Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura popularna Słowacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4-KPOP-SLO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura popularna Słowacji
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 2L grupy adekwatnej do jęz. A
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony I rok studiów licencjackich.

Student powinien umieć posługiwać się podstawowymi kategoriami antropologicznymi, których znajomość wynika z programu nauczania na pierwszym roku studiów licencjackich. Niezbędna jest również znajomość języka słowackiego na poziomie komunikatywnym.


Skrócony opis:

Konwersatorium jest poświęcone przedstawieniu rodowodu oraz kształtu konstytutywnych składników kultury popularnej na Słowacji na wybranych przykładach. Ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, teoriami oraz metodami badania kultury popularnej, procesem konstytuowania się i różnicowania słowackiej kultury popularnej (na tle czechosłowackim i europejskim) oraz współczesnym jej kształtem.

Pełny opis:

Konwersatorium jest poświęcone przedstawieniu rodowodu oraz kształtu konstytutywnych składników kultury popularnej Słowacji na wybranych przykładach. Ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, teoriami oraz metodami badania kultury popularnej, procesem konstytuowania się i różnicowania słowackiej kultury popularnej (na tle czechosłowackim i europejskim) oraz współczesnym jej kształtem (ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych realizacji audiowizualnych kultury popularnej w Słowacji).

Zajęcia poświęcone kulturze popularnej na Słowacji obejmują cztery zasadnicze bloki problemowe:

- blok I: dotyczący społecznych, ekonomicznych i technicznych czynników istnienia kultury popularnej i jej funkcji w życiu codziennym (ujęcie społeczne)

- blok II: dotyczący wartościowania kultury popularnej (ujęcie aksjologiczne)

- blok III: dotyczący metod analizy i interpretacji przejawów kultury popularnej (ujęcie metodologiczne)

- blok IV: dotyczący przemian słowackiej kultury popularnej na przykładzie literatury, czasopiśmiennictwa, filmu, muzyki, telewizji i radia (ujęcie historycznokulturowe)

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się – ok. 180 (łącznie: ilość godzin zajęć, przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z podstawową literaturą przedmiotu, napisanie pracy zaliczeniowej).

Literatura:

Szczegółowa literatura będzie podawana systematycznie na zajęciach.

Poniższe pozycje mają charakter przekrojowy i wprowadzający w zagadnienie badania kultury popularnej:

1) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej

2) J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej

3) M. Kasarda, Od karnevalovej ulice po virtuálny svet. Populárna kultúra a masové médiá.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student powinien:

- umieć wyróżnić i omówić konstytutywne składniki kultury popularnej na poziomie naukowego opisu

- świadomie i krytycznie posługiwać się metodami badania kultury popularnej

- wskazać na zjawiska charakterystyczne dla kultury popularnej na Słowacji, ich genezę, dokonać ich samodzielnej analizy i interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

1. Esej spełniający wymogi pracy naukowej, którego tematem będzie samodzielne przeanalizowanie wybranego zagadnienia z zakresu kultury popularnej w oparciu o słowacki materiał źródłowy - 25 %.

2. Prezentacja wybranego, samodzielnie opracowanego zagadnienia na zajęciach - 25 %.

3. Ocena ciągła, uwzględniająca obecność i aktywność na zajęciach: umiejętność dyskusji oraz trafność doboru przykładów ilustrujących zagadnienia teoretyczne – 50%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność dostosowania do niej trybu nauczania na Uniwersytecie Warszawskim (regulowaną wewnętrznymi przepisami uczelni) zajęcia w pierwszym semestrze będą prowadzone w trybie synchronicznym z użyciem komunikatora Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.