Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobieta romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B9T-LR3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kobieta romantyzmu
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium stanowi szansę praktycznego zastosowania przez studentów wiedzy z zakresu teorii literatury i płci kulturowej. Nie mniejsze znaczenie będzie mieć odtwarzanie założeń filozoficznych i estetycznych epoki oraz opis poetyk, jakie złożyły się na romantyczny wizerunek kobiety. Wszystkie te dążenia kumulować będzie cel poznania złożoności historycznego miejsca kobiety w epoce Mickiewicza tudzież artystycznych form przejawiania się kobiety jako bohatera literackiego.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

- przekazać usystematyzowaną wiedzę na temat filozoficznych, estetycznych, obyczajowych, religijnych i psychologicznych kontekstów dzieł artystycznych romantyzmu ze względu na postać kobiety,

- wzmagać wrażliwość humanistyczną w zakresie „gender studies”.

Swoistość piśmiennictwa początku XIX w. będzie sytuowana w kontekście „genderowego” nacechowania manifestów romantyzmu oraz arcydzieł literackich, a również malarskich epoki w nawiązaniu do idei kobiety „puchu marnego”. Całość zamknie refleksja nad przydatnością „gender studies”, feminizmu i dekonstrukcjonizmu w oglądzie zjawisk światopoglądowych i artystycznych XIX wieku.

Literatura:

-Byron G., Wybór dzieł, t. 1-3, Warszawa 1986.

-Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2001.

-Chołuj B., Różnica między „womens studies” a „gender studies”, w:

Lektury inności, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2007

-Czeczot K., Płeć paradygmatu romantycznego, w: Lektury płci, red. M. Dabrowski, Warszawa 2008.

Dąbrowska D. Czas szukania kobiecej podmiotowości – wiek XIX, w: Gender w weekend, Warszawa 2006.

-Dobrzycka I., Kształtowanie się twórczości Byrona. Bohater bajroniczny a zagadnienie narodowe, Wrocław 1963.

-Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

-Eliade M., Mity, sny i misteria, Warszawa 1994.

-Garczyński S., Wacława dzieje, Warszawa 1973.

-Gender w weekend, red. A. Zawiszewska, Warszawa 2006.

-Goszczyński S., Dziennik Sprawy Bożej, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1983.

-Goszczyński S., Zamek kaniowski, oprac. H. Krukowska, Białystok 1994.

-Gotycyzm i groza w kulturze pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej i J. Płuciennika, Łódź 2003.

-Janion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 2011.

-Kobieta w literaturze i kulturze, red. D. Mazurek, Lublin 2004.

-Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1991.

-Kowalczykowa A., Romantyczni szaleńcy, Warszawa 1997.

-Krasiński Z., Pisma. Wydanie jubileuszowe, t. 1-8, Kraków-Warszawa 1912 (Nie-Boska komedia).

-Lektury płci, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2008.

-Lektury inności, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2007.

-Malczewski A., Maria, oprac. H. Krukowska, Białystok 1995.

-Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995 (W. Wordsworth, przedmowa do drugiego wyd. Ballad lirycznych; S. T. Coleridge, Ogólny charakter literatury i sztuki gotyckiej, O poezji czyli sztuce; Friedrich Schlegel, fragmenty z "Athenaum";

-Makowski S., Romantyzm, Warszawa 1995 i n.,

-Mickiewicz A., Mickiewicz Adam, Dzieła. Wydanie rocznicowe 1798-1998, t. 1-17, Warszawa 1993-2005.

-Norwid C., Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t. 1-11, Warszawa 1971-1976 (Trylogia włoska)

-Osiński D., Dandyski tekst o ciele, w: Lektury płci, red. M. Dabrowski, Warszawa 2008.

-Piasecka M., Mistrzowie snu. Mickiewicz-Słowacki-Krasiński, Wrocław 1992.

-Piwińska M., Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992.

-Piwińska M., Miłość romantyczna, Kraków 1984.

-Poe Allan E., Opowiadania, oprac. W. Kopaliński, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1986, t. 1.

-Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, t. 1-2, Białystok 1991-2001.

-Ruszczyc M., Kobiety fatalne, Warszawa 1999.

-Rzewuski H., Pamiątki Soplicy, oprac. Z. Szweykowski, Wrocław 2004.

-Rzońca W., Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2013 (ujęcie Assunty oraz Marii z Pierścienia Wielkiej Damy).

-Sinko Z., Z zagadnień gotycyzmu europejskiego i jego polskiej recepcji, „Pamiętnik Literacki” 1972 z. 3.

-Słowacki J., Dzieła pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 1-14, Wrocław 1952.

-Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1995.

-Słownik terminów literackich pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989.

-Sudolski Z., Norwid, Warszawa 2003.

-Szaginian M., Goethe, Warszawa 1952.

-Treugutt S., „Beniowski” - kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1964.

-Witkowska A., Towiańczycy, Warszawa 1989 (wątek K. Deybel).

-Zawiszewska A, Kobiety w „Biblii”, w: Gender w weekend, red. taż, Warszawa 2006.

-Zgorzelski Cz., O sztuce poetyckiej Mickiewicza, Warszawa 1976.

-Żmichowska N., Poganka, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

— specyfikę wpływu badań historycznoliterackich, działalności krytycznoliterackiej, form promocji czytelnictwa, instytucji życia artystycznego, edukacji polonistycznej, polityki państw etc. na kształtowanie się obrazu tradycji literackiej;

— aparat terminologiczny i pojęciowy oraz metody naukowe pozwalające na prowadzenie badań nad literaturą w perspektywie historycznej oraz różnymi typami tradycji w wybranych epokach;

— powiązania filologii polskiej z innymi dziedzinami humanistyki podejmującymi refleksję nad obecnością tradycji w kulturze;

— stan badań podejmujących teoretyczną refleksję nad tradycją literacką oraz metodologiczne podstawy badania literatury jako komponentu tradycji

— kierunki rozwoju i stanowiska współczesnych teorii literaturoznawczych problematyzujących historię literatury i kultury;

— stan badań nad aspektami literatury wchodzącymi w zakres własnych badań szczegółowych prowadzonych przez studenta;

— historyczne przemiany wiedzy o literaturze, związane z rozwojem estetyki, retoryki i poetyki, historycznymi modelami krytyki literackiej oraz początkami nowoczesnego literaturoznawstwa;

— rolę refleksji z zakresu historii idei, filozofii, religii, sztuki, życia społecznego, czytelnictwa oraz historii politycznej w procesie analizy historycznoliterackiej.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

— integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych oraz efektywnie ją wykorzystywać do rozpoznawania i opisywania rozmaitych rodzajów tradycji literackiej;

— przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w sposób adekwatny do tradycji estetycznej, religijnej, obyczajowej etc., w obrębie której ono powstało lub do której nawiązuje;

— usytuować badane przez siebie dzieła literackie w perspektywie idei filozoficznych, światopoglądowych i religijnych, działających integrująco na kulturę europejską oraz przesądzających o jej różnorodności;

— posługiwać się terminologią z zakresu estetyki, poetyki, komparatystyki i historii literatury, w sposób dostosowany do epoki, w ramach której student prowadzi badania;

— trafnie włączać zastane stanowiska teoretycznoliterackie i ustalenia historycznoliterackie do własnej argumentacji naukowej oraz posługiwać się poczynionymi ustaleniami analitycznymi w celu dyskusji ze stanem badań;

— dostrzegać w przejawach tradycji część kultury narodowej, określać swoistość tradycji narodowej na tle europejskim oraz opisywać kształtowanie się właściwego kulturze polskiej stosunku do tradycji rodzimej i obcej na przestrzeni wieków;

— w dyskusji dotyczącej dzieła literackiego dobierać argumentację uwzględniającą tradycje, z jakich to dzieło wyrasta; kontekst kulturowy, społeczny, polityczny etc., w jakim powstało; oraz reinterpretacje, jakim było poddawane przez czytelników i krytykę literacką różnych epok;

— czytać, interpretować i analizować teksty literackie, uwzględniając kontekst historyczny, kulturowy oraz teksty o charakterze naukowym;

— krytycznie spojrzeć na proces historycznoliteracki i właściwie usytuować w nim różne zjawiska społeczno-kulturowe;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotowy do:

— okazywania zrozumienia i szacunku dla odmienności obyczajowych, religijnych etc., jakie wynikają z bogactwa tradycji kulturowych oddziałujących na literaturę;

— uczestniczenia w bieżących wydarzeniach kulturalnych służących pogłębianiu znajomości dziedzictwa literackiego, artystycznego i duchowego Polski i Europy;

— ciągłego dokształcania się i rozwoju;

— docenienia znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych;

— utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w naukach humanistycznych;

— aktywnego współuczestnictwa w realizacji postawionych zadań, czuje się odpowiedzialny wobec innych, wyraża taką postawę w swoim środowisku, upowszechnia to podejście wśród innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. Obecności i przejawianej wiedzy

2. Aktywności dyskusyjnej na zajęciach.

3. Projektu studenckiego (przedstawienia na zajęciach lub na dyżurze wybranego zagadnienie z zakresu problemowego konwersatorium).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Rzońca, Karol Samsel
Prowadzący grup: Wiesław Rzońca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.