Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka polskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-11A2KT
Kod Erasmus / ISCED: 09.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego II
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia
Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia, II rok
Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot służy kształtowaniu świadomości językowej oraz umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w jego warstwie gramatycznej (fleksja, składnia) oraz zapoznaniu studenta z najtrudniejszymi problemami polskiej ortografii i interpunkcji, a także kwestiami normatywnymi polskiej wymowy; wyposażeniu go w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich oceny.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchaczy z najważniejszymi problemami normatywnymi współczesnej polszczyzny w zakresie wymowy, ortografii, interpunkcji, fleksji, składni oraz mechanizmami powstawania błędów językowych w tym zakresie. Ćwiczenia w sali poświęcone są poprawności gramatycznej (fleksyjnej i składniowej). Student pod kierunkiem prowadzącego zajęcia będzie dokonywał korekty różnych tekstów współczesnych. Ćwiczenia na platformie dotyczą ortofonii, ortografii i interpunkcji. Na wykładzie monograficznym prowadzący omawia jedną wybraną kwestię dotyczącą współczesnej polszczyzny.

Wszystkie grupy ćwiczeniowy realizują ten sam program,

Literatura:

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2015.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego.Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2012.

Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, red. J. Podracki, Warszawa 2001.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2003.

+artykuły i książki zalecone przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student:

- posługuje się polszczyzną zgodnie z zaaprobowanymi społecznie regułami gramatycznymi;

- zna kodyfikację polskiej ortografii i interpunkcji;

-posługuje się polszczyzną zgodnie z normą fonetyczną;

- rozpoznaje typy błędów gramatycznych i mechanizmy ich powstawania, opisuje je z wykorzystaniem terminologii językoznawstwa normatywnego;

- analizuje wspólczesne polskie teksty użytkowe i dokonuje ich oceny normatywnej oraz uzasadnia swoje sądy o języku oraz tekstach; dokonuje korekty językowej tekstu;

- rozpoznaje podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie wymowy, fleksji i składni;

- wykazuje postawę troski o język;

- odwołuje się w swoich sądach o języku i tekstach do aktualnych wydawnictw ortoepicznych i kodyfikujących.

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych przeprowadzonych na ćwiczeniach w sali (ostatecznie na poziomie co najmniej 60%);

- wykonanie WSZYSTKICH testów na platformie COME (ostatecznie na poziomie co najmniej 60%);

- zaliczenie sprawdzianu końcowego z wykładu (na poziomie co najmniej 60%)

-zdanie centralnego egzaminu testowego (na poziomie powyżej 50%)

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Prowadzący grup: Iwona Burkacka, Agata Hącia, Jarosław Łachnik, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

I. Ćwiczenia w sali. Jeśli konieczne, ćwiczenia online - w formie synchronicznej - kontakt nauczyciela z uczestnikami w czasie rzeczywistym (Zoom).Projekty, sprawdziany, materiały - z wykorzystaniem GoogleClassroom, Kampus.

II. Ćwiczenia na platformie e-learningowej KAMPUS.

II. Wykład w sali. Jeśli to konieczne: wykład w formie synchronicznej (online - Google Meet/Zoom itp.) lub dostępny asynchronicznie.Sprawdziany, materiały oraz inne aktywności – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)