Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-B962GP1 Kod Erasmus / ISCED: 09.305 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2019/2020
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie dla II roku będzie koncentrowało się na dyskusjach wokół autoreferatów przedstawianych przez studentów. Kolejne prezentacje będą punktem wyjścia do analizy szczegółowych zagadnień, popartych własnymi lekturami, wiedzą, przemyśleniami i obserwacjami, a także zdobytymi doświadczeniami uczestników. Tematyka poszczególnych seminariów zostanie podporządkowana zakresowi tematycznemu poszczególnych prac, a także ewentualnym postulatom zgłoszonym przez grupę. Bardzo istotny będzie także tzw. wymiar praktyczny, czyli omówienie konspektów lekcji oraz wybranych fragmentów pochodzących z istniejących podręczników, stanowiących realizację teorii glottodydaktycznych. Stopniowo seminarium przerodzi się w cykl spotkań indywidualnych, aż do momentu zakończenia pracy i wyznaczenia terminu jej obrony.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy metod i zakresów nauczania języka polskiego jako obcego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polonistycznego kulturoznawstwa glottodydaktycznego. Ze względu na doświadczenie prowadzącego, przedmiotem refleksji może stać się także państwowy system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.

Pełny opis:

• Glottodydaktyka polonistyczna (jpjo, czyli język polski jako obcy) – rozwój i specyfika dyscypliny.

• Zagadnienia metodyczne związane z nauczaniem jpjo (gramatyka języka polskiego jako obcego; „warsztat” lektora jpjo; poziomy biegłości językowej oraz ich opis; certyfikacja biegłości językowej; grupy lektoratowe jednorodne i niejednorodne kulturowo; etc.).

• Współczesne teorie kulturoznawcze i ich wpływ na nauczanie jpjo (m.in. definiowanie takich pojęć jak: kultura narodowa, kanon kultury, kultura „wysoka”, kultura popularna, socjokultura, lingwakultura, realioznawstwo, krajoznawstwo, etc.).

• Culture as a fifth skill – nauczanie wiedzy o kulturze w ramach nauczania języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku polskiego.

• Teksty kultury w nauczaniu jpjo. Propozycje różnych inwentarzy wiedzy kulturowej, historycznej, literackiej, obrzędowej, etc. Analiza istniejących propozycji programowych.

• Tzw. nowe media w nauczaniu jpjo.

• Kompetencja interkulturowa w glottodydaktyce polonistycznej.

• Dydaktyka wielojęzyczności i glottodydaktyka porównawcza.

• Praca nad tekstami krytycznymi związanymi z wybraną tematyką prac; próba usystematyzowania; opracowanie projektu badawczego; prezentacje projektów badawczych uczestników/uczestniczek seminarium.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Wł. Miodunka, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie-stan obecny-perspektywy, Kraków 2016.

2) „Kwartalnik Polonicum” 24/2017.

3) A. Seretny, E. Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.

4) E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków 2006.

5) E. Lipińska, A. Seretny, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego, Kraków 2013.

6) W. Wilczyńska, A. Michońska-Stadnik, Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków 2010.

Literatura zalecana:

1) A. Dąbrowska, Wł. Miodunka, A. Pawłowski, Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą: kontekst, cele, środki i grupy odbiorcze, Warszawa 2012.

2) D. Scheller-Boltz (red.), Język polski 25 lat po Przełomie (Die polnische Sprache – 25 Jahre nach der Wende), Hildesheim-Zürich-New York 2014.

3) P.E. Gębal, Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

4) Wł. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków 2008.

5) I. Janowska, P.E. Gębal (red.), O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Kraków 2016.

6) Wł. Miodunka (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków 2004.

7) P. Garncarek, Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2006.

8) P. Garncarek, P. Kajak P., A. Zieniewicz (red.), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2010.

9) P.E. Gębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków 2010.

10) P. Garncarek, P. Kajak (red.), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2011.

11) E. Kaczmarska, A. Zieniewicz (red.), Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, Warszawa 2014.

12) E. Sękowska, Język emigracji polskiej na świecie. Bilans i perspektywy badawcze, Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student/studentka:

- wie, jak przeprowadza się postępowanie badawcze;

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranego przez siebie tematu (dydaktyka języków obcych, glottodydaktyka polonistyczna);

- uzyskuję podstawową wiedzę nt. pracy lektora języka polskiego jako obcego.

W zakresie umiejętności student/studentka:

- potrafi zaplanować i przeprowadzić postępowanie badawcze;

- potrafi przedstawić i poprawnie omówić zebrane materiały;

- potrafi porównywać i krytycznie ocenić różne koncepcje teoretyczne w sferze glottodydaktycznej;

- potrafi zredagować prace magisterską z zachowaniem norm językowych i edytorskich.

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi dyskutować z poszanowaniem opinii innych uczestników grupy;

- potrafi redagować swoją prace magisterską z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej;

- współpracuje w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową wpływa:

- terminowe prezentowanie poszczególnych części pracy;

- obecność na zajęciach seminaryjnych;

- aktywny udział w dyskusjach dotyczących problemów związanych z tematem zajęć;

- planowe prezentowanie wybranych zagadnień i przeczytanych lektur, związanych z tematyką pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Anna Rabczuk
Prowadzący grup: Anna Rabczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.