Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura lat 1864-1918

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C0DS-LIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura lat 1864-1918
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - ILP
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - SEMINARIA
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone jest dla doktorantów Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku – słuchaczy wszystkich aktualnych roczników oraz słuchaczy Humanistycznej Szkoły Doktorskiej przygotowujących rozprawy pod kierunkiem pracowników Zakładu.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla doktorantów Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku, ale, zgodnie z dotychczasowa praktyką, mogą w nim uczestniczyć także doktoranci z innych jednostek Wydziału Polonistyki oraz innych wydziałów UW. Celem zajęć jest pomoc doktorantom przygotowującym rozprawy oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku. Funkcją zajęć jest także wspieranie praktyk dydaktycznych doktorantów.

Pełny opis:

Seminarium przeznaczone jest dla doktorantów Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku, ale, zgodnie z dotychczasowa praktyką, mogą w nim uczestniczyć także doktoranci z innych jednostek Wydziału Polonistyki oraz innych wydziałów UW. Celem zajęć jest pomoc doktorantom przygotowującym rozprawy oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku. Funkcją zajęć jest także wspieranie praktyk dydaktycznych doktorantów.

W seminarium doktoranckim Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku uczestniczą doktoranci, którzy przygotowują rozprawy z zakresu historii literatury, w którym zakład się specjalizuje. Uczestnicy z I roku legitymują się obronioną pracą magisterską z zakresu literatury polskiej XIX lub XX w. i mają wstępnie określone kierunki swoich zainteresowań badawczych, studenci następnych lat realizują projekty swoich rozpraw wedle przedyskutowanych z promotorami konspektów. Seminarium jest zintegrowane z badaniami Zakładu oraz prowadzonych w jego ramach pracowni naukowych (Pracownia Modernizmu Europy Środkowo-Wschodniej, Pracownia Dramatu), a także z planami organizowanych przez Zakład konferencji i innych inicjatyw naukowych. Integracja dotyczy także planu dydaktycznego Zakładu. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest nastawienie się na stałą i aktywną pracę na zajęciach (lektury, udział w dyskusjach, przygotowywanie referatów) oraz gotowość do przedstawiania efektów własnej pracy nad doktoratem (konspekty, plany szczegółowe, kolejne rozdziały).

Szacowany nakład pracy (przygotowanie do zajęć) = 60h

Literatura:

W porozumieniu ze studentami nastąpi korekta literatury przedmiotu niedostępnej ze względu na sytuację epidemiczną.

Podstawowe lektury do kursu seminaryjnego 2020/2021:

1. P. Czapliński, Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury XX i XXI wieku, Kraków 2016.

2. M. P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.

3. T. Sławek, Literatura porównawcza. Między lekturą, polityką i społeczeństwem, w zb.: Polonistyka w przebudowie. Literatura – wiedza o języku – wiedza o kulturze - edukacja, pod red. M. Czermińskiej i innych, t. I, Kraków 2005.

4. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011; A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014.

5.M. Kuziak, W sprawie polityczności polskiej humanistyki, „Teksty Drugie” 2017, nr 1.

6. Historia obyczajów w Polsce (red. A.Chwalba)

7. Dzieje inteligencji w Polsce do roku 1918 (J.Jedlicki, A.Micińska,G.Janowski)

8. Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku (red. J.Maciejewski)

9. seria „Polemika krytycznoliteracka w Polsce” (wyd. UAM)

10. Materiały przygotowane na Zjazd Polonistów 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

-ma gruntowną wiedzę na temat stanu badań własnej dyscypliny i biegle orientuje się w rozwoju dyscyplin pokrewnych;

-jest merytorycznie przygotowany do napisania rozprawy doktorskiej;

-ma wiedzę na temat historii rozwoju nauki;

-jest merytorycznie przygotowany do udziału w konferencjach naukowych i programach naukowo-badawczych (np. grantach);

-ma gruntowną i specjalistyczną wiedzę o literaturze i kulturze XIX i początku XX wieku;

-ma gruntowną i specjalistyczną wiedzę o świadomości literackiej, historycznej i społeczno-kulturowej badanej epoki;

UMIEJĘTNOŚCI

Student

-potrafi profesjonalnie posługiwać się gatunkami wypowiedzi naukowej;

-potrafi profesjonalnie formułować i stawiać specjalistyczne pytania naukowe oraz samodzielnie określać pola badawcze;

-potrafi skutecznie wybierać i stoswać metody badań naukowych odpowiednie do podjętej problematyki badawczej;

-potrafi samodzielnie i profesjonalnie decydować o wyborze, doborze i zakresie materiałów odpowiednich do podjętej problematyki badawczej;

-potrafi rozpoznawać potrzeby badawcze własnej dyscypliny

-ma umiejętność prowadzenia indywidualnej pracy naukowej w celu poszerzania wiedzy w badaniach nad rozległym materiałem;

-potrafi pracować w zespole badawczym;

-umie samodzielnie i adekwatnie rozpoznać i opisywać zarówno specyfikę dziewiętnastowieczności, jak i jej relacje kulturowej wspólnoty z innymi formacjami;

-profesjonalnie rozpoznaje i opisuje różnorodne mechanizmy, relacje i zjawiska właściwe literaturze i kulturze XIX i początku XX wieku;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

-uczestniczy w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

-upowszechnia zdobycze i możliwości nauki w świadomości społecznej;

-popularyzuje wiedzę o literaturze i kulturze odpowiednio do możliwości i potrzeb różnych środowisk społecznych;

-popularyzuje i animuje społeczne potrzeby obcowania z literaturą;

-ma i stosuje w codzienności kompetencje polonistyczne związane z odpowiedzialnym używaniem języka polskiego;

-rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelne i uczciwe zdobywanie wiedzy oraz kieruje się nią w rozwoju własnej kariery naukowej;

Metody i kryteria oceniania:

Prowadząca seminarium ocenia aktywność doktorantów jako dyskutantów (aktywnych czytelników proponowanych lektur) i referentów, biorąc pod uwagę częstotliwość oraz poziom ich autorskich wystąpień związanych z realizowaniem planu doktoratu.

Do uczestnictwa w zajęciach zdalnych wymagany jest komputer z działającymi kamerą i mikrofonem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Makuch, Ewa Paczoska
Prowadzący grup: Ewa Paczoska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Makuch, Ewa Paczoska
Prowadzący grup: Ewa Paczoska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.