Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne problemy analizy źródeł historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK3-TPAZH
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne problemy analizy źródeł historycznych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II stopnia
Przedmioty Historii II stopnia, Teoria badań historycznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu teorii historii. W związku z tym nieodzowne jest zaliczenie zajęć z metodologii historii. Wskazana jest też umiejętność czytania w języku niemieckim lub angielskim.

Skrócony opis:

W czasie zajęć dyskusji poddane zostanie pojęcie źródła historycznego oraz jego rozumienie w polskiej nauce historycznej, poczynając od momentu ukonstytuowania się nowoczesnego warsztatu badawczego historyka w Polsce (Lelewel) po czasy współczesne. Celem zajęć jest odpowiedź na pytanie, czym jest źródło historyczne w tzw. „klasycznej” historiografii oraz czy w ramach tzw. „nieklasycznej” historiografii źródło historyczne jest traktowane jako podstawa metody naukowej w historii, czy też neguje się jego rolę i klasycznych metod historycznych jako podstawę fałszywych roszczeń historyków do prawdy historycznej.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się wokół treści tematycznych związanych z pojęciem źródła historycznego w różnych ujęciach z zakresu metodologii historii, poczynając od wykształcenia się w pełni zawodowego warsztatu historycznego w Polsce po czasy współczesne. Stąd w trakcie zajęć omawiane są różne koncepcje źródła historycznego, jakie ukształtowały się w dziejach historiografii. Za każdym razem teoria źródła zestawiana jest z panującymi w danym okresie koncepcjami uprawiania historii, tak by przedstawić zarówno rozwój pojęcia źródła historycznego jak i jego wagę w rozważaniach nad metodyką historyczną. Prezentowane jest także przesuniecie akcentów od źródła jako podstawy narracji historycznej do źródła rozumianego jako „alibi” realistyczne w narracji historyka. Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje również tzw. Methodenstreit oraz linguistic turn w historiografii, wraz z analizą wpływu obu tych przełomów na metodykę historii. Ważną część zajęć stanowi przedstawienie wpływu myśli niemieckiej, francuskiej i anglosaskiej na kształtowanie się pojęcia źródła historycznego w Polsce od XIX wieku po czasy współczesne.

Literatura:

Jak w części B.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- umiejętnie analizuje teksty teoretyczne dotyczące źródła historycznego

- potrafi wyjaśnić różnice w koncepcjach źródła historycznego z różnych okresów historiografii

- wyjaśnia, od którego momentu mamy do czynienia z historią jako nauką i potrafi to uargumentować

- zna momenty przełomowe metodyki historycznej w XX wieku

- potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z historii metodyki

- analizuje wpływ niemieckiej i francuskiej teorii źródła dla koncepcji polskiej

Absolwent zna i rozumie:

- etniczne, kulturowe, ideologiczne, polityczne i inne uwarunkowania prowadzenia badań historycznych oraz zmienność tych uwarunkowań w czasie i przestrzeni, a także wpływ tych uwarunkowań na własną postawę badawczą oraz postawy innych badaczy.

Absolwent jest gotów do:

- samodzielnego identyfikowania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz społeczną odpowiedzialnością historyka, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych, standardów obowiązujących w pracy badawczej historyka i w popularyzacji wiedzy historycznej, a także do podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad przez innych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)