Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL2WDJ Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Efekty uczenia się poświadczone zdaniem egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problemami opisu języka naturalnego. Z jednej strony prezentuje różne aspekty i możliwości opisu języka, z drugiej wprowadza studentów w świat różnorodnych metod lingwistyki. Przedmiot stanowi wstęp do zajęć poświęconych nauce języka kierunkowego oraz innych przedmiotów związanych z blokiem lingwistycznym.

Pełny opis:

Na wykładach omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Definicja języka naturalnego i jej elementy.

2. Społeczny charakter języka naturalnego (stratyfikacja języka naturalnego na przykładzie polszczyzny; porównanie zróżnicowania regionalnego i społecznego języka polskiego i wybranych języków słowiańskich; język narodowy a dialekty).

3. Systemowy charakter języka naturalnego (pojęcie struktury; podstawowe założenia strukturalizmu; system a użycie systemu; poziomy systemu językowego).

4. Znakowy charakter języka naturalnego (charakterystyka znaków języka naturalnego – konwencjonalność, abstrakcyjność, foniczność, uniwersalność, polisemiczność).

5. Referencjalne koncepcje znaczenia i różne metody badawcze (psychologizm, koncepcje denotacyjno-konotacyjne, sens – tekst, kognitywizm, językowy obraz świata, krytyczna analiza dyskursu).

6. Areferencjalne koncepcje znaczenia i różne metody badawcze (znaczenie w ujęcie logicznym, naturalny metajęzyk semantyczny, operacyjne koncepcje znaczenia).

7. Funkcje języka i wypowiedzi.

8. Struktura i typy aktów mowy. Bezpośrednie i pośrednie akty mowy. Znaczenia przekazywane nie wprost – presupozycja i implikatura.

9. Budowa systemu językowego: podsystem fonologiczny.

10. Budowa systemu językowego: podsystem morfologiczny – słowotwórstwo.

11. Budowa systemu językowego: podsystem morfologiczny – imienne kategorie morfologiczne.

12. Budowa systemu językowego: podsystem morfologiczny – werbalne kategorie morfologiczne.

13. Budowa systemu językowego: podsystem syntaktyczny.

14. Słownictwo jako system – klasy funkcjonalne leksemów.

15. Miejsce językoznawstwa wśród nauk humanistycznych.

Nakład pracy studenta:

– 30 godzin uczestnictwa w wykładzie,

– 100 godzin pracy własnej.

Literatura:

M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2012.

R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996 (i nast.)

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007 (i nast.)

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001 (i nast.)

A. Nagórko, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010 (i nast.)

D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2012 (i nast.).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć ze wstępu do językoznawstwa student zna podstawową terminologię językoznawczą, zasady rządzące komunikacją językową, orientuje się w najważniejszych kierunkach i metodach badań lingwistycznych.

Student jest przygotowany do udziału w kolejnych zajęciach z bloku lingwistycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Studenta obowiązuje znajomość zagadnień omawianych na wykładach oraz podręczników podanych w punkcie Literatura.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska, Jerzy Molas
Prowadzący grup: Joanna Bilińska, Milena Hebal-Jezierska, Jerzy Molas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Molas
Prowadzący grup: Jerzy Molas, Janusz Szablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.