Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DWEG-I
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu I
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Wykłady ogólnowydziałowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematem wykładu jest historia i kultura faraońskiego Egiptu.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest historii oraz historii kultury faraońskiego Egiptu. Obejmuje okres od

IV tysiąclecia przed Chr. do końca XVIII dynastii.

Tematy wykładów:

1. Narodziny cywilizacji

2. Epoka królów-bogów

3. Niebiański horyzont

4. Ku krańcom świata

5. Królestwa walczące

6. W majątku kanclerza Meketre

7. Świat Sinuheta

8. Nauki egipskich mędrców

9. „Władcy obcych krain”

10. Tutmozydzka sukcesja

11. Budowa egipskiego imperium

12. Pax Aegyptiaca: kroniki dworu faraona

13. W świątyni tebańskiego Amona

14. Mapy krainy umarłych

15. Twarze Achetaton

Literatura:

Literatura podstawowa:

Grimal N., Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004

Kemp B.J., Egipt. Anatomia Cywilizacji, Warszawa 2009

Schulz R., Seidel M. (ed.), Świat faraonów, Kolonia 2000

Literatura uzupełniająca:

Barwik M., Księga Wychodzenia za Dnia. Tajemnice Egipskiej Księgi Umarłych, Warszawa

2009 (II wyd. 2020)

Barwik M., The Twilight of Ramesside Egypt. Studies on the History of Egypt at the End of

the Ramesside Period, Warszawa 2011

Barwik M., Bitwa pod Megiddo (1457 r. p.n.e), Warszawa 2019

Beckerath J. von, Chronologie des ägyptischen Neuen Reiches, [HÄB 39], Hildesheim 1994

Carter H., Mace A.C., The Tomb of Tut.ankh.Amen, vol.I-III, London 1923-33

Cline E.H., O’Connor D. (ed.), Ramesses III. The Life and Times of Egypt’s Last Hero, Ann

Arbor 2015

Černý J., A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period, [BdÉ 50], Cairo

1973 (1 wyd.), 2004 (3 wyd.)

Dodson A., Amarna Sunset. Nefertiti, Tutankhamun, Ay, Horemheb, and the Egyptian

Counter-Reformation, Cairo-New York 2009

Dodson A., Poisoned Legacy, The Fall of the Nineteenth Egyptian Dynasty, Cairo-New York

2010

Kitchen K.A., Pharaoh Triumphant. The Life and Times of Ramesses II, Warminster 1982

(tłum. polskie: Ramzes Wielki i jego czasy, Warszawa 2002)

Moran W.L., The Amarna Letters, Baltimore-London 1992

Murnane W.J., Texts from the Amarna Period in Egypt, Atlanta 1995

O’Connor D., Cline E.H. (ed.), Amenhotep III: Perspectives on His Reign, Ann Arbor 1998

Parkinson R.B., Voices from Ancient Egypt. An Anthology of Middle Kingdom Writings,

London 1991

Peet T.E., The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty, vol. I-II, Oxford

1930

Redford D.B., Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, Princeton 1992

Simpson W.K. et al., The Literature of Ancient Egypt. An Anthology of Stories, Instructions,

Stelae, Autobiographies, and Poetry, Cairo 2005

Strudwick N.C., Texts from the Pyramid Age, [Writings from the Ancient World], Atlanta

2005

Vandersleyen Cl., L’Égypte et la Vallée du Nil, vol. I: Des origines à la fin de l'Ancien

Empire, 12000-2000 av. J.-C.; vol. II: De la fin de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel

Empire, Paris 1992-1995

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę na temat miejsca archeologii w obrębie nauk humanistycznych (K_W01);

zna podstawowe pojęcia odnoszące się do tej specjalności ( K_W02); ma wiedzę na temat

społeczności starożytnego Egiptu opartą na metodologii wypracowanej w obrębie tej

specjalności (K_W04); zapoznał się z metodologicznymi powiązaniami archeologii z innymi

specjalnościami humanistycznymi (K_W06); oraz jest świadom możliwości wykorzystania

badań interdyscyplinarnych (K_W07); zna najnowsze osiągnięcia i kierunki badawcze w

zakresie wybranej specjalności (K_W08); rozumie zasady interpretacji źródeł

archeologicznych (K_W09); oraz zna zasady dokumentacji źródeł (K_W10); potrafi

właściwie wykorzystać publikacje naukowe (K_W11); oraz publikacje starożytnych źródeł

pisanych (K_W12); na poziomie ogólnym ma wiedzę na temat rozwoju człowieka (K_W14),

warunków środowiskowych oraz wykorzystania surowców na gruncie dawnych cywilizacji

(K_W15); rozumie znaczenie instytucji muzealnych w zachowaniu dziedzictwa kulturowego

(K_W17); rozumie znaczenie etyki zawodowej (K_W19); student potrafi uzyskać dostęp do

potrzebnych informacji źródłowych (K_U01); oraz poddać je dogłębnej analizie (K_U02);

potrafi samodzielnie rozwijać oraz rozwiązywać zagadnienia badawcze (K_U04); także w

zakresie problematyki odnoszącej się do ogólnych zagadnień ewolucji kultury ludzkiej

(K_U05); ma dostęp do podstawowych informacji na temat języka egipskiego (K_U06), oraz

różnych tekstów w obrębie piśmiennictwa staroegipskiego (K_U08); rozumie zależności

pomiędzy artefaktami a procesami kulturowymi (K_U13); potrafi prowadzić dyskurs

naukowy (K_U15): potrafi poszerzać swoją wiedzę poza murami uczelni (K_U26); student

jest w stanie właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę (K_K01); i rozumie znaczenie

dziedzictwa kulturowego ludzkości (K_K02); w szczególności znaczenie źródeł

archeologicznych (K_K03); rozumie potrzebę wykorzystania zdobytej wiedzy (K_K05), dla

właściwego zrozumienia przemian społecznych i kulturowych (K_K06), oraz własnej roli w

zachowaniu dziedzictwa kulturowego (K_K07); student ma właściwe zrozumienie

rzetelności badawczej (K_K11), oraz troski o dorobek naukowy w zakresie badań

archeologicznych (K_K14).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Barwik
Prowadzący grup: Mirosław Barwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)