Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Romantyzm: sacrum-wyobraźnia-tekst

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C062LR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Romantyzm: sacrum-wyobraźnia-tekst
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

- podstawowa wiedza (wynikająca z programu studiów) z zakresu historii literatury romantyzmu

- zainteresowania skoncentrowane na literaturze, filozofii i kulturze wieku dziewiętnastego

- umiejętność analizy tekstu i jego interpretacji

- orientacja w zagadnieniach historii Polski XIX wieku


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie Sacrum - wyobraźnia - tekst ma na celu:

- poszerzenie wiedzy z zakresu literatury i kultury romantycznej – badanie swoistości romantyzmu, w tym określających epokę modeli antropologicznych, estetycznych, epistemicznych,

-zapoznanie z interdyscyplinarnymi kontekstami kultury duchowej i estetycznej,

-przygotowanie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu końcowego,

-przygotowanie do ewentualnych studiów doktoranckich na studiach III stopnia.

Pełny opis:

Seminarium adresowane jest do studentów zainteresowanych kulturą duchową polskiego romantyzmu, zwłaszcza prymarnymi dla epoki problemami:

- doświadczeń wewnętrznych, duchowych,

- przeżywania wiary,

- prób budowania różnych romantycznych wersji religii (także swoistych dla romantyzmu jak religia miłości, Ojczyzny, indywidualnego „ja” czy kobiety)

- problemom artykulacji tekstowych różnych doświadczeń.

Seminarium ogniskować się będzie wokół problemów:

- różnych sposobów eksploracji i zapisów szeroko pojętych doświadczeń duchowych,

- przygód romantycznego człowieka wewnętrznego,

- romantycznych orto- i heterodoksji,

- egzystencjalnych projektów romantyków polskich po roku 1830,

wreszcie

- problemów metodologicznych związanych z badaniem- doświadczenia wewnętrznego i jego artykulacji,

W pierwszym roku trwania seminarium zajęcia będą poświęcone budowie obrazu romantyzmu jako szczególnego prądu w dziejach kultury europejskiej. Stad koncentrować się będziemy na takich np. zagadnieniach, jak: swoistość romantyzmu, wielonurtowość polskiego romantyzmu i jego specyfika ideowa, romantyczna epistemologia i modele romantycznego myślenia, mistyka romantyczna, zagadnienia estetyczne (romantyczny panpoetyzm, romantyczna wizja sztuki).

Literatura:

Podana literatura obejmuje teksty przydatne w przygotowaniu się do egzaminu magisterskiego. Może ulec zmianom i modyfikacji w zależności od indywidualnych zainteresowań uczestników seminarium i tematów prac magisterskich

A. Mickiewicz, Dziady, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, wybór liryków (m.in. cykl Sonetów krymskich, Pan Tadeusz, liryki okresu rzymsko-drezdeńskiego, cykl lozański, wiersz Widzenie, śniła się zima, Do samotności, Gdy tu mój trup…, wybór listów, Prelekcje paryskie kurs III i IV

J. Słowacki, Anhelli, Genezis z Ducha, Książe Niezłomny, Początek poematu o tajemnicach genezyjskich, liryki (wybrane teksty), listy

Z. Krasiński, Irydion, Przedświt, wybrane pisma polityczne i filozoficzne, Eter (rozprawa), Ułamek naśladowany, wybór liryków napisanych po roku 1840 , korespondencja.

S. Garczyński, Wacława dzieje

S. Goszczyński, Król zamczyska

N. Żmichowska, Poganka

E. A. Poe, Opowieści niesamowite

C. Norwid, Nowele, liryki, listy

B. B. Stoker, Dracula

F. R. de Chateaubriand, Geniusz chrześcijaństwa, Pamiętniki zza grobu (fragmenty)

S. Kierkegaard, Wprawki do chrześcijaństwa, tegoż O trudnościach bycia chrześcijaninem (fragmenty)

A. Bagłajewski, Poezja „Trzeciej epoki”, Lublin 2009

H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, Kraków 1993

S. Brzozowski, Filozofia romantyzmu polskiego, Rzym 1945

M. Cieśla- Korytowska, O romantycznym poznaniu, Kraków 1997

M. Cieśla- Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna, Kraków 1989

Wł. Dawid, O intuicji w mistyce, filozofii i sztuce, Kraków 1913

L. Dupre, Inny wymiar. Filozofia religii, Kraków 1991

W. James, Doświadczenia religijne, Warszawa 1958

A. Fabianowski, Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego

E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz- towiańczyk. Studium myśli, Warszawa 2004

E. Hoffmann-Piotrowska, W ustach jest otwór duszy. Szkice o romantykach i mistykach Warszawa 2012

M. Janion, Romantyzm i jego media, Kraków 2001

M. Janion, Wobec zła, Chotomów 1989

J. A Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001

J. A. Kłoczowski, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Kraków 1994

L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…Horror methaphicicus, Poznań 1999

D. Kosiński, Polski teatr przemiany, Wrocław 2007

A. Kowalczykowa, wstęp do: j. Słowacki, Krąg pism mistycznych, Warszawa 1992

A. Kowalczykowa, Czym był romantyzm?, Warszawa 1990

Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu, oprac. M. Stala. Kraków 1998

M. Masłowski, Gest, symbol rytuały polskiego teatru romantycznego, Warszawa 1998,

M. Masłowski, Problemy tożsamości. Szkice romantyczne i (post) romantyczne, Lublin 2001

Nasze pojedynki o romantyzm, pod red. D. Siwickiej i M. Bieńczyka, Warszawa 1995

R. Otto, Świętość. Warszawa 1999

M. Piasecka, Mistrzowie snu. Mickiewicz – Słowacki - Krasiński, Wrocław 1992,

M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992

R. Przybylski, Homile na Ewangelię dzieciństwa. Szkice z teologii biblijnej malarzy i poetów, Paryż 1990

K. Rutkowski, Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej, Gdańsk 1999

J.M. Rymkiewicz, Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Warszawa 1989

M. Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne, Warszawa 2009

A. Sikora, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967

D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, Warszawa 1990

Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981

Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2010

S. Traugutt, Sny z premedytacją, „Teksty” 1974 z.2

J. Tomkowski, Mistyka i herezja, Warszawa 1984

J.Tomkowski, Dom chińskiego mędrca. Esej o samotności, Warszawa 2000

S. Wasilewski, Pod urokami zaświatów, Kraków 1958

A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997

A. Witkowska, Onirologia i oniromania, „Teksty” 1973, nr 2

A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu seminarium:

- dysponuje pogłębioną, uporządkowaną wiedzą o literaturze romantycznej – zwłaszcza po roku 1830

-zna zagadnienia z zakresu kultury romantycznej, duchowości, filozofii, historii idei dziewiętnastowiecznych, religijności polskiego romantyzmu

-operuje wiedzą interdyscyplinarną z zakresu literatury, religioznawstwa, filozofii, filozofii kultury, psychologii i socjologii zjawisk duchowych

-zna najważniejsze, kanoniczne lektury z zakresu objętego tematem seminarium

- ma umiejętności i wiedzę potrzebną do przygotowania i napisania pracy magisterskiej

-potrafi analizować i interpretować teksty literatury i kultury dziewiętnastowiecznej

-zna zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych do zaliczenia egzaminu magisterskiego i ew. podjęcia studiów doktoranckich w zakresie literatury i kultury dziewiętnastego wieku

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

- uczestnictwa w zajęciach (dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona absencja w semestrze, każda kolejna – usprawiedliwiona – wymaga zaliczenia treści zajęć, które student opuścił na dyżurze prowadzącego zajęcia,

- aktywności i przygotowania do zajęć (czytanie lektur, przynoszenie tekstów na zajęcia, co umożliwia efektywną pracę z tekstem, udział w dyskusji),

- postępów w przygotowaniach do napisania pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Karol Samsel
Prowadzący grup: Ewa Hoffmann-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie Sacrum - wyobraźnia - tekst ma na celu:

- poszerzenie wiedzy z zakresu literatury i kultury romantycznej – badanie swoistości romantyzmu, w tym określających epokę modeli antropologicznych, estetycznych, epistemicznych, aksjologicznych.

- przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej

- zapoznanie z interdyscyplinarnymi kontekstami kultury duchowej i estetycznej,

- przygotowanie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu końcowego, w związku, z czym studenci zapoznawać się będą na zajęciach systematycznie z warsztatem badawczym, technikami informacyjno-komunikacyjnymi i metodologiami w badaniach historycznoliterackich, które będą pomocne we własnej pracy badawczej,

- zapoznanie się z opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium,

- przygotowanie do ewentualnych studiów doktoranckich na studiach III stopnia.

Pełny opis:

Seminarium adresowane jest do studentów zainteresowanych kulturą duchową romantyzmu, zwłaszcza prymarnymi dla epoki problemami:

- doświadczeń wewnętrznych, duchowych, literatury jako wykładnika tekstowego przeżywanego przez podmiot świata – w szczególności świata wewnętrznego

- przeżywania wiary,

- prób budowania różnych romantycznych wersji religii (także swoistych dla romantyzmu jak religia miłości, Ojczyzny, indywidualnego „ja” czy kobiety),

-problemów artykulacji tekstowych różnych doświadczeń, w tym wyrażania niewyrażalnego i nieweryfikowalnego.

Seminarium ogniskować się będzie wokół problemów:

- różnych sposobów eksploracji i zapisów szeroko pojętych podmiotowych doświadczeń,

- przygód romantycznego człowieka wewnętrznego,

- romantycznych orto- i heterodoksji

- egzystencjalnych projektów romantyków polskich po roku 1830,

wreszcie

- problemów metodologicznych związanych z badaniem doświadczenia wewnętrznego i jego artykulacji (relacji między podmiotem doświadczającym świata i ekspresją tego doświadczenia w sztuce)

W pierwszym roku trwania seminarium zajęcia będą poświęcone budowie obrazu romantyzmu jako szczególnego prądu w dziejach kultury europejskiej, relacji miedzy romantyzmem a dziewiętnastowiecznością i wiekiem XIX i europejskimi romantyzmami. Stąd koncentrować się będziemy na takich np. zagadnieniach, jak: swoistość romantyzmu, wielonurtowość polskiego romantyzmu i jego specyfika ideowa, romantyczna epistemologia i modele romantycznego myślenia, mistyka romantyczna, zagadnienia estetyczne (np. romantyczny panpoetyzm, romantyczna wizja sztuki).

Zajęcia poświęcone będą pogłębionej analizie i interpretacji (także kontekstowej) dzieła romantycznego.

Program seminarium uwzględnia także indywidualne zainteresowania i projekty badawcze związane z szeroko rozumianą problematyką dziewiętnastowieczności.

Literatura:

Podana literatura obejmuje teksty przydatne w przygotowaniu się do egzaminu magisterskiego. Może ulec zmianom i modyfikacji w zależności od indywidualnych zainteresowań uczestników seminarium i tematów prac magisterskich. Do listy lektur w zależności od indywidualnych zainteresowań proponowane będą teksty z zakresu metodologii badań nad literaturą i kulturą dziewiętnastego wieku.

A. Mickiewicz, Dziady, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, wybór liryków (m.in. cykl Sonetów krymskich, Pan Tadeusz, liryki okresu rzymsko-drezdeńskiego, cykl lozański, wiersz Widzenie, Śniła się zima, Do samotności, Gdy tu mój trup…, wybór listów, Prelekcje paryskie kurs III i IV

J. Słowacki, Anhelli, Genezis z Ducha, Książe Niezłomny, Początek poematu o tajemnicach genezyjskich, liryki (wybrane teksty), listy

Z. Krasiński, Irydion, Przedświt, wybrane pisma polityczne i filozoficzne, Eter (rozprawa), Ułamek naśladowany, wybór liryków napisanych po roku 1840 , korespondencja.

S. Garczyński, Wacława dzieje

S. Goszczyński, Król zamczyska

N. Żmichowska, Poganka

E. A. Poe, Opowieści niesamowite

C. Norwid, Nowele, liryki, listy

B. B. Stoker, Dracula

F. R. de Chateaubriand, Geniusz chrześcijaństwa, Pamiętniki zza grobu (fragmenty)

S. Kierkegaard, Wprawki do chrześcijaństwa, tegoż O trudnościach bycia chrześcijaninem (fragmenty)

A. Bagłajewski, Poezja „Trzeciej epoki”, Lublin 2009

H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, Kraków 1993

S. Brzozowski, Filozofia romantyzmu polskiego, Rzym 1945

M. Cieśla- Korytowska, O romantycznym poznaniu, Kraków 1997

M. Cieśla- Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna, Kraków 1989

Wł. Dawid, O intuicji w mistyce, filozofii i sztuce, Kraków 1913

L. Dupre, Inny wymiar. Filozofia religii, Kraków 1991

W. James, Doświadczenia religijne, Warszawa 1958

A. Fabianowski, Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego

E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz- towiańczyk. Studium myśli, Warszawa 2004

E. Hoffmann-Piotrowska, W ustach jest otwór duszy. Szkice o romantykach i mistykach Warszawa 2012

M. Janion, Romantyzm i jego media, Kraków 2001

M. Janion, Wobec zła, Chotomów 1989

J. A Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001

J. A. Kłoczowski, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Kraków 1994

L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…Horror metaphisicus, Poznań 1999

D. Kosiński, Polski teatr przemiany, Wrocław 2007

A. Kowalczykowa, wstęp do: J. Słowacki, Krąg pism mistycznych, Warszawa 1992

A. Kowalczykowa, Czym był romantyzm?, Warszawa 1990

Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu, oprac. M. Stala. Kraków 1998

Literackie reprezentacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej, Warszawa 2007

M. Masłowski, Gest, symbol rytuały polskiego teatru romantycznego, Warszawa 1998,

M. Masłowski, Problemy tożsamości. Szkice romantyczne i (post) romantyczne, Lublin 2001,

Medytacja: postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, red. T. Kostkiewiczowa, M. Saganiak, Warszawa 2010

Nasze pojedynki o romantyzm, pod red. D. Siwickiej i M. Bieńczyka, Warszawa 1995

R. Otto, Świętość. Warszawa 1999

M. Piasecka, Mistrzowie snu. Mickiewicz – Słowacki - Krasiński, Wrocław 1992,

M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992

R. Przybylski, Homile na Ewangelię dzieciństwa. Szkice z teologii biblijnej malarzy i poetów, Paryż 1990

K. Rutkowski, Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej, Gdańsk 1999

J.M. Rymkiewicz, Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Warszawa 1989

Romantyzm i nowoczesność, pod red. M. Kuziaka, Kraków 2009

M. Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne, Warszawa 2009

A. Sikora, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967

D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, Warszawa 1990

Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981

Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2010

E. Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015

S. Traugutt, Sny z premedytacją, „Teksty” 1974 z.2

J. Tomkowski, Mistyka i herezja, Warszawa 1984

J. Tomkowski, Dom chińskiego mędrca. Esej o samotności, Warszawa 2000

S. Wasilewski, Pod urokami zaświatów, Kraków 1958

A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997

A. Witkowska, Onirologia i oniromania, „Teksty” 1973, nr 2

A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.