Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing i zarządzanie dla archeologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DOMARK
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing i zarządzanie dla archeologów
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z zasadami i praktykami zarządzania dziedzictwem archeologicznym, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Przedstawione zostaną koncepcje interdyscyplinarnego podejścia do dziedzictwa archeologicznego, łączące perspektywy z dziedzin taki jak historia, antropologia kulturowa, ekonomia, studia środowiskowe, prawo, itp. Studenci zapoznają się z międzynarodowymi i krajowymi przepisami oraz politykami dotyczącymi dziedzictwa archeologicznego. W trakcie kursu zaprezentowane zostaną możliwe zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego i kulturowego (rozwój obszarów miejskich, rolnictwo przemysłowe, działalność górnicza, grabieże, erozja, zmiana klimatyczna lub niezrównoważona liczba odwiedzających), a także wskazane możliwe sposoby uniknięcia lub zminimalizowania wpływu tych działań. Uczestnicy zajęć zapoznają się z wybranymi teoretycznymi, praktycznymi i etycznymi zagadnieniami z zakresu promocji, popularyzacji i komercjalizacji dziedzictwa archeologicznego w kontekście społecznej roli i odpowiedzialności archeologów.

Istotną częścią zajęć będzie zaprezentowanie zróżnicowanych możliwości działania absolwentów archeologii na polach marketingu archeologicznego i zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz przedstawienie spektrum potencjalnych ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego archeologa. W ramach zajęć odbywać się będą spotkania z ekspertami, podczas których prezentowane będą różne metody praktycznej realizacji najnowszych trendów w zarządzaniu dziedzictwem oraz indywidualną ścieżką rozwoju w archeologii.

Kurs będzie miały także aspekt warsztatowy polegający na realizacji przez uczestników projektu związanego z zagadnieniami poruszanymi w trakcie zajęć.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: wprowadzenie, definicje i podstawy prawne oraz marketingowe

2. Marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: teorie i możliwości

3. Podstawy przedsiębiorczości: od pomysłu do realizacji

4. Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: dokumentacja, ochrona, zabezpieczenie i konserwacja

5. Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego: wczoraj, dziś i jutro

6. Zarządzanie niematerialnym dziedzictwem archeologicznym. Cyfrowe dziedzictwo

7. Marketing muzealny i zarządzanie zasobami muzealnymi

8. Promocja dziedzictwa archeologicznego.

9. Dziedzictwo archeologiczne jako produkt i marka

10. Sponsoring dziedzictwa archeologicznego

11. Wybrane aspekty turystyki archeologicznej (zarządzanie, produkt, typy turystyki, grupy odbiorców, promocja)

12. Projekt ochrony, zarządzania i udostępniania wybranych zasobów dziedzictwa archeologicznego

Pełny opis:

1. Marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: wprowadzenie, definicje i podstawy prawne oraz marketingowe

2. Dziedzictwo archeologiczne a społeczeństwo: relacje i wzajemne oczekiwania

3. Marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: teorie i możliwości

4. Podstawy przedsiębiorczości: od pomysłu do realizacji

5. Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: dokumentacja, ochrona, zabezpieczenie i konserwacja

6. Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego: wczoraj, dziś i jutro

7. Zarządzanie niematerialnym dziedzictwem archeologicznym. Cyfrowe dziedzictwo

8. Marketing muzealny i zarządzanie zasobami muzealnymi

9. Promocja i popularyzacja dziedzictwa archeologicznego. Edukacja archeologiczna

10. Dziedzictwo archeologiczne jako produkt i marka

11. Sponsoring dziedzictwa archeologicznego

12. Komercjalizacja nauk humanistycznych. Rola podmiotów pozarządowych i prywatnych w marketingu i zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym

13. Ścieżki rozwoju absolwenta archeologii. Zarządzanie karierą i wizerunkiem w archeologii.

14. Wybrane aspekty turystyki archeologicznej (zarządzanie, produkt, typy turystyki, grupy odbiorców, promocja)

15. Projekt ochrony, zarządzania i udostępniania wybranych zasobów dziedzictwa archeologicznego

Literatura:

1. Ashworth G., Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015

2. Burduk-Jagielska A. (red.), Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Gdańsk-Warszawa 2016

3. Carman J., Archaeology and heritage: An introduction, London-New York 2002

4. Chowaniec R., Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Metody edukacji i popularyzacji, Warszawa 2010

5. Chowaniec R., Więckowski W. (red.), Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, BAR International Series 2443, Oxford 2012 (wybrane teksty)

6. Dziedzictwo we współczesnym świecie, red. A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda, Poznań 2018 (wybrane teksty)

7. Hall C. M., Baird T., James M., Ram Y., Climate change and cultural heritage: conservation and heritage tourism in the Anthropocene, „Journal of Heritage Tourism” 2016, nr 11:1, s. 10-24.

8. Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. (red.), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Kraków 2016

9. International Journal of Heritage Studies

10. Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Kraków 2012

11. Museum Marketing. Competing in the Global Marketplace, red. R. Rentschler, A.–M. Hede, Oxford 2007.

12. Smith L., Uses of Heritage, New York 2006

13. Tabaczyński S., Marciniak A., Cyngot D., Zalewska A. (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań 2002 (wybrane teksty)

14. Timothy D. J., Nyaupane G. P. (red.), Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective, London 2009

15. Tomaszewski A., Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków 2012

16. Banasiak P., Freygant-Dzieruk M., Stawarz N., Wielocha E. (red.), Forum archeologii publicznej. Popularyzacja i edukacja archeologiczna, Łodź-Toruń 2020 (wybrane teksty).

17. Zdziebłowski Sz. (red.), Cyfrowy Archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach, Poznań 2014.

18. Gancarski J. (red.), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, Krosno 2012 (wybrane teksty).

19. Pawleta M., Archeologia odpowiedzialna społeczna. Działania z zakresu public i community archaeology w Polsce, Folia Praehistorica Posnaniensia, 2020, XXV, 169-170.

20. Kajda K., Pawleta M., Marciniak A., Archeologia, dziedzictwo archeologiczne i ich społeczne znaczenie w oczach współczesnych Polaków, Folia Praehistorica Posnaniensia, 2017, XXII, 71-84.

21. Krueger M., Śródziemnomorska turystyka archeologiczna – między ekskluzywnością a masowością, Turystyka Kulturowa, 2012, 5, 5-21.

22. Czopek S., Górski J. (red.), Między nauką a popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne, Kraków 2016 (wybrane teksty)

23. Chowaniec R., Archaeology for everyone: presenting archaeological heritage to the public in Poland, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk, społeczno-kulturowej przeszłości człowieka i potrafi zastosować podstawowe zasady marketingu i zarządzania dziedzictwem archeologicznym; K_W01

• ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury zajmujących się dziedzictwem archeologicznym; K_W07

• rozumie złożone zależności między archeologią a innymi dziedzinami oraz dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk ścisłych i ekonomicznych; K_W10

• zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i badań archeologicznych; K_W16

• zna i rozumie podstawowe definicje i koncepcje marketingu i zarządzania dziedzictwem archeologicznym; K_W16

• zna zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz struktur

konserwatorskich i instytucji ochrony dziedzictwa archeologicznego; K_W18

• ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe, prace archeologiczne, na stanowiska archeologiczne, muzea; K_W19 Umiejętności

• potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje dotyczące pozyskiwania środków i przygotowywania projektów badawczych; K_U01

• uzyskuje umiejętności związane z marketingiem i zarządzaniem dziedzictwem archeologicznym; K_U03

• umie identyfikować zagrożenia zasobów dziedzictwa archeologicznego; K_U04

• potrafi wyjaśnić różnym interesariuszom zagadnienia związane z dziedzictwem archeologiczny; K_U10

• potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym; K_U15

• potrafi stworzyć projekt ochrony i zarządzania wybranym stanowiskiem archeologiczny; K_U17

• umie zaplanować pracę nad projektem, w muzeum lub na stanowisku archeologicznym; K_U20

• wie jak poszerzać swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe poza uczelnią; K_U21

Kompetencje

• jest gotów do oceny dziedzictwa kulturowego ludzkości i jego wagi dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych od czasów pradziejowych do współczesności; K_K03

• jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego ludzkości i wie jak zarządzać tym dziedzictwem; K_K06

• ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i jest gotów do krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego; K_K07

• jest gotów do inicjowania współpracy ze społeczeństwem; K_K08

• umie tworzyć projekty upowszechniające wiedzę o dziedzictwie archeologicznym w społeczeństwie i jest gotów do podejmowania inicjatyw mających na celu promocję, upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturowego; K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę; forma zaliczenia: przygotowanie i realizacja wybranych zadań w ramach projektu grupowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dziechciarz
Prowadzący grup: Paweł Dziechciarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dziechciarz
Prowadzący grup: Paweł Dziechciarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)