Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa dla slawistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WDJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa dla slawistów
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problemami opisu języka naturalnego z perspektywy osób uczących języków słowiańskich. Z jednej strony prezentuje różne aspekty opisu systemu językowego istotne w kontekście slawistycznym, z drugiej wprowadza studentów w świat metod lingwistycznych. Przedmiot stanowi wstęp do zajęć poświęconych nauce języka kierunkowego oraz innych przedmiotów związanych z językoznawstwem.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia:

1.stratyfikacja, norma wzorcowa, użytkowa (na przykładzie języków słowiańskich);

2. specyfika opisu systemu językowego przy nauce języka obcego - gramatyka języka polskiego a opis innych języków słowiańskich;

3. budowa systemu językowego: podsystem fonologiczny - język polski na tle innych języków słowiańskich;

4. budowa systemu językowego: prozodia - wybrane typy i rodzaje akcentu w językach słowiańskich;

5. budowa systemu językowego: podsystem morfologiczny polszczyzny na tle języków słowiańskich – słowotwórstwo i fleksja;

6. budowa systemu językowego: podsystem syntaktyczny polszczyzny;

7. elementy poprawnej polszczyzny (fonetyka, fleksja, składnia, interpunkcja);

8. różnice terminologiczne w literaturze przedmiotu.

Literatura:

M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2012.

R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996 (i nast.)

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007 (i nast.)

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001 (i nast.)

A. Nagórko, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010 (i nast.)

D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2012 (i nast.).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć ze wstępu do językoznawstwa student/ka:

- zna terminologię językoznawczą oraz paradygmaty lingwistyczne,

- zna zasady funkcjonowania systemu językowego,

- orientuje się w podstawowych metodach badań lingwistycznych.

- potrafi prowadzić dyskusję w zakresie językoznawstwa w oparciu o teksty teoretyczne.

Student/ka jest przygotowany/a do udziału w kolejnych zajęciach z bloku lingwistycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywna ocena ze sprawdzianów śródsemestralnych oraz egzaminu pisemnego końcowego; aktywność, obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieobecności).

Studentów obowiązuje znajomość zagadnień omawianych na zajęciach oraz treści zawartych w podręcznikach podanych w punkcie Literatura.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska, Janusz Szablewski
Prowadzący grup: Milena Hebal-Jezierska, Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska, Janusz Szablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska, Janusz Szablewski
Prowadzący grup: Milena Hebal-Jezierska, Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska, Janusz Szablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)