Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura polska i angielska w drugiej połowie XIX wieku – dialogi, konteksty, zbliżenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B9N-LP3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura polska i angielska w drugiej połowie XIX wieku – dialogi, konteksty, zbliżenia
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Warunkiem jest zdany egzamin z Historii literatury polskiej po 1864 roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu literatury i kultury polskiej drugiej połowy XIX wieku o perspektywę porównawczą, związaną z problematyką kultury i literatury angielskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium ma pokazać literaturę polską drugiej połowy XIX w. i przełomu stuleci w kręgu inspiracji literaturą i kulturą wiktoriańskiej Anglii. Program kursu przewiduje również refleksję nad kierunkami i formami recepcji oraz możliwościami lektury porównawczej.

Literatura:

Lektury (wybór):

- D.Babilas, Wiktoria znaczy zwycięstwo. Kulturowe oblicza angielskiej królowej

- W.Bolecki, Modalności modernizmu: studia, analizy, interpretacje

- A.Budrewicz, Dickens w Polsce. Pierwsze stulecie

- T.Cegielski, Detektyw w krainie cudów. Powieść kryminalna i narodziny nowoczesności (1841-1941)

- M.Jasanoff, Joseph Conrad i narodziny globalnego świata)

- J.Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności

- W.Juszczak, Zasłona w rajskie ptaki

- J.Kokot, W świetle gazowych latarni. O angielskiej „prozie gotyckiej” przełomu XIX i XX wieku

- W.Krajewska, Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887-1918)

- W.Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej

- P.Mroczkowski, Historia literatury angielskiej

- J.Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata;

- E.Paczoska, Lekcje uważności. Moderniści i realizm;

- Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa (red. E.Paczoska, D.Osiński, B.Szleszyński

- A.Szczerski, Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900

- Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą (red. A.Budrewicz i E.Paczoska)

Efekty uczenia się:

WIEDZA (Absolwent za i rozumie: )

— specjalistyczną terminologię literaturoznawczą związaną z problematyką nowoczesności oraz w stopniu pogłębionym metody naukowe pozwalające na prowadzenie badań nad literaturą XIX w.

- powiązania filologii polskiej z innymi dziedzinami humanistyki podejmującymi refleksję nad procesami modernizacyjnymi w kulturze

— metodologiczne podstawy badania przemian funkcji literatury jako odpowiedzi na wyzwania współczesności

— stan badań nad aspektami literatury wchodzącymi w zakres własnych badań szczegółowych prowadzonych przez studenta

— relacje między literaturą XIX wieku a rozwijającymi się równolegle teoriami literatury, filozofią, socjologią, psychologią, psychoanalizą etc.

— specyfikę rozwoju literatury polskiej XIX wieku w relacji do analogicznych i konkurencyjnych procesów w literaturze angielskiej

— rolę refleksji z zakresu historii filozofii, psychologii i psychoanalizy, socjologii, kulturoznawstwa, historii sztuki, historii czytelnictwa i historii politycznej w procesie analizy historycznoliterackiej

— wpływ dzieł literackich na tożsamość kulturową oraz ich rolę w rozpoznawaniu sytuacji społeczeństwa polskiego w kontekście wydarzeń politycznych i przemian cywilizacyjnych w kraju, regionie i Europie

— wpływ różnych konceptualizacji doświadczenia nowoczesności na zmiany w zakresie sposobu definiowania literatury, określania jej cech swoistych oraz rozmienia tekstu literackiego

— dynamikę rozwoju procesu historycznoliterackiego

UMIEJĘTNOŚCI (Absolwent potrafi: )

— integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych oraz efektywnie ją wykorzystywać w analizie historycznych i kulturowych uwarunkowań literatury XIX wieku

— wykorzystać zdobytą wiedzę historycznoliteracką do identyfikowania luk w stanie badań oraz prowadzenia badań własnych nad twórczością wybranych pisarzy, funkcjonowaniem środowisk i formacji artystycznych, zjawiskami szczegółowymi z zakresu poetyki historycznej

— prowadzić analizę utworów literackich, właściwie identyfikując podejmowane w nich wzorce gatunkowe, narracyjne, wersyfikacyjne etc. oraz wysuwając uargumentowane hipotezy w sytuacji naruszania tych wzorców przez utwór

— stosować narzędzia interpretacji literatury z uwzględnieniem specyfiki dzieła, swoistości życia literackiego i zróżnicowania publiczności literackiej

— trafnie włączać zastane ustalenia historycznoliterackie do własnej argumentacji naukowej oraz posługiwać się poczynionymi ustaleniami analitycznymi w celu dyskusji ze stanem badań

— wnikliwie i krytycznie analizować różne koncepcje nowoczesności, określać dynamikę ich przemian, identyfikując fazy i warianty rozwojowe

— rozróżniać formacje kulturowe sytuujące się w polu nowoczesności, definiujące się w relacji do niej oraz traktujące nowoczesność jako epokę zamkniętą

— charakteryzować wewnętrzne zróżnicowanie literatury polskiej XIX wieku oraz wskazywać kulturowe i społeczne przyczyny tego zróżnicowania

— analizować zależność literatury polskiej XIX wieku od zmiennej sytuacji politycznej Polaków, przemian cywilizacyjnych i kulturowych oraz jej współzależność z filozofią, psychologią i psychoanalizą, socjologią tego czasu

— w dyskusji dotyczącej dzieła literackiego dobierać argumentację uwzględniającą sytuację społeczno-polityczną, środowiskową i kulturową, w której to dzieło powstało

— potrafi napisać pracę zaliczeniową, której celem jest analiza i interpretacja wybranego tekstu literackiego napisanego w XIX w.

— czytać, interpretować i analizować teksty literackie, uwzględniając kontekst historyczny, kulturowy oraz teksty o charakterze naukowym i wysnute z nich wnioski wykorzystywać we własnej pracy badawczej

— krytycznie spojrzeć na proces historycznoliteracki i właściwie usytuować w nim różne zjawiska społeczno-kulturowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (Absolwent jest gotowy do: )

— wyrażania zrozumienia dla skomplikowanych relacji literatura — polityka, literatura — historia zapisanych w tekstach literatury XIX w.

— wzięcia czynnego udziału w procesie budowania dialogu pomiędzy różnymi literaturami i kulturami, kształtować w ten sposób zmysł otwartości, stymulując rozwój tego rodzaju postaw wśród innych członków swojego środowiska

— ciągłego dokształcania się i rozwoju

— docenienia znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

— efektywnej pracy w zespole jako uczestnik pracy grupowej oraz jako jej koordynator

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywności studentów (udział w dyskusji, przygotowywanie wprowadzeń oraz materiałów).

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Zadania dla uczestników konwersatorium:

1. Przygotowanie na poszczególne zajęcia wstępu o charakterze biograficzno-kulturowym dotyczącego wybranych pisarzy.

2. Napisanie krótkiej pracy zaliczeniowej (5 s.) na temat: A. Problemy podmiotowości kobiecej w twórczości polskich i angielskich pisarek drugiej połowy XIX w. B. Propozycja nowej porównawczej interpretacji utworów literatury polskiej i angielskiej drugiej połowy XIX w. (spoza listy tekstów omawianych na zajęciach).

3. Udział w dyskusji kończącej kurs: Aspekty doświadczenia nowoczesności nad Tamizą i nad Wisłą : podobieństwa i różnice.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Damian Makuch, Ewa Paczoska
Prowadzący grup: Ewa Paczoska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.