Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka bułgarskiego (B2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4BU
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka bułgarskiego (B2)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Kontynuacja nauki języka specjalności na 2L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Student musi mieć zaliczony I rok studiów wraz z egzaminem z języka bułgarskiego na poziome A2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na lektoracie (materiały powtórzeniowe oraz nowe wiadomości):

Zagadnienia leksykalne:

• Ludzie – wygląd, cechy charakteru; rodzina, zawody członków rodziny, relacje w rodzinie i podział obowiązków; problemy w relacjach międzyludzkich, konflikty międzypokoleniowe; obcokrajowiec, stereotypy; savoir vivre;

• Mieszkanie – opis mieszkania; umeblowanie; położenie, koszty utrzymania, awarie, drobne remonty; wynajem mieszkania;

• Usługi – na poczcie; w banku; u fotografa; w salonie urody; u szewca; wypożyczenie DVD, książek; wypożyczenie samochodu; na stacji benzynowej; usługi remontowe;

• Praca – zawody i stanowiska; rynek pracy; kwalifikacje; szukanie pracy; bezrobocie; urlop, wynagrodzenie, emerytura, ubezpieczenia społeczne;

• Zakupy – rodzaje sklepów; rodzaj zapłaty – gotówką, kartą kredytową/debetowa, na raty, kredyty; zakupy online; zniżki i wyprzedaże; reklama i promocje; reklamacje;

• Żywność i żywienie – lokale gastronomiczne; żywność i napoje; przepisy kulinarne; diety i zdrowe odżywianie;

• Transport i podróżowanie – komunikacja miejska; biura podróży; wycieczki; pomniki przyrody i zabytki; wakacje nad morzem i w górach;

• Czas wolny, kultura, rozrywka, sport – rodzaje rozrywki (książki, kino, teatr, koncerty, wystawy); zainteresowania, hobby; sposoby spędzania czasu wolnego oraz wakacji; sport;

• Zdrowie – zdrowie i profilaktyka; choroby i ich leczenie; wizyta u lekarza i dentysty; w aptece;

• Natura i środowisko – klimat i pory roku; świat roślin oraz zwierząt; problemy ekologiczne;

• Nauka i technika – rozwój nauki i technologii; badania naukowe; komunikacja elektroniczna;

• Media – prasa; radio; telewizja; Internet;

• Edukacja – system szkolny; proces nauczania; życie studenckie;

• Święta i świętowanie – święta rodzinne; święta narodowe; święta religijne; zwyczaje i tradycje;

• Problemy i zjawiska społeczne – system wartości; konflikty społeczne; przestępczość; uzależnienia; wymiar sprawiedliwości i in.

• Bułgaria – kraj i jego mieszkańcy, zwyczaje i tradycje; stereotypy; symbolika narodowa;

Uwaga: jeden temat może być omawiany na więcej niż jednym spotkaniu i w innej kolejności niż przedstawiona poniżej.

Zagadnienia gramatyczne:

• Rzeczowniki – rodzaj, liczba, rodzajniki; rzeczowniki odczasownikowe;

• Przymiotniki – rodzaj, liczba, rodzajniki; stopniowanie przymiotników; łączliwość składniowa z rzeczownikami;

• Zaimki – zaimki osobowe, krótkie formy biernikowe i celownikowe zaimków; zaimki wskazujące, pytające, względne , nieokreślone, upowszechniające oraz przeczące; krótkie i pełne formy zaimków dzierżawczych;

• Liczebniki – główne i porządkowe;

• Czasowniki – aspekt; czasy – teraźniejszy, przyszły, przeszły dokonany (aoryst), przeszły niedokonany (imperfectum), przeszły nieokreślony (perfectum), zaprzeszły (pluquamperfectum), przyszły w przeszłości (futurum exactum); imiesłowy; strona bierna; tryb rozkazujący – formy złożone; tryb nieświadka;

• Słowotwórstwo – sufiksacja rzeczowników i przymiotników; prefiksacja i sufiksacja czasowników; wyrazy złożone;

• Przyimki – rodzaje (przestrzeń i czas); użycie przyimków z czasownikami ruchu;

• Składnia – zdania proste; struktury składniowe z czasownikiem съм i имам; struktury bezosobowe – има/няма; да – konstrukcje; zdania złożone (spójniki: а, но, обаче, който, за да, защщото, когато, където, ако, тъй като, така и, или-или, ту-ту, нито-нито, не само, но и, както – така и, докато i in.)

Literatura:

Podręczniki główne:

• Ж. Колева, Л. Иванова, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ – 2. ЧАСТ. ДА ОБЩУВАМЕ НА БЪЛГАРСКИ

• Е. Хаджиева, Н. Гарибова и др., БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ – ОБЩ КУРС

Materiały dodatkowe:

Wybrane materiały i ćwiczenia z innych podręczników języka bułgarskiego, materiały audio, gry językowe, artykuły prasowe internetowe, fragmenty filmów i programów telewizyjnych, materiały własne lektora.

Efekty uczenia się:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie lektoratu obejmuje:

- obecność na lektoracie (na min. 70% zajęć)

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- wyniki testów cząstkowych (max. 3 podejścia)

- zaliczenie testu śródsemestralnego (max. 3 podejścia)

- zdanie egzaminu końcowego

Aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest także zaliczenie pierwszego semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ignacy Doliński, Yordanka Ilieva-Cygan
Prowadzący grup: Ignacy Doliński, Yordanka Ilieva-Cygan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)