Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epidemie, powodzie, zmiany klimatu. Archeolodzy na tropie katastrof naturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DWEPI-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Epidemie, powodzie, zmiany klimatu. Archeolodzy na tropie katastrof naturalnych
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć porozmawiamy o możliwościach rekonstruowania

wpływu katastrof naturalnych na rozwój dawnych społeczności

ludzkich zamieszkujących Bliski Wschód, Egipt i Europę (od

paleolitu do średniowiecza) przy wykorzystaniu danych

archeologicznych i środowiskowych oraz źródeł pisanych. Zajęcia

mają charakter konwersatorium i każde spotkanie będzie podzielone

na dwie części: wprowadzenie do tematu i dyskusję.

Pełny opis:

Podczas zajęć będziemy rozmawiać przede wszystkim o

następujących zagadnieniach: (1) odrobina teorii: katastrofizm, cykle

klimatyczne, pojemność środowiska, (2) metody rekonstruowania

parametrów klimatu, (3) czy wynalezienie rolnictwa było

odpowiedzią na zmianę klimatu? (4) wrażliwość pierwszych miast na

krótkoterminowe zmiany klimatu: przykład Tell Brak (Syria), (5)

wpływ wybuchów wulkanów na rolnictwo, (6) upadek cywilizacji

wczesnej epoki brązu: wybuch wulkanu, katastrofa kosmiczna czy

kryzys polityczny? (7) upadek cywilizacji sumeryjskiej jako skutek

zmiany biegu Eufratu w II tysiącleciu p.n.e. (8) wybuch Santorynu a

upadek cywilizacji minojskiej, (9) czasy barbarzyńców: przejście od

epoki brązu do epoki żelaza w Europie i Azji, (10) epidemie chorób

zakaźnych w starożytności: od Biblii po Zarazę Justyniana, (11)

pierwsza pandemia dżumy i przejście od starożytności do

średniowiecza, (12) pełzające katastrofy: deforestacja i wyjałowienie

gleby.

Literatura:

Szczegółowa literatura do poszczególnych zagadnień zostanie podana

podczas zajęć. Przed zajęciami warto przeczytać ten artykuł:

Degroot, D., Anchukaitis, K., Bauch, M. et al. Towards a rigorous

understanding of societal responses to climate change. Nature 591,

539–550 (2021).

Efekty uczenia się:

W02 student zna pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii;

W03 student ma wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji

źródeł archeologicznych; W08 student ma uporządkowaną wiedzę o

rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do

różnych warunków środowiskowych; W10 student rozumie złożone

zależności między osiągnięciami nauk humanistycznych,

społecznych, o życiu i ścisłych a możliwościami ich wykorzystania w

archeologii. U01 student potrafi wyszukiwać, analizować,

selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach

archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i

mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej

interpretacji; U02 student potrafi samodzielnie rozpoznawać,

analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować źródła

archeologiczne dobierając właściwe metody analityczne, dokonując

2

krytycznej analizy i twórczej interpretacji; U05 student potrafi

samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć

syntetyczne podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów;

U08 student posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej.

K01 student jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie

wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności

konfrontowania jej z opiniami ekspertów; K03 student jest gotów do

oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w

odtwarzaniu przeszłości człowieka; K04 student jest gotów do

krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i

historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji; K05

student jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy

na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby

analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości

człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

ocena zostanie wyznaczona na podstawie liczby punktów; obecność

na zajęciach = 1 pkt za każde spotkanie, dłuższa przygotowana

wcześniej wypowiedź = 5 pkt, spontaniczna sensowna wypowiedź

podczas zajęć = 1 pkt; sposób przeliczania punktów na ocenę: 0-13

pkt = ndst, 14-17 pkt = dst, 18-21 pkt = db, 22-25 pkt = bdb, powyżej

26 punktów – ocena do wyboru przez studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Sołtysiak
Prowadzący grup: Arkadiusz Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Sołtysiak
Prowadzący grup: Arkadiusz Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)