Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dociekania semantyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-B9K-HJ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Dociekania semantyczne
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2019/2020
Moduł "Komparatystyka" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Moduł "Komparatystyka" - filologia polska spec. JLK - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium zasadniczo jest przeznaczone dla studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki – uczestników seminariów i proseminariów językoznawczych III oraz IV i V roku. Mile widziani są doktoranci: poloniści i slawiści, a także goście: studenci i doktoranci z innych filologii, zainteresowani językoznawstwem, zwłaszcza semantyką.

Wstępne wymagania: podstawowe wiadomości z zakresu wstępu do językoznawstwa i gramatyki opisowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele:

Na zajęciach tych są referowane i dyskutowane tematy z zakresu szeroko rozumianej semantyki.

W roku akademickim 2018/19 zamierzamy omawiać wybrane zagadnienia z obszernych tematów badawczych, zwłaszcza rozwijanych w ramach językoznawstwa kognitywnego. Poruszana w referatach problematyka wiąże się z badaniami autorskimi referentów, wykorzystujących dorobek lingwistyki polskiej i światowej, zwłaszcza opartej na metodologii kognitywnej, a takze (w zależności od tematu) nawiązujących do wybranych nurtów filozoficznych i orientacji kulturowych.

Streszczenia wystąpień i literatura do danego tematu są zamieszczane na stronie Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki

Współczesnego Języka Polskiego (w zakładce „Aktualności").

Pełny opis:

Problematyka:

1) Semantyka pojęciowa. Znaczenie jako konceptualizacja. Status konceptualizowanych obiektów.

2) Rola procesów poznawczych uruchamianych w akcie komunikacji /

w dyskursie.

3) Obrazowania sytuacji. Mechanizmy profilowania w składni i morfologii. Wiedza językowa a wiedza encyklopedyczna.

4) Dynamika metafory. Tworzenie amalgamatów. Integracja pojęciowa w morfologii.

5) Poszukiwanie pojęcia bazowego – inwariantu. Profile pojęć.

6) Wybrane zagadnienia dotyczace analizy dzieła literackiego, gatunku i in.

Zagadnienia związane z badaniami własnymi uczestników konwersatorium. Dotyczą one m.in. semantyki empatii, miłości własnej, świadomości i nieświadomości, śmiechu, uśmiechu, humoru w polszczyźnie ogólnej, a także różnorodnych sposobów nazywania elementów rzeczywistości społecznej w dyskursie publicznym (w zdarzeniach mownych) oraz multimodalności.

Zakres literarury przedmiotu dotyczacej danego zagadnienia będzie podawany przez referentów.

Literatura:

Polecamy samodzielną lekturę następujących podręczników akademickich:

Evans V., Green M., 2006, Cognitive Linguistics: An Introduction, Edinburgh University Press.

Evans V., 2009, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków 2009. (A Glossary of Cognitive Linguistics, Edinburgh University Press 2007).

Geeraerts D., 2010, Theories of Lexical Semantics, Oxford. University Press; (r. 5: Cognitive Semantics, s. 182-287).

Gibbs R. W. (red.), 2008, The Cambridge handbook of metaphor and thought. Cambridge.

Grzegorczykowa R., 2010, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.

Kövecses Z., 2011, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie. Kraków.

Kubriakowa E.S. i in., 1996, Kratkij slowar’ kognitiwnych terminow. Red. Je. Kubriakowa, Moskwa.

Langacker, R.,1995, Wykłady z gramatyki kognitywnej, pod red. H. Kardeli, Lublin.

Langacker R., 2005, Wykłady z gramatyki kognitywnej, pod red. H. Kardeli i P. Łozowskiego, Lublin (wybór).

Langacker, R., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków.

Tabakowska E., red., 2001, Kognitwne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków, Universitas.

Taylor J.R., 2007, Gramatyka kognitywna. Red. nauk. E. Tabakowska, Kraków.

Tokarski R., 2013, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin.

Ungerer F., Schmid H-J., 1996, An Introduction to Cognitive Linguistics, Longman.

Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura. Wybór prac pod red.J. Bartmińskiego, Warszawa.

Wierzbicka A., 2007, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– ma świadomość złożoności opisu semantycznego zjawisk językowych, jego związku z opisem pragmatycznym;

– dyskutuje wybrane problemy z literatury przedmiotu;

– potrafi wykorzystać do badań wybrane narzędzia i metody opisu semantyki wybranych zjawisk językowych;

– analizuje samodzielnie strukturę semantyczną wybranych wyrażeń w polszczyźnie lub w innym języku,

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest:

a) na podstawie obecności na zajęciach

b) końcowego zaliczenia ustnego, którego przedmiot stanowi wybrany tekst z podanej listy podręczników akdemickich (jego fragment).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Chojnacka-Kuraś, Krystyna Waszak
Prowadzący grup: Krystyna Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.