Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego (B2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4CZE
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego (B2)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Kontynuacja nauki języka specjalności na 2L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na lektoracie (materiały powtórzeniowe oraz nowe wiadomości):

Uwaga: jeden temat może być omawiany na więcej niż jednym spotkaniu i w innej kolejności niż przedstawiona poniżej.

Zagadnienia leksykalne:

- Kim jesteśmy, listy, kontakty towarzyskie, przyjaciele, formularze urzędowe

- Relacje rodzinne - tradycyjne i nietradycyjne rodziny, spotkania, restauracje i kawiarnie

- Jak mieszkamy - mieszkania typowe i nietypowe, poszukiwanie mieszkania (rozumienie i pisane ogłoszeń mieszkaniowych)

- Podróżowanie wczoraj i dziś - w mieście, w kraju i za granicą, wycieczki i wakacje, zasady ruchu drogowego (znaki drogowe)

- Praca - poszukiwanie pracy (CV, list motywacyjny, rozmowa o pracę)

- Obchodzenie świąt i rocznic - życzenia, gratulacje, kondolencje, zaproszenia i wizyty

- Hobby w naszym życiu - zwierzęta, zakupy, ulubione czynności

- Współczesne społeczeństwo a stereotypy płci, wartości - typowe zawody męskie i kobiece, feminizm

- Sporty i gry - czescy sportowcy i wynalazcy

- Styl życia i zdrowie - choroby i ich leczenie

- Kultura i sztuka - festiwale, koncerty, muzea

- Jacy jesteśmy i jak wyglądamy - moda, ubiory

- Media w dzisiejszym świecie - czeskie gazety i czasopisma, internet

- Nasz świat - nasza planeta - ekologia, pogoda

- Inwestycje, handel, przedsiębiorczość - zachowania w firmie, korespondencja handlowa, delegacje

Zagadnienia gramatyczne:

- deklinacja rzeczowników, przymiotników i zaimków (również wyjątki w odmianie, zaimki względne)

- deklinacja rzeczowników obcego pochodzenia

- stopniowanie przymiotników

- czasowniki - czas teraźniejszy, przeszły i przyszły

- aspekt

- zdania czasowe (až - když)

- czasowniki ruchu - prefiksy

- tryb rozkazujący

- tryb przypuszczający

- przymiotniki dzierżawcze

- spójniki

- liczebniki główne, porządkowe i zbiorowe - deklinacja, ułamki

- strona bierna (zwrotna i opisowa)

- rzeczowniki i przymiotniki odczasownikowe

- transformacja zdań

- język potoczny

Literatura:

Podręcznik główny:

L. Holá, P. Bořilová, Česky krok za krokem 2

+ zeszyty ćwiczeń:

Z. Malá, Česky krok za krokem 2. Pracovní sešit: Lekce 1–10

Z. Malá, Česky krok za krokem 2. Pracovní sešit: Lekce 11–20

Materiały dodatkowe:

artykuły prasowe i internetowe, fragmenty filmów i programów telewizyjnych, materiały audio, gry językowe, wybrane ćwiczenia z innych podręczników, materiały własne lektora

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu:

Wiedza: student(ka) orientuje się we współczesnych zagadnieniach społeczno-kulturowych danego obszaru językowego, ma świadomość kompleksowej natury języka (m. in. gramatyka, fleksja, frazeologia) oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, zna podstawowe zasady teorii i praktyki przekładu

Umiejętności: student(ka) komunikuje się w typowych sytuacjach społecznych, zawodowych, akademickich, swobodnie czyta i rozumie teksty utrzymane w różnych rejestrach stylistycznych i o różnej tematyce, dokonuje syntezy przeczytanego tekstu bądź wypowiedzi usłyszanej, dotyczącej szerokiej tematyki życia społecznego, akademickiego i zawodowego, potrafi sformułować tekst użytkowy na poziomie profesjonalnym, potrafi samodzielnie przetłumaczyć prosty tekst literacki.

Student(-ka) wymawia głoski w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników języka czeskiego, mówi z intonacją i akcentem zbliżonymi do rodzimych użytkowników języka czeskiego.

Kompetencje: student(ka) sprawnie współpracuje w grupie, posługując się językiem nauczanym, efektywnie wyznaczając innym i sobie zadania, zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie, wykorzystuje wiedzę metapragmatyczną dotyczącą zachowań społecznych, jest wrażliwy/-a na problemy wynikające z odmienności kulturowej i potrafi zainteresować innych wiedzą językową i kulturową dotyczącą danego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie lektoratu składają się następujące elementy:

- obecność na lektoracie

- aktywność i przygotowanie do zajęciach

- wyniki testów cząstkowych

- zaliczenie testu śródsemestralnego

- zdanie egzaminu końcowego

Aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jakubowska
Prowadzący grup: Anna Jakubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Piotrowska-Małek
Prowadzący grup: Teresa Piotrowska-Małek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)