Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do archeozoologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PB-ZOO
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do archeozoologii
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Profil technologiczno-badawczy
Profile tematyczne dla II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Wymagania (lista przedmiotów):

Bioarcheologia i archeologia środowiska 3101-PO-BIO-S
Podstawowa osteologia czlowieka 3101-PO-BIO-O
Podstawowa osteologia zoologiczna 3101-PO-BIO-Z

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodami analizy i kwantyfikacji szczątków zwierzęcych, pochodzących z osiedli i cmentarzysk różnych kultur archeologicznych. Zapoznają także z możliwościami interpretacji wyników analiz zespołów znalezionych w rozmaitych kontekstach archeologicznych.

Pełny opis:

Głównym celem tych zajęć jest przedstawienie możliwości wykorzystania pozostałości kości zwierząt pozyskanych w trakcie badań stanowisk archeologicznych jako źródła informacji na temat gospodarki zwierzętami i konsumpcji mięsa w przeszłości. Podczas zajęć studenci nabywają podstawowe umiejętności w zakresie:

- identyfikacji gatunkowej i anatomicznej głównych gatunków ssaków hodowlanych i dzikich zamieszkujących Europę

- ustalania wieku i płci zwierząt;

- ustalania morfotypu zwierząt;

- rozpoznania zmian patologicznych kości;

- oceny zmian tafonomicznych (biastrotinomicznych i diagenetycznych) widocznych na szczątkach oraz czynników powodujących ich powstanie.

W czasie zajęć zostaną omówione zasady identyfikacji szczątków kostnych i zębów oraz podstawowe procedury umożliwiające charakterystykę zwierząt, od których one pochodzą. Studenci uczą się wykonywać wzmiankowane oznaczenia w praktyce, korzystając z osteologicznej kolekcji dydaktycznej zgromadzonej w pracowni archeozoologii, zdigitalizowanych okazów oraz licznych publikacji zawierających opis odpowiednich procedur badawczych.

Literatura:

Binford L. R., Bones. Ancient Man and Modern Myth, New York 1981.

Gifford-Gonzalez D., An Introduction to Zooarchaeology, Springer 2018.

Lasota-Moskalewska A., Archeozoologia, Ssaki, Warszawa 2008.

Lyman R. L., Vertebrate Taphonomy, Cambridge 1994.

Reitz E.J., Wing E, S., Zooarchaeology, Cambridge 2008.

Wojtal P., Zooarcheological studies of the Late Pleistocene sites in Poland, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Studentka/Student:

zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeozoologii w języku angielskim (K_W02)

ma podstawową wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych (K_W03)

ma uporządkowaną wiedzę ogólną o metodach i technikach dokumentacji zwierzęcych szczątków kostnych (K_W10)

potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeozoologii (K_U09)

potrafi rozpoznawać i analizować szczątki zwierzęce (K_U12)

potrafi przygotowywać prace pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem materiałów źródłowych (K_U20)

jest gotowa/gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadoma/świadomy konieczności

konfrontowania ich z opiniami ekspertów (K_K01)

docenia niepowtarzalne wartości źródeł archeozoloogicznych i ich rolę w odtwarzaniu przeszłości człowieka (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Postawa zaliczenia:

1. zaliczenie kilku zadań praktycznych, polegających na samodzielnej ocenie małych zespołów szczątków zwierzęcych, korzystając z kolekcji porównawczej i zdigitalizowanych materiałów dydaktycznych oraz publikacji.

2. praca pisemna stanowiąca opracowanie archeozoologiczne zespołu szczątków zwierząt, opisanego przez prowadzącą, przy uczestnictwie studentek i studentów.

Zwraca się także uwagę na obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszcza się nieobecność na dwóch zajęciach w trakcie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gręzak
Prowadzący grup: Anna Gręzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)