Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka serbskiego (1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4GOSER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka serbskiego (1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 2L grupy adekwatnej do jęz. A
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma uzupełniać i systematyzować gramatyczną wiedzę i umiejętności studentów, zdobywane na lektoracie studiowanego języka. Zakłada zatem konieczność zaliczenia lektoratu po pierwszym roku studiów licencjackich i bieżący udział w zajęciach lektoratowych (w wyjątkowych, uzasadnionych, wypadkach, legitymowanie się przez studenta praktyczną znajomościa języka serbskiego na poziomie B1). Przyjmuje się, że pełny dwuletni kurs gramatyki opisowej języka serbskiego dotyczy głównie zasad serbskiej fleksji i składni, a także regularnych derywacji słowotwórczych oraz reguł pisowni (i ich związku z regułami wymowy). Nabywanie umiejętności prawidłowej wymowy oraz wzbogacanie leksyki pozostawia się przede wszystkim zajęciom lektoratowym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są prowadzone po serbsku (wspomagająco – po polsku, w zależności od poziomu językowej sprawności studentów). W zasadzie mają charakter praktyczny (ćwiczeniowy), jednak poszczególne nowe zagadnienia wprowadzane są w formie krótkiego wykładu. Studentom zadawane są prace do domu (pisemne ćwiczenia gramatyczne). Pierwszy rok dwuletniego przewidzianego programem kursu przewiduje zapoznanie studentów z zarysem serbskiej fonologii (zwłaszcza dla potrzeb podstaw morfonologii), z podstawowymi regułami prozodycznymi oraz – przede wszystkim – z zasadami fleksji (imiennej i werbalnej), przy czym w praktycznej części zajęć nacisk będzie kładziony na wyćwiczenie poprawnego rozumienia i stosowania podstawowych kategorii morfosyntaktycznych, wraz z zasadami poprawnej pisowni.

Pełny opis:

Program zajęć obejmujący pierwsze dwa semestry dwuletniego kursu gramatyki jest dostosowany do realizacji dwu celów:

- po pierwsze, studenci otrzymują (w formie serii krótkich wykładów, zajmujących tylko część poszczególnych zajęć) całościowy zarys fleksji współczesnego języka serbskiego (wraz z informacją o serbskiej terminologii gramatycznej i jej polskich odpowiednikach), obejmujący w szczególności morfosyntaktyczne kategorie imienne i werbalne (łącznie z morfonologicznym aspektem poszczególnych paradygmatów), a także podstawowy zestaw reguł poprawnej pisowni; przy tym omawianie poszczególnych kategorii fleksyjnych uwzględnia zarówno ich aspekt formalnogramatyczny jak i funkcjonalno-semantyczny;

- po drugie, poprzez różnorodne ćwiczenia, przy częściowej korelacji z programem lektoratu (gramatycznie uboższym niż opisywane tu zajęcia), studenci ćwiczą praktyczne zastosowanie poznanych reguł.

W części ćwiczeniowej nacisk kładziony jest na poprawną budowę wypowiedzi ustnych i pisemnych (z uwzględnieniem, odpowiednio, poprawności prozodycznej i ortograficznej), a także na rozumienie wypowiedzeń zawierających formy fleksyjne, których nie opanowali jeszcze czynnie.

Literatura:

• Predrag Piper i Ivan Klajn, Normativna gramatika srpskog jezika, Novi Sad 2017, 16-218

• Milorad Telebak, Pravogovor. Ne čitaj kako piše, Novi Sad 2011

• materiały przygotowane przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Budując serbską wypowiedź językową (ustną i pisemną), student umie poprawnie dobrać formy fleksyjne rzeczowników (i innych imiennych części mowy) oraz czasowników (w zakresie podstawowych form temporalnych i modalnych). Buduje poprawne zdania proste z użyciem opanowanych form fleksyjnych, a spośród typów zdań podrzędnie złożonych ma opanowane te podstawowe konstrukcje wyrażające następstwo czasowe oraz warunek, które zawierają odpowiednie temporalne i modalne fleksyjne formy czasownika. Zna także i umie zastosować podstawowe zasady serbskiej ortografii i wymowy.

Metody i kryteria oceniania:

- obligatoryjna obecność na zajęcia (max. 3 nieobecności w semestrze)

- przygotowywanie pisemnych prac domowych

- czynny udział w ćwiczeniowej części poszczególnych zajęć

- zaliczenie (na ocenę) testu w sesji letniej (całoroczny materiał)

Aktywność studenta jest punktowana w następujący sposób:

- aktywny udział w zajęciach – każdorazowo (tj. każde zajęcia) 1 pkt

- przygotowanie pracy domowej – każdorazowo 1 pkt

- praca domowa oceniona na 4,5 lub 5 – każdorazowo 2 pkty

- praca domowa oceniona na 3,5 lub 4 – każdrorazowo 1 pkt

(ocena 2 lub 3 nie daje punktacji)

Suma punktów wszystkich typów > 75% możliwego maximum podnosi końcową ocenę (uzyskaną na teście w sesji letniej) o 0,5 stopnia.

Suma punktów < 25% możliwego maximum obniża końcową ocenę o 0,5 stopnia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Molas
Prowadzący grup: Jerzy Molas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.