, Warszawa 2011

6. Zeder M., Bradley D., Emshwiller E., Smith B. D. (red.), Documenting Domestication. New

Genetic and Archaeological Paradigens, Berkeley, Los Angeles-London 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

• ma podstawową wiedzę ogólną o społecznościach pradziejowych, starożytnych,

średniowiecznych i nowożytnych; K_W04

• rozumie zależność zwrotną między środowiskiem a człowiekiem, potrafi wskazać metody badania ewolucji człowieka i zmian środowiskowych; K_W04

• student rozumie ewolucyjne znaczenie kultury jako sposobu przystosowania się do zmian środowiska; K_W08

• ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat podstaw i założeń bioarcheologii i archeologii środowiska jako nauk rekonstruujących przeszłość człowieka i środowiska; K_W10

• ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności; K_W15

Umiejętności

• umie wskazać podstawowe związki między ewolucją człowieka z zmiennością środowiska oraz wyjaśnić wpływ jednego na drugie; K_U01

• umie samodzielnie zdobywać wiedzę na temat złożoność i udział kultury w ewolucji; K_U05

• potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury materialnej i łączyć je ze sposobami ich wykorzystania przez dawne społeczności; K_U10

• wykrywać proste zależności między artefaktami a dawnymi procesami kulturowymi i społecznymi; K_U13

• wyszukiwać możliwości poszerzania wiedzy na temat ewolucji człowieka i zmienności środowiska; K_U26

Kompetencje

• ma świadomość wartości źródeł archeologicznych i przyrodniczych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości; K_K02

• potrafi docenić niepowtarzalne wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka; K_K03

• jest gotów do podkreślania znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych od czasów najdawniejszych do współczesności; K_K06

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piątkowska-Małecka, Michał Przeździecki, Wiesław Więckowski
Prowadzący grup: Joanna Piątkowska-Małecka, Michał Przeździecki, Wiesław Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Przeździecki, Wiesław Więckowski
Prowadzący grup: Michał Przeździecki, Wiesław Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)