Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3ANAL
Kod Erasmus / ISCED: 08.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu literackiego
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe na pierwszym roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot o charakterze kursu wstępnego ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć związanych z analizą tekstu literackiego. Przygotowuje do wykładu, dotyczącego literatury danego kraju oraz innych przedmiotów związanych z analizą tekstu kulturowego, zwłaszcza o charakterze literackim.

W ramach kursu dokonywane są interpretacje najważniejszych dzieł literackich powstałych w danym kręgu kulturowym z uwzględnieniem kontekstu kulturowego kraju oraz wykorzystaniem odpowiedniej aparatury pojęciowej.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z istotnymi pracami z zakresu poetyki oraz uczą się praktycznego stosowania narzędzi, rozwijając umiejętność rozumienia i interpretowania tekstu literackiego. Materiałem interpretacyjnym są wybitne utwory, reprezentujące literaturę słoweńska, powstałe w wieku XIX i XX (prozatorskie, poetyckie i dramatyczne), przełożone na język polski. W interpretacjach zwraca się uwagę na kontekst kulturowy i literacki.

Literatura:

1. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

2. B. McElroy, Groteska i jej współczesna odmiana, tłum. M. Fedewicz, w: Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.

3. D.S. Muecke, Ironia: podstawowe klasyfikacje, tłum. G. Cendrowska, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, 1986.

4. E. Kasperski, Tekst widowiskowy (Z problemów poetyki dramatu), w: Problemy teorii dramatu i teatru, wybr. i oprac. J. Degler, Wrocław 1988.

5. F. Stanzel, Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły, w: Poetyka. Wybór materiałów, red. A. Kubale, E. Nawrocka, Gdańsk 1997.

6. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, tłum. T. Stróżyński, A. Milecki, Gdańsk 2014.

7. H. Markiewicz, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych; Postać literacka, w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Wrocław 1984.

8. I. Sławińska, Główne problemy struktury dramatu, w: Problemy teorii dramatu i teatru, wybr. i oprac. J. Degler, Wrocław 1988.

9. K. Dybciak, Inwazja eseju, „Pamiętnik Literacki”, z. 4, 1977.

10. K. Ruta-Rutkowska, Dramatyczne gry w podmiot, „Teksty Drugie”, nr 1-2, 1999.

11. K. Wyka, Czas powieściowy, Teoria czasu powieściowego, w: Poetyka. Wybór materiałów, red. A. Kubale, E. Nawrocka, Gdańsk 1997.

12. M. Dłuska, Wiersz, w: tejże, Studia i rozprawy, t. 1, Kraków 1970.

13. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1972.

14. M.R. Mayenowa, O sztuce czytania wierszy, Warszawa 1964.

15. Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Warszawa 1979.

16. S. Balbus, Zagłada gatunków, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.

17. T. Dobrzyńska, Granice metafory, w: Metafora, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1984.

18. T. Wroczyński, Esej – zarys teorii gatunku, „Przegląd Humanistyczny” , z. 5/6, 1986.

19. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student/studentka:

-posiada podstawowy zasób pojęć i wiedzy z zakresu poetyki

-rozpoznaje strukturę dzieła literackiego, określa znaczenie jej elementów

-rozpoznaje specyfikę literatury kraju

-krytycznie analizuje i interpretuje tekst literacki

-umie wyjaśnić jego powiązanie z kontekstem kulturowym

-dostrzega inne niż tylko genetyczna możliwości analiza dzieła literackiego

-jest uwrażliwiony na wartości estetyczne tekstu

-potrafi unikać podstawowych błędów czytelnika naiwnego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, dowodzące znajomości literatury przedmiotu. Napisanie pracy semestralnej, będącej analizą interpretacyjną wybranego dzieła literackiego i spełniającą wymogi pracy akademickiej (ok. 10 tys. znaków).

Możliwa jedna nieobecność, pozostałe powinny być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)