Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3ANAL Kod Erasmus / ISCED: 08.901 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu literackiego
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot o charakterze kursu wstępnego ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć związanych z analizą tekstu literackiego. Przygotowuje do wykładu, dotyczącego literatury danego kraju oraz innych przedmiotów związanych z analizą tekstu kulturowego, zwłaszcza o charakterze literackim.

W ramach kursu dokonywane są interpretacje najważniejszych dzieł literackich powstałych w danym kręgu kulturowym z uwzględnieniem kontekstu kulturowego kraju oraz wykorzystaniem odpowiedniej aparatury pojęciowej.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z istotnymi pracami z zakresu poetyki oraz uczą się praktycznego stosowania narzędzi, rozwijając umiejętność rozumienia i interpretowania tekstu literackiego. Materiałem interpretacyjnym są wybitne utwory, reprezentujące literaturę danego kraju, powstałe w wieku XIX i XX (prozatorskie, poetyckie i dramatyczne), przełożone na język polski. W interpretacjach zwraca się uwagę na kontekst kulturowy i literacki.

Literatura:

1. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

2. B. McElroy, Groteska i jej współczesna odmiana, tłum. M. Fedewicz, w: Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.

3. D.S. Muecke, Ironia: podstawowe klasyfikacje, tłum. G. Cendrowska, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, 1986.

4. E. Kasperski, Tekst widowiskowy (Z problemów poetyki dramatu), w: Problemy teorii dramatu i teatru, wybr. i oprac. J. Degler, Wrocław 1988.

5. F. Stanzel, Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły, w: Poetyka. Wybór materiałów, red. A. Kubale, E. Nawrocka, Gdańsk 1997.

6. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, tłum. T. Stróżyński, A. Milecki, Gdańsk 2014.

7. H. Markiewicz, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych; Postać literacka, w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Wrocław 1984.

8. I. Sławińska, Główne problemy struktury dramatu, w: Problemy teorii dramatu i teatru, wybr. i oprac. J. Degler, Wrocław 1988.

9. K. Dybciak, Inwazja eseju, „Pamiętnik Literacki”, z. 4, 1977.

10. K. Ruta-Rutkowska, Dramatyczne gry w podmiot, „Teksty Drugie”, nr 1-2, 1999.

11. K. Wyka, Czas powieściowy, Teoria czasu powieściowego, w: Poetyka. Wybór materiałów, red. A. Kubale, E. Nawrocka, Gdańsk 1997.

12. M. Dłuska, Wiersz, w: tejże, Studia i rozprawy, t. 1, Kraków 1970.

13. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1972.

14. M.R. Mayenowa, O sztuce czytania wierszy, Warszawa 1964.

15. Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Warszawa 1979.

16. S. Balbus, Zagłada gatunków, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.

17. T. Dobrzyńska, Granice metafory, w: Metafora, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1984.

18. T. Wroczyński, Esej – zarys teorii gatunku, „Przegląd Humanistyczny” , z. 5/6, 1986.

19. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student/studentka:

-posiada podstawowy zasób pojęć i wiedzy z zakresu poetyki

-rozpoznaje strukturę dzieła literackiego, określa znaczenie jej elementów

-rozpoznaje specyfikę literatury kraju

-krytycznie analizuje i interpretuje tekst literacki

-umie wyjaśnić jego powiązanie z kontekstem kulturowym

-dostrzega inne niż tylko genetyczna możliwości analiza dzieła literackiego

-jest uwrażliwiony na wartości estetyczne tekstu

-potrafi unikać podstawowych błędów czytelnika naiwnego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, dowodzące znajomości literatury przedmiotu. Napisanie pracy semestralnej, będącej analizą interpretacyjną wybranego dzieła literackiego i spełniającą wymogi pracy akademickiej (ok. 10 tys. znaków).

Możliwa jedna nieobecność, pozostałe powinny być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim.

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cmiel-Bażant, Angelika Kosieradzka, Joanna Królak
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant, Aleksandra Feder, Angelika Kosieradzka, Joanna Królak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot o charakterze kursu wstępnego ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć związanych z analizą tekstu literackiego na przykładach pochodzących z literatury kraju specjalizacji. Przygotowuje do zajęć literaturoznawczych oraz innych przedmiotów związanych z analizą tekstu kulturowego, zwłaszcza o charakterze literackim.

W ramach kursu interpretowane są najważniejsze dzieła literackie powstałe w danym kręgu kulturowym z uwzględnieniem kontekstu kulturowego kraju oraz przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury pojęciowej.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z istotnymi pracami z zakresu poetyki oraz uczą się praktycznego stosowania narzędzi, rozwijając umiejętność rozumienia i interpretowania tekstu literackiego. Materiałem interpretacyjnym są wybitne utwory, reprezentujące literaturę danego kraju, powstałe w wieku XIX i XX (prozatorskie, poetyckie i dramatyczne), przełożone na język polski. W interpretacjach zwraca się uwagę na kontekst kulturowy i literacki.

Literatura:

LITERATURA PRZEDMIOTU

Darasz, Zdzisław, Problemy autoidentyfikacji kulturowej i narodowej w literaturze słoweńskiej, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1995.

ŠALAMUN-BIERZYCKA Katarina, Poezja Antona Podbevška i Antona Vodnika w latach dwudziestych XX w. Zmiana wizji świata, Wrocław 1980.

TOKARZ Bożena, Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela, Katowice 2004.

LITERATURA PODMIOTU

1. Antologia poezji słoweńskiej, wybrał i oprac. Marian Piechal; wstęp: Józef Magnuszewski; przeł. Aleksander Baumgardten [et al.], Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

2. Noc w Lublanie: antologia współczesnej krótkiej prozy słoweńskiej, Gdańsk 2009.

3. Nowy dramat słoweński. T. red. i wstęp Andriej Moskwin; współpraca Jasmina Šuler-Galos; Piaseczno 2019.

4. Mah in srebro = Srebro i mech : antologia poezji słoweńskiej, wybór i przekł. Katarzyna Šalamun-Biedrzycka, Sejny: "Pogranicze", 1995.

5. Šestnajst slovenskih pesnic: antologija = Szesnaście poetek słoweńskich: antologia, red. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Tatjana Jamnik, Michał Kopczyk; przeł. Agnieszka Będkowska-Kopczyk [et al.]; wstęp: Alenka Jovanovski], Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2011.

6. Aleš Debeljak, Miasto i dziecko, przeł. Katarina Šalamun-Biedrzycka, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2000.

7. Milan Dekleva, Z nicości w czas. Wybór wierszy i esejów, przekład i posłowie: Marlena Gruda, Wyd. Instytut Mikołowski, 2018.

8. Drago Jančar, Drwiące żądze; przeł. Joanna Pomorska. Warszawa 1997.

9. Drago Jančar, Eseje; przeł. Joanna Pomorska; wyboru dokonał Krzysztof Czyżewski. Sejny: Pogranicze, 1999.

10. Feri Lainšček, Nietykalni: mit o Cyganach; przeł. Joanna Pomorska, Warszawa 2019.

11. Dominik Smole, Antygona, przeł. Maria Krukowska [w:] Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, t. II, Łódź, 1988.

12. Tomaž Šalamun, Jabłoń; przeł. Miłosz Biedrzycki, Katarina Šalamun-Biedrzycka. Kraków 2004.

13. Goran Vojnović, Moja Jugosławia; przeł. Joanna Pomorska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2019.

Uwagi:

Dozwolone są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Siedlecka, Danuta Sosnowska, Jasmina Šuler-Galos
Prowadzący grup: Sylwia Siedlecka, Danuta Sosnowska, Jasmina Šuler-Galos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot o charakterze kursu wstępnego ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć związanych z analizą tekstu literackiego na przykładach pochodzących z literatury kraju specjalizacji. Przygotowuje do zajęć literaturoznawczych oraz innych przedmiotów związanych z analizą tekstu kulturowego, zwłaszcza o charakterze literackim.

W ramach kursu interpretowane są najważniejsze dzieła literackie powstałe w danym kręgu kulturowym z uwzględnieniem kontekstu kulturowego kraju oraz przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury pojęciowej.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z istotnymi pracami z zakresu poetyki oraz uczą się praktycznego stosowania narzędzi, rozwijając umiejętność rozumienia i interpretowania tekstu literackiego. Materiałem interpretacyjnym są wybitne utwory, reprezentujące literaturę danego kraju, powstałe w wieku XIX i XX (prozatorskie, poetyckie i dramatyczne), przełożone na język polski. W interpretacjach zwraca się uwagę na kontekst kulturowy i literacki.

Literatura:

LITERATURA PRZEDMIOTU

Darasz, Zdzisław, Problemy autoidentyfikacji kulturowej i narodowej w literaturze słoweńskiej, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1995.

ŠALAMUN-BIERZYCKA Katarina, Poezja Antona Podbevška i Antona Vodnika w latach dwudziestych XX w. Zmiana wizji świata, Wrocław 1980.

TOKARZ Bożena, Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela, Katowice 2004.

LITERATURA PODMIOTU

1. Antologia poezji słoweńskiej, wybrał i oprac. Marian Piechal; wstęp: Józef Magnuszewski; przeł. Aleksander Baumgardten [et al.], Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

2. Noc w Lublanie: antologia współczesnej krótkiej prozy słoweńskiej, Gdańsk 2009.

3. Nowy dramat słoweński. T. red. i wstęp Andriej Moskwin; współpraca Jasmina Šuler-Galos; Piaseczno 2019.

4. Mah in srebro = Srebro i mech : antologia poezji słoweńskiej, wybór i przekł. Katarzyna Šalamun-Biedrzycka, Sejny: "Pogranicze", 1995.

5. Šestnajst slovenskih pesnic: antologija = Szesnaście poetek słoweńskich: antologia, red. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Tatjana Jamnik, Michał Kopczyk; przeł. Agnieszka Będkowska-Kopczyk [et al.]; wstęp: Alenka Jovanovski], Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2011.

6. Aleš Debeljak, Miasto i dziecko, przeł. Katarina Šalamun-Biedrzycka, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2000.

7. Milan Dekleva, Z nicości w czas. Wybór wierszy i esejów, przekład i posłowie: Marlena Gruda, Wyd. Instytut Mikołowski, 2018.

8. Drago Jančar, Drwiące żądze; przeł. Joanna Pomorska. Warszawa 1997.

9. Drago Jančar, Eseje; przeł. Joanna Pomorska; wyboru dokonał Krzysztof Czyżewski. Sejny: Pogranicze, 1999.

10. Feri Lainšček, Nietykalni: mit o Cyganach; przeł. Joanna Pomorska, Warszawa 2019.

11. Dominik Smole, Antygona, przeł. Maria Krukowska [w:] Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, t. II, Łódź, 1988.

12. Tomaž Šalamun, Jabłoń; przeł. Miłosz Biedrzycki, Katarina Šalamun-Biedrzycka. Kraków 2004.

13. Goran Vojnović, Moja Jugosławia; przeł. Joanna Pomorska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2019.

Uwagi:

Dozwolone są dwie nieobecności w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.