Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poezja europejskiego romantyzmu. Warsztaty interpretacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B9T-LR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Poezja europejskiego romantyzmu. Warsztaty interpretacji
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest kształcenie umiejętności interpretacyjnych w warunkach pracy grupowej. W związku z tym zakłada się aktywność wszystkich uczestników seminarium podczas każdego ze spotkań.


Ważnym elementem pracy interpretacyjnej będą odwołania do tradycji literackich poznanych na wcześniejszym etapie kształcenia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium skierowane jest do studentów zainteresowanych literaturą europejskiego (także polskiego) romantyzmu. Dyskusja będzie dotyczyć utworów, których zwykle nie omawia się podczas zajęć kursowych z historii literatury, a które współtworzą estetyczno-ideową panoramę epoki. Chodzi tu jednak nie tyle o uzupełnienie dydaktycznej luki, ile o ukazanie kulturowej i artystycznej dywersyfikacji utworów romantycznych.

Przedmiotem analizy staną się teksty z różnych okresów (schyłek XVIII i wiek XIX) i różnych literatur europejskich. Romantyzm będzie tu rozumiany szeroko, jako kategoria historycznie zmienna i poddawana kulturowym oraz indywidualnym mutacjom. Ważne zadanie stojące przed uczestnikami zajęć stanowi usytuowanie wybranych utworów na tle ówczesnych przemian estetycznych, światopoglądowych i cywilizacyjnych. Niezbędne okażą się odwołania do innych prądów literackich i określenie wzajemnych infiltracji (klasycyzm, rokoko, sentymentalizm, modernizm).

Pełny opis:

Konwersatorium skierowane jest do studentów zainteresowanych literaturą europejskiego (także polskiego) romantyzmu. Dyskusja będzie dotyczyć utworów, których zwykle nie omawia się podczas zajęć kursowych z historii literatury, a które współtworzą estetyczno-ideową panoramę epoki. Chodzi tu jednak nie tyle o uzupełnienie dydaktycznej luki, ile o ukazanie kulturowej i artystycznej dywersyfikacji utworów romantycznych.

Przedmiotem analizy staną się teksty z różnych okresów (schyłek XVIII i wiek XIX) i różnych literatur europejskich. Romantyzm będzie tu rozumiany szeroko, jako kategoria historycznie zmienna i poddawana kulturowym oraz indywidualnym mutacjom. Ważne zadanie stojące przed uczestnikami konwersatorium stanowi usytuowanie wybranych utworów na tle ówczesnych przemian estetycznych, światopoglądowych i cywilizacyjnych. Niezbędne okażą się odwołania do innych prądów literackich i określenie wzajemnych infiltracji (klasycyzm, rokoko, sentymentalizm, modernizm).

Formuła zajęć ma charakter warsztatowy. Studenci w porozumieniu z prowadzącym ustalają, które teksty z listy wskazanej w sylabusie staną się przedmiotem analizy (możliwe są wykroczenia poza tę listę, podyktowane zainteresowaniami uczestników konwersatorium). Na każdym spotkaniu metodą close reading interpretowane będą dwa lub trzy utwory powiązane osobą autora, tematem albo konwencją estetyczną. Każdorazowo do takiej grupy tekstów będzie przypisany jeden z uczestników zajęć, który z wyprzedzeniem przygotuje kilkuminutowe wystąpienie dotyczące kontekstu kulturowego utworów.

Literatura:

Poniższy spis lektur stanowi propozycję. Będzie on modyfikowany w porozumieniu prowadzącego ze studentami, w zależności od ich zainteresowań.

Wiersze do analizy będą wybierane przez grupę tydzień przed danymi zajęciami.

Nie zakłada się jednej obowiązującej wszystkich literatury przedmiotowej. Student odpowiedzialny za przygotowanie krótkiego wprowadzenia do danego bloku utworów dobierze opracowania z pomocą prowadzącego.

– W. Blake, Poezje wybrane, tłum. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1991;

– Angielscy "poeci jezior": W. Wordsworth, S. T. Coleridge, R. Southey, wybór, tłum., wstęp i objaśnienia S. Kryński; Wrocław 1963;

– G.G. Byron, Wiersze i poematy, wybór i oprac. J. Żuławski, Warszawa 1961;

– Niemiecka ballada romantyczna, oprac. Z. Ciechanowska, Wrocław 1963;

– J.W. Goethe, Wybór poezji, wstęp, wybór i oprac. Z. Ciechanowska, Wrocław 1968;

– F. Schiller, Wiersze; Zbójcy; Intryga i miłość, Warszawa 1975;

– U. Foscolo, Groby, naślad. J.U. Niemcewicz, w: Miscellanea z okresu romantyzmu, red. S. Pigoń, Wrocław 1956;

– A. Kalwos, D. Solomos, Ody; Kobieta z Zakintos; tłum. M. Borowska, M. Mikuła, Warszawa 2004;

– S. Petőfi, Poezje, wstęp i oprac. A. Nawrocki, Warszawa 1971;

– A. Mickiewicz, Dzieła, t. I: Wiersze, oprac. C. Zgorzelski, Warszawa 1998;

– S. Valiunas, Biruta, w: Pieśni i gwiazdy. Litewskie wiersze wybrane, wybór, wstęp i oprac. L. Lewin i Z. Stoberski, Warszawa 1971;

– K.H. Mácha, Maj: wybór poezji, tłum. i wstęp J. Waczków, Warszawa 1971;

– A. Puszkin, Wybór wierszy, tłum. Z. Braude, oprac. B. Galster, Wrocław 1982;

– M. Lermontow, Wybór poezji, wstęp i komentarz W. Jakubowski, Wrocław 1972;

– T. Szewczenko, Wybór poezji, tłum. M. Bieńkowska, oprac. M. Jakóbiec, Wrocław 1974;

– V. Hugo, Poezje wybrane, tłum. i oprac. Z. Bieńkowski, Warszawa 1976;

– T. Gautier, Poezje ze zbioru "Emaux et camées", tłum. H. Gołąb, bm. 1923.

– G. Gómez de Avellaneda, Antología poética, La Habana 1983;

– Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, tłum. Z. Bieńkowski i in., red. J. Brzozowski, Kraków 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi:

— posługiwać się aparatem terminologicznym i pojęciowym oraz stosować metody naukowe pozwalające na prowadzenie badań nad literaturą romantyczną w perspektywie historycznej;

— scharakteryzować dynamikę rozwojową tradycji romantycznej;

— wskazać tematy i idee pisarskie specyficzne dla poezji romantycznej różnych literatur europejskich;

— napisać pracę zaliczeniową (esej), której celem jest analiza i interpretacja romantycznego utworu poetyckiego.

Umiejętności

Student potrafi:

— przeprowadzić analizę i interpretację wiersza w perspektywie dziewiętnastowiecznych (głównie romantycznych) tradycji literackich;

— odnosić własne ustalenia analityczne do rozpoznań innych badaczy i odmiennych stanowisk interpretacyjnych;

— w dyskusji dotyczącej utworu poetyckiego dobierać argumentację uwzględniającą tradycje, z jakich to dzieło wyrasta; kontekst kulturowy, społeczny, polityczny etc., w jakim powstało; oraz reinterpretacje, jakim było poddawane przez czytelników i krytykę literacką różnych epok;

— czytać, interpretować i analizować teksty literackie, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy.

Metody i kryteria oceniania:

— Bieżąca aktywność;

— praca pisemna (esej dotyczący jednego z wierszy romantycznych; jeśli będzie to utwór, który wcześniej pojawił się na zajęciach, od autora będzie się oczekiwało innowacyjnej interpretacji).

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Jest to warunek zaliczenia zajęć (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jędrzejewski, Karol Samsel
Prowadzący grup: Tomasz Jędrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.