Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowa osteologia zoologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PO-BIO-Z
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawowa osteologia zoologiczna
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Profil obowiązkowy - blok Bioarcheologia i archeologia środowiska
Zajęcia dla II roku studiów dziennych licencjackich profil obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Charakterystyka źródeł archeozoologicznych; kości i zęby zwierzęce jako źródło poznania roli zwierząt w przeszłości

Pełny opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z archeozoologią jako dyscypliną naukową oraz rodzajami źródeł archeozoologicznych. Kolejne tematy koncentrują się wokół cech dystynktywnych poszczególnych elementów anatomicznych podstawowych grup ssaków (przeżuwacze, koniowate, wszystkożerne i mięsożerne), których szczątki najczęściej znajdowane są na stanowiskach archeologicznych.

Szczegółowe tematy w tym zakresie obejmują poznanie: kości

głowy (czaszka wraz z możdżeniami i porożem oraz zęby), kości tułowia (kręgi i żebra), kości kończyny piersiowej (łopatka, kości: ramienna, promieniowa z łokciową, kości nadgarstka, śródręcza) oraz kończyny miednicznej (kości: miednicy, udowa, piszczelowa ze strzałkową, kości stępu, śródstopie) oraz człony palcowe. Studenci nabywają podstawowe umiejętności identyfikacji gatunkowej i anatomicznej zbiorów osteologicznych.

Literatura:

Chaplin E.R., 1971, The study of animal bones from archaeological sites, London-New York.

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F., 2007, Anatomia zwierząt, Warszawa.

Lasota-Moskalewska A., 2008, Archeozoologia. Ssaki, Warszawa.

Rietz E.J., Wing E.S., 1999, Zooarcheology, Cambridge.

Zeder M. A., Lapham H. A., 2010, Assessing the reliability of criteria used to identify postcranial bones in sheep, Ovis, and

goats, Capra, Journal of Archaeological Science 37/11: 2887-2905.

Efekty uczenia się:

W01student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu

archeologii w systemie nauk, społeczno-kulturowej przeszłości

człowieka oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

W02 student zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane

w archeologii; W06 student ma podstawową wiedzę o

powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami oraz

dyscyplinami naukowymi, z obszaru nauk humanistycznych,

społecznych, przyrodniczych i ścisłych

U12 student potrafi rozpoznawać, analizować, wykorzystywać

i klasyfikować źródła archeologiczne; U13 student potrafi

wykrywać proste zależności między artefaktami a dawnymi

procesami kulturowymi i społecznymi; U14 student potrafi

zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne

K03 student jest gotów docenić niepowtarzalne wartości źródeł

archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości

człowieka; K04 student jest gotów do krytycznej oceny

interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych ze

świadomością wieloaspektowości interpretacji;K13 student jest

gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach; samodzielna identyfikacja niewielkiego zbioru szczątków kostnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piątkowska-Małecka
Prowadzący grup: Joanna Piątkowska-Małecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)