Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej: romantyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13A2LR Kod Erasmus / ISCED: 09.202 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej: romantyzm
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończony pierwszy rok filologii polskiej, studia I stopnia, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza.

Student powinien znać treści programowe przedmiotów literaturoznawczych z I roku studiów (historia literatury staropolskiej i oświecenia, poetyka, tradycje antyczne i biblijne) oraz orientować się w rudymentach historii Polski pierwszej połowy XIX wieku.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma charakter propedeutyczny, zapoznaje studentów z najważniejszymi zjawiskami literatury i kultury polskiego romantyzmu w odniesieniu do zjawisk europejskich.

Stanowi kontekst dla ćwiczeń z historii literatury romantyzmu i do indywidualnych eksploracji lekturowych studentów

Pełny opis:

Program wykładów ma charakter problemowy. Poświęcony jest omówieniu wybranych zagadnień w odniesieniu do najważniejszych tekstów (arcydzieł) epoki Studenci zostaną zapoznani także ze zjawiskami w literaturze i kulturze europejskiej prekursorskimi wobec romantyzmu (twórczość m.in. J.J. Rousseau, F.R. de Chateaubrianda, J.W. Goethego) oraz filozoficzną myślą epoki ważną dla omawianych dzieł..

Poszczególne wykłady poświęcone zostaną następującym zjawiskom literatury romantycznej z uwzględnieniem porządku chronologicznego:

Forpoczty nowego…Romantyzm wobec nowożytności

Ludowość, natura, regionalizm czyli o prowincjonalizmie kultury romantycznej

Czemu średniowiecze? Mediewizm romantyczny

Romantyczna koncepcja człowieka – bohater, ktoś inny niż wszyscy

Romantyczna epistemologia

Miłość romantyczna i jej różne warianty

Mesjanizm, profetyzm, historyzm – wariant Mickiewiczowski

Mesjanizm romantyczny – inne warianty i polemiki

(Neo)sarmatyzm romantyczny,

Bóg romantyków – nowe propozycje egzystencjalne po roku 1840

C. Norwid wobec romantyzmu

Literatura:

A. Lektury obowiązkowe

Znajomość tekstów z tej listy jest obowiązkowa dla wszystkich studentów.

Lata 1795-1821

Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego

Jan Paweł Woronicz, Hymn do Boga

Maria Wirtemberska, Malwina, czyli domyślność serca

Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne (dwa wybrane utwory)

Alojzy Feliński, Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego

Kazimierz Brodziński, O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej

Jan Śniadecki, O pismach klasycznych i romantycznych

Adam Mickiewicz, wiersze filomackie (Oda do młodości, Pieśń filaretów, Żeglarz)

Lata 1822-1883

Adam Mickiewicz, Ballady i romanse (wybrane dwa utwory), Dziady cz. II i IV, Sonety (wybrane dwa utwory z cyklu odeskiego i dwa z cyklu krymskiego), Konrad Wallenrod, liryki rzymsko-drezdeńskie (wybrane dwa wiersze), Reduta Ordona, Dziady cz. III, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz, liryki lozańskie (wybrane dwa wiersze).

Antoni Malczewski, Maria

Seweryn Goszczyński, Zamek kaniowski

Juliusz Słowacki, 10 utworów lirycznych (pięć sprzed roku 1842 i pięć z okresu mistycznego); Kordian, Balladyna, Fantazy, Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei, Samuel Zborowski; Anhelli, Beniowski (pięć pierwszych pieśni), Genezis z Ducha, Król-Duch (rapsod I), listy do matki (trzy listy)

Zygmunt Krasiński, Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki, Nie-Boska komedia, Legenda z Trzech myśli Ligenzy, Wstęp do Przedświtu, Psalm miłości; wybrane 9 listów do trzech różnych adresatów

Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (wybrane dwie gawędy)

Aleksander Fredro, trzy komedie (w tym jedna z okresu późnego), Trzy po trzy

Józef Ignacy Kraszewski, wybrana jedna powieść historyczna i jedna współczesna (ew. ludowa)

Narcyza Żmichowska, Poganka

Cyprian Norwid, 10 utworów lirycznych (w tym 5 z Vade-mecum), Promethidion, Assunta, Pierścień wielkiej damy, Czarne kwiaty, Ad leones

Znajomość przynajmniej jednego utworu każdego z wymienionych poetów: Teofil Lenartowicz, Kornel Ujejski, Józef Bohdan Zaleski.

B. Lektury uzupełniające.

Na ocenę bardzo dobrą wymagana jest dodatkowo znajomość przynajmniej 10 lektur z listy uzupełniającej.

Lata 1795-1821

Cyprian Godebski, Grenadier filozof

Kantorbery Tymowski, Dumania żołnierza polskiego…

Wincenty Reklewski, dwa wiersze do wyboru

Alojzy Feliński, Barbara Radziwiłłówna

Kajetan Koźmian, ody napoleońskie (jeden wybrany utwór)

Zorian Dołęga Chodakowski, O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem

Lata 1822-1883

Adam Mickiewicz, Przemowa do I tomu Poezyj, Grażyna, tekst O krytykach i recenzentach warszawskich, wybrane dwa teksty publicystyczne („Pielgrzym Polski”, „Trybuna Ludów”), wybrane dwa wykłady z III kursu Prelekcji w College de France, wybrane dwa teksty towianistyczne.

Maurycy Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku XIX (rozdział III)

Seweryn Goszczyński, Król zamczyska

Juliusz Słowacki, Mindowe, Maria Stuart, Horsztyński, Lilla Weneda, Książę Niezłomny, wybrane dwie powieści poetyckie, W Szwajcarii, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Ojciec zadżumionych, Poema Piasta Dantyszka, Preliminaria peregrynacji…, List do Rembowskiego

Zygmunt Krasiński, Pan trzech pagórków, Agaj-Han, Irydion, Przedświt, Psalmy przyszłości

Cyprian Norwid, Rzecz o wolności słowa, Zwolon, Aktor, Białe kwiaty, Cywilizacja, Tajemnica Lorda Singelworth

Znajomość przynajmniej jednego utworu każdego z wymienionych poetów: Stefan Garczyński, Ryszard Berwiński, Gustaw Ehrenberg, Wincenty Pol, Włodzimierz Wolski, Władysław Syrokomla, Lucjan Siemieński, Mieczysław Romanowski.

C. LITERATURA OBCA

Na ocenę bardzo dobrą wymagana jest znajomość przynajmniej 5 tekstów obcych.

Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty)

Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Faust (część I)

Friedrich Schiller, Zbójcy

Novalis, Hymny do nocy

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, wybrane opowiadanie

Matthew Lewis, Mnich

George Byron, Don Juan (fragmenty), Kain lub Manfred, Giaur lub Korsarz

Edgar Allan Poe, wybrane opowiadanie

Mary Shelley, Frankenstein lub John Polidori, Wampir

François-René de Chateaubriand, René

Alfred de Musset, Spowiedź dziecięcia wieku

Victor Hugo, wstęp do Cromwella

Gérard de Nerval, wybór liryków

Charles Baudelaire, wybór liryków

Aleksandr Puszkin, Eugeniusz Oniegin

Michaił Lermontow, Bohater naszych czasów lub Nikołaj Gogol, Rewizor

Taras Szewczenko, Hajdamacy

ZALECANE OPRACOWANIA

Słownik literatury polskiej XIX wieku. Opr. Alina Kowalczykowa, Józef Bachórz

Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm

Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Romantyzm i historia

Alina Kowalczykowa (red.), Idee programowe romantyków polskich

Alina Kowalczykowa (red.), Manifesty romantyzmu 1790-1830

Bogusław Dopart, Romantyzm

Jarosław Marek Rymkiewicz, Dorota Siwicka, Alina Witkowska, Marta Zielińska, Adam Mickiewicz. Encyklopedia

Stanisław Makowski, Eligiusz Szymanis, Adam Mickiewicz

Stanisław Makowski, Słowacki

Andrzej Waśko, Zygmunt Krasiński: oblicza poety

Janusz Maciejewski, Cyprian Norwid

Jarosław Marek Rymkiewicz, Aleksander Fredro jest w złym humorze

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu i ćwiczeń kursowych student:

– potrafi samodzielnie interpretować utwory literackie epoki romantyzmu z uwzględnieniem kontekstu historycznego;

– umie scharakteryzować podstawowe konwencje i prądy literatury pierwszej połowy XIX wieku: sentymentalizm, bajronizm, gotycyzm, walterskotyzm, romantyzm, biedermeieryzm, realizm;

– potrafi wskazać europejski kontekst literatury polskiego romantyzmu;

– rozpoznaje cechy charakterystyczne utworów romantycznych, łącząc je z filozoficznym, estetycznym oraz ideowym zapleczem intelektualnym epoki;

– wyjaśnia genezę oraz znaczenie (konsekwencje społecznego odbioru) arcydzieł epoki romantyzmu;

– potrafi powiązać teksty literackie polskiego romantyzmu z sytuacją historyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Studenta obowiązuje aktywność na ćwiczeniach, zaliczenie kolokwium dotyczącego materiału omawianego na zajęciach lub przygotowanie referatu (w zależności od decyzji prowadzącego ćwiczenia) oraz napisanie pozytywnie ocenionej pracy, dopuszczającej studenta do egzaminu ustnego. Ocena z egzaminu ustnego jest końcową oceną z przedmiotu. Na egzaminie obowiązuje znajomość zagadnień poruszanych na wykładzie i ćwiczeniach oraz utworów i opracowań (w wyborze) wskazanych w liście lektur.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Tomasz Jędrzejewski, Karol Samsel
Prowadzący grup: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Anna Rzepniewska, Karol Samsel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Anna Rzepniewska, Karol Samsel
Prowadzący grup: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Anna Rzepniewska, Karol Samsel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.