Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje regionu - Czechy i Słowacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1DCSZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje regionu - Czechy i Słowacja
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat historii Polski i Europy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z historii polityczno-społecznej Czech i Słowacji.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z dziejami Czech i Słowacji od historycznych początków po współczesność. Wiadomości te stanowią niezbędny grunt dla dalszego pogłębiania wiedzy o kulturze czeskiej i słowackiej.

Wykład koncentruje się na relacji między historią polityczną i kulturową. W centrum uwagi stoją procesy i zjawiska długiego trwania, które kształtowały kultury odpowiednio Czech i Słowacji.

Literatura:

Literatura podstawowa w języku polskim:

1. Skowronek Jerzy, Tanty Mieczysław, Wasilewski Tadeusz, Słowianie zachodni i południowi: VI – XX wiek, Warszawa 2005.

2. Tomaszewski Jerzy, Czechy i Słowacja, Warszawa, 2006.

3. Tomaszewski Jerzy, Słowacja, Warszawa 2011.

4. Patočka Jiří, Kim są Czesi?, Kraków 1997.

5. Bankowicz Marek, Zlikwidowane państwo. Ze studiów nad polityką Czechosłowacji, Kraków 2003.

6. Bobrownicka Maria, Narkotyk mitu. Szkice o świadomosci narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków 1995.

7. Kłoczowski Jerzy, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywlizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003.

8. Hroch Miroslav, Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, Wrocław 2003.

9. Surosz Mariusz, Pepiki. Dramatyczne stulecie Czechów, Warszawa 2010.

10. Kościelak Lech, Historia Słowacji, Wrocław 2010.

11. Paner Anna, Jan Hus, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Student/ka posiada podstawową wiedzę o historii regionu czesko-słowackiego oraz zna szerszy kontekst formowania się państw i kultur regionu.

Umie wskazać symbole, postacie, miejsca istotne dla narracji tożsamościowej i wizji przeszłości w kulturach regionu. Potrafi scharakteryzować ich specyficzne aspekty, konstytutywne dla formowania się współczesnych społeczeństw Czech i Słowacji.

Umie wskazać na kluczowe momenty dziejów państw/kultur regionu.

otrafi omówić relacje międzyetniczne w regionie, wskazać punkty zapalne i źródła konfliktów.

Dobrze orientuje się w mapie regionu, a także jest gotów/gotowa do poznawania kultury kraju specjalności w szerszej perspektywie interpretacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszym semestrze test zaliczeniowy. W sesji letniej egzamin pisemny (test). Zaliczenie obydwu testów uprawnia studenta/studentkę do zdawania końcowego egzaminu ustnego z materiału całorocznego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycjusz Pająk
Prowadzący grup: Patrycjusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycjusz Pająk
Prowadzący grup: Patrycjusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)