Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawcza analiza tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL2JAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językoznawcza analiza tekstu
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów analizowania tekstów za pomocą narzędzi językoznawczych, zapoznanie ich z językoznawczymi paradygmatami badawczymi oraz wskazanie na różnice w badaniu tekstu w zależności od wyboru paradygmatu badawczego. W efekcie studenci będą umieli przeprowadzić prostą analizę językoznawczą tekstu na podstawie najważniejszych ujęć teoretyczno-metodologicznych stosowanych w językoznawstwie.

Pełny opis:

Przedmiot dąży do kształtowania praktycznych umiejętności studentów w zakresie łączenia wiedzy lingwistycznej z analizą tekstów różnego rodzaju. Na zajęciach przedstawiane są nowożytne dzieje językoznawstwa z emfazą na aspekt stosowany wielkich refleksji teoretycznych, z pokazaniem możliwości, jakie dają badaczom poszczególne podejścia i metodologie.

Przedmiot ma na celu rozwijanie praktycznych umiejętności studentów w zakresie łączenia wiedzy lingwistycznej z analizą różnorodnych tekstów. Podczas zajęć skupiamy się na prezentacji nowożytnych dziejów językoznawstwa, przykładając szczególną wagę do aspektu praktycznego wielkich refleksji teoretycznych. Celem jest również ukazanie różnych podejść i metodologii, które otwierają przed studentami nowe możliwości badawcze.

Zajęcia koncentrują się wokół problematyki typu:

1) kierunki strukturalistyczne językoznawstwa ogólnego;

2) kierunki formalistyczne: model generatywny;

3) językoznawcze teorie dyskursu: analiza dyskursu;

4) teorie pragmatyczne: akty mowy, intencja komunikacyjna;

5) semantyka leksykalna i metajęzyk semantyczny;

6) językoznawstwo kognitywistyczne, etnolingwistyka kognitywna.

Literatura:

Paveau, Marie-Anne; Sarfati, Georges-Elia: Wielkie teorie językoznawcze.[...], Kraków, 2009.

---

Apresjan, Jurij: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Warszawa, 2000.

Grice, Paul: "Logika a konwersacja", w: Język w świetle nauki; red. B. Stanosz. Warszawa, 1980 (s. 91-114).

Lakoff, George: Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle. Krakow, 2012.

Lyons, Jack: Chomsky. Warszawa, 1998.

van Dijk, Teuna: Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa, 2009.

Wierzbicka, Anna: Semantyka: Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin, 2006.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- podstawową terminologię językoznawstwa;

- główne linie rozwojowe językoznawstwa,

- najważniejsze koncepcje współczesnego językoznawstwa oraz ich aparat metodologiczny.

Student potrafi:

- samodzielnie wyszukać, ocenić i wykorzystać informacje na tematy językoznawcze z różnych źródeł pisanych i elektronicznych, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;

- dobrać stosowny paradygmat badawczy do analizy językoznawczej tekstu;

- przeprowadzić prostą analizę lingwistyczną tekstu.

Kompetencje społeczne:

- absolwent jest gotów do samodzielnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Regularne przygotowanie do zajęć i aktywność.

Zaliczenie testów śródsemestralnych

Końcowa praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iliana Genew-Puhalewa
Prowadzący grup: Iliana Genew-Puhalewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dodatkowa literatura zostanie podana uczestnikom w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iliana Genew-Puhalewa
Prowadzący grup: Iliana Genew-Puhalewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)