Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa dla slawistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WDJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa dla slawistów
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problemami opisu języka naturalnego z perspektywy osób uczących języków słowiańskich. Z jednej strony prezentuje różne aspekty opisu systemu językowego istotne w kontekście slawistycznym, z drugiej wprowadza studentów w świat metod lingwistycznych. Przedmiot stanowi wstęp do zajęć poświęconych nauce języka kierunkowego oraz innych przedmiotów związanych z językoznawstwem.

Pełny opis:

Na wykładach omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Definicja języka naturalnego i jej elementy.

2. Społeczny charakter języka naturalnego (stratyfikacja języka naturalnego na przykładzie polszczyzny; porównanie zróżnicowania regionalnego i społecznego języka polskiego i wybranych języków słowiańskich; język narodowy a dialekty).

3. Systemowy charakter języka naturalnego (pojęcie struktury; podstawowe założenia strukturalizmu; system a użycie systemu; poziomy systemu językowego).

4. Znakowy charakter języka naturalnego (charakterystyka znaków języka naturalnego – konwencjonalność, abstrakcyjność, foniczność, uniwersalność, polisemiczność).

5. Funkcje języka i wypowiedzi.

6. Specyfika opisu systemu językowego przy nauce języka obcego - gramatyka języka polskiego a opis innych języków słowiańskich.

7. Klasyfikacje części mowy.

8. Budowa systemu językowego: podsystem fonologiczny - język polski na tle innych języków słowiańskich.

9. Budowa systemu językowego: prozodia - wybrane typy i rodzaje akcentu w językach słowiańskich.

10. Budowa systemu językowego: podsystem morfologiczny – słowotwórstwo.

11. Budowa systemu językowego: podsystem morfologiczny – imienne kategorie morfologiczne - prezentacja i porównanie wybranych zagadnień deklinacji słowiańskiej.

12. Budowa systemu językowego: podsystem morfologiczny – werbalne kategorie morfologiczne - prezentacja i porównanie wybranych zagadnień koniugacji słowiańskiej.

13. Budowa systemu językowego: podsystem syntaktyczny.

Literatura:

M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2012.

R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996 (i nast.)

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007 (i nast.)

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001 (i nast.)

A. Nagórko, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010 (i nast.)

D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2012 (i nast.).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć ze wstępu do językoznawstwa student zna podstawową terminologię językoznawczą, zasady funkcjonowania systemu językowego, orientuje się w podstawowych metodach badań lingwistycznych.

Student jest przygotowany do udziału w kolejnych zajęciach z bloku lingwistycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń ze "Wstępu do językoznawstwa dla slawistów".

Studenta obowiązuje znajomość zagadnień omawianych na wykładach i ćwiczeniach oraz treści zawartych w podręcznikach podanych w punkcie Literatura.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska, Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska, Jerzy Molas
Prowadzący grup: Milena Hebal-Jezierska, Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska, Jerzy Molas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)