Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język czeski - poziom podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-CZEOA2
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język czeski - poziom podstawowy
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych (akceptowane przez WNE jako lektoraty języków obcych)
Lektoraty żetonowe Instytutu Slawistyki
Lektoraty żetonowe języka czeskiego Instytutu Slawistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość języka czeskiego na poziomie A1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jest to lektorat języka czeskiego, literackiego. Nauka prowadzona jest metodą komunikacyjną, szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie komunikacyjnej kompetencji słuchaczy, umiejętność radzenia sobie w podstawowych sytuacjach. Jednocześnie kurs zapoznaje słuchaczy z podstawowymi kompetencjami socjokulturowymi i realiami życia w Republice Czeskiej.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka czeskiego i trwają cały rok. Studenci zapoznają się ze specyfiką czeskiej wymowy i czeskiej sytuacji językowej, poznają podstawowe kategorie gramatyczne - najczęściej używane przypadki, czasy, tryb rozkazujący, często używane przyimki i konstrukcje składniowe. Poznają słownictwo z różnych dziedzin życia codziennego. Zapoznają się ze sposobami zwracania się do różnych osób, typowymi zachowaniami językowymi. Poznają też niezbędne w procesie komunikacji zagadnienia socjokulturowe i realia życia w Republice Czeskiej.

Literatura:

Podręcznik główny:

I. Rešková, M, Pintarová, Communicative Czech (Elementary Czech).

Prace domowe stanowią ćwiczenia zamieszczane przez prowadzącą na uniwersyteckiej platformie Kampus (dzięki tej formie nie stosuje się papierowego/drukowanego zeszytu ćwiczeń).

Materiały dodatkowe:

wybrane ćwiczenia z innych podręczników, materiały pochodzące z Internetu, nagrania audio i wideo.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student/ka zna wymowę czeską, specyfikę czeskich głosek.

- Zna formy najczęściej używanych przypadków, formy trzech czasów, trybu rozkazującego, czasowniki modalne, najczęściej używane przyimki, liczebniki główne i porządkowe.

- Zna podstawowe słownictwo przydatne w komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego.

- Zna sposoby zwracania się do osób w różnym wieku, najczęściej używane zwroty grzecznościowe i ostrzeżenia.

- Zna podstawowe informacje o Republice Czeskiej i Czechach konieczne przy komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka.

Umiejętności:

- Student/ka potrafi się swobodnie komunikować w sytuacjach życia codziennego, reaguje poprawnie na komunikaty. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie zawsze umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersację.

- Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach.

- Potrafi znaleźć informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.

- Student/ka rozumie proste teksty mówione i pisane i potrafi wybrać z nich istotne informacje, nawet jeśli nie zna każdego słowa w nich zawartego.

- Rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu/jej dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu).

- Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę.

- Potrafi napisać maila, list, krótką notatkę na znane tematy, streścić usłyszany lub przeczytany prosty tekst na tematy ogólne.

- Potrafi wyszukać proste informacje źródłowe z wykorzystaniem różnych środków i metod.

Kompetencje:

- Student/ka rozumie i dostrzega zalety współpracy w grupie, potrafi współpracować w grupie.

- Student/ka rozumie potrzebę stałego zdobywania wiedzy, a w szczególności konieczność uczenia się języków obcych, zarówno tych popularnych, jak i tych uważanych za rzadkie.

- Student/ka reaguje poprawnie językowo i poza językowo w różnych sytuacjach.

- Dostrzega różnice kulturowe i jest otwarty/a na odmienność różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

Aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen:

99% - 100% - 5 (celujący)

93% - 98% - 5 (bardzo dobry)

87% - 92% - 4+ (dobry plus)

77% - 86% - 4 (dobry)

71% - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60% - 70% - 3 (dostateczny)

Dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze; zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego, które zostaną podane do wiadomości studentów podczas pierwszych zajęć w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Górnicka-Urban
Prowadzący grup: Dorota Górnicka-Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Górnicka-Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)