Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pisarze polscy drugiej połowy XIX w. w kręgu modernistycznej „wspólnoty pytań”: literatura, filozofia, kultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C062LP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Pisarze polscy drugiej połowy XIX w. w kręgu modernistycznej „wspólnoty pytań”: literatura, filozofia, kultura
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Warunkiem jest zdany egzamin z literatury pozytywizmu i Młodej Polski. Seminarium ma pokazać literaturę polską drugiej połowy XIX w. i przełomu stuleci w kręgu modernistycznej „wspólnoty pytań”. Wymaga to uruchomienia kontekstów filozoficznych i kulturowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów filologii polskiej na II stopniu kształcenia.

Pełny opis:

Celem II roku seminarium jest przygotowanie studenta do wyboru tematu rozprawy będącej podstawą uzyskania stopnia magistra i zapoznanie go z metodologią pisania pracy. Wymaga znacznego zaangażowania, dużej aktywności i samodzielnej pracy o charakterze naukowym. W pierwszym semestrze następuje rozpoznanie obszaru badawczego związanego z tematyką seminarium. W drugim semestrze lektury są już ściślej związane z tematyką planowanych rozpraw. Uczestnicy podejmują dyskusje nad wybranymi tematami i wspólnie rozwiązują problemy natury interpretacyjnej, warsztatowej, źródłowej i metodologicznej. Ważnym tematem jest także metodologia pisania rozprawy magisterskiej.

Literatura:

W porozumieniu ze studentami nastąpi korekta literatury przedmiotu niedostępnej ze względu na sytuację epidemiczną.

Lektury (wybór):

- W.Bolecki, Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje

-Ch.Tylor, Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej

- Etyka i literatura (red. E.Ihnatowicz i E.Paczoska)

- J.Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności

- M.Kopij, Friedrich Nietzsche w literaturze i publicystyce polskiej lat 1883-1918.Struktura recepcji.

- Kulturowa teoria literatury, t.2 (red. T.Walas, R.Nycz)

- M.P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji

- F.Mazurkiewicz, Opowieści nowoczesne

- R.Nycz, Poetyka doświadczenia

- J.Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata;

- „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2014, nr 24 „Odnawianie modernizmu”

- Rekonfiguracje modernizmu (red. T.Majewski)

- „Tesktualia” 2017, numer monograficzny poświęcony nadinterpretacji

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

1. opisać i poddać pogłębionej, wszechstronnej analizie uwarunkowania historyczne i filozoficzne modernizmu jako formacji kulturowej i jako artystycznej odpowiedzi na wyzwania nowoczesności;

2. charakteryzować historyczne i kulturowe uwarunkowania zjawisk literackich mieszczących się w formule modernistycznej „wspólnoty pytań”;

3. sytuować literaturę modernistyczną w kontekście przemian kultury europejskiej i w kręgu charakterystycznych dla tych przemian doświadczeń i tekstów;

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI

4. zgromadzić bibliografię do opracowywanego tematu, przygotować konspekt

5. rozpoznawać formy właściwe dla rozprawy magisterskiej jako typu wypowiedzi naukowej;

6. weryfikować poprawność własnych wypowiedzi poświęconych zagadnieniom historycznoliterackim, a także prac innych autorów;

7. oceniać dawne i współczesne odczytania tradycji literackiej;

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAWY

8. postrzegać utwór literacki jako tekst spełniający właściwe danemu czasowi normy estetyczne, powstały w wyniku krzyżowania się wpływów literatury, sztuki, filozofii i kultury danego czasu, a także potrzeb czytelników, ich możliwości percepcyjnych i oczekiwań środowisk związanych z życiem literackim;

9. rozpoznawać miejsce modernizmu w przemianach kultury i literatury ponowoczesnej związanych z postawami etycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywności studentów (udział w dyskusji, przygotowywanie wprowadzeń oraz konspektów prac).

Ocenie podlegać będzie aktywność studentów, której formą jest dyskusja oraz, w drugim semestrze, prezentacja zagadnień mieszczących się w obszarze badawczym planowanych rozpraw oraz prezentacja konspektów.

Do uczestnictwa w zajęciach zdalnych wymagany jest komputer z działającymi kamerą i mikrofonem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Makuch, Ewa Paczoska
Prowadzący grup: Ewa Paczoska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.