Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czytać, oglądać, słuchać. Literatura w kontekście innych sztuk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B953LK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Czytać, oglądać, słuchać. Literatura w kontekście innych sztuk
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem seminarium jest funkcjonowanie literatury w kontekście innych sztuk i systemów semiotycznych. Poświęcimy je analizie relacji tekstów literackich z innymi tekstami kultury.

Pełny opis:

Tematem seminarium jest funkcjonowanie literatury w kontekście innych sztuk i systemów semiotycznych. Badaniu poddamy medialny aspekt istnienia tekstu literackiego jako komunikatu werbalnego przeznaczonego do czytania lub słuchania, ale też tworu wizualnego poddanego oglądowi, a także przedmiotu materialnego. Przedmiotem naszego namysłu będzie funkcjonowanie tekstu usytuowanego w przestrzeni różnych sztuk, mediów i semiosfer. Ważny blok zagadnień stanowić będą te związane z kategoriami transmedialnymi, stanowiącymi podstawę analizy porównawczej artefaktów należących do różnych systemów semiotycznych. Zajmiemy się także problematyką przekładów i przekształceń, w szczególności związanych ze zmianami systemu semiotycznego, medium, gatunku, takich jak adaptacja czy transfikcjonalność.

Literatura:

Literatura

Lista lektur zostanie zmodyfikowana zgodnie z zainteresowaniami badawczymi Uczestników seminarium i tematyką prac dyplomowych.

Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przekład zbiorowy, Kraków 2012.

Balbus S., Hejmej A., Niedźwiedź J. (red.), Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, Kraków 2004.

Chmielecki K., Estetyka intermedialności, Kraków 2008.

Dziadek A., Obrazy i teksty. Interferencje i interpretacje, Katowice 2007.

Dziamski G., Od syntezy sztuk do sztuki post-medialnej, „Estetyka i Krytyka” 2009, nr 2/2010, nr 1.

Hejmej A., Intermedialność i literatura intermedialna, w: tegoż, Komparatystyka: studia literackie – studia kulturowe, Kraków 2013.

Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.

Kaczmarczyk K. (red.), Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, Kraków 2017.

Mochocka A., Między interaktywnością a intermedialnością. Książka jako przestrzeń gry, „Homo. Ludens” 2009, nr 1.

Opalski J., O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim, w: Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.

Pisarski M., Marecki P. (red.), Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, Kraków 2011.

„Przegląd Humanistyczny” 2013/4 (numer poświęcony tekstowi wieloznakowemu).

Szczęsna E., Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.

Szczęsna E., Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama, Warszawa 2007.

Tenczyńska A., Forma muzyczna w poezji („Niobe” Gałczyńskiego), [w:] Komparatystyka dzisiaj, t. II: Interpretacje, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Ulicka D., Gumkowska A. (red.), Tekst (w) sieci, t. I-II, Warszawa 2009.

Uspienski B., Strukturalna wspólnota różnych sztuk. Ogólne zasady organizacji dzieła malarskiego i literackiego, przeł. P. Fast, w: tegoż, Poetyka kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji, Katowice 1997.

Wysłouch S., Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.

Wysłouch S., Wyprzedaż semiotyki, red. M. Brzóstowicz-Klajn, B. Kaniewska, Poznań 2011.

Efekty uczenia się:

Student zna terminologię i podstawowe narzędzia metodologiczne niezbędne w analizie wybranego przedmiotu badań. Potrafi wybrać przedmiot badań i zastosować odpowiednie metody jego naukowego opisu. Umie poddać analizie i interpretacji porównawczej artefakty – zarówno literackie, jak i należące do innych sztuk, ze szczególnym uwzględnienie medialnego aspektu ich funkcjonowania. Umie gromadzić i selekcjonować materiał badawczy oraz literaturę przedmiotu, a także sporządzić przypisy i bibliografię pracy. Potrafi sformułować rozwiniętą, spójną logicznie i poprawną językowo wypowiedź pisemną zawierającą argumentację dotyczącą prezentowanych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz złożenie w terminie – zatwierdzonej przez promotora – pracy licencjackiej. Ważną składową oceny jest udział w dyskusjach oraz postępy w pisaniu pracy licencjackiej według terminarza ustalonego ze Studentami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.