Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka słowackiego (2L)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4GOSLO Kod Erasmus / ISCED: 09.102 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka słowackiego (2L)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 2L grupy adekwatnej do jęz. A
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest obejmujący krótki zarys historii języka, opis zróżnicowania społecznego i regionalnego języka słowackiego, wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka słowackiego (fonetyka, fonologia, fleksja, słowotwórstwo, składnia) oraz ewolucję metodologii badań językoznawczych na Słowacji; prezentację głównych opracowań z zakresu gramatyki opisowej i normatywnej języka oraz leksykografii.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną usystematyzowane wiadomości z zakresu gramatyki opisowej współczesnego języka słowackiego zdobytych przez studentów w toku lektoratu tego języka, a także innych zajęć językoznawczych, poprzez skonfrontowanie ich z najnowszymi osiągnięciami językoznawstwa teoretycznego (także polskiego). Przedstawiona zostanie również ewolucja metodologii badań językoznawczych w danym kraju, w tym zaprezentowane będą główne opracowania z zakresu gramatyki opisowej i normatywnej języka oraz leksykografii.

Literatura:

Bohunická A. - Orgoňová O.: Lexikológia slovenčiny. Učebné texty a cvičenia. Bratislava : Stimul, 2011.

Bosák, J.: Slovenský jazyk. Opole : Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998.

Dolník, J. Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007.

Dolník, J. Jazyk, človek, kultúra. Bratislava : Kalligram, 2010.

Furdík, J.: Slovenská slovotvorba. Prešov : Náuka, 2004.

Furdík, J.: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Ed. M. Ološtiak. Košice : Vydavateľstvo LG, 2008.

Horecký, J. a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava : VEDA, vyd. Slovenskej akadémie vied, 1989.

Kráľ, Á. Pravidlá slovenskej výslovnosti. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2016.

Kráľ, Á., Ryzková, A.: Základy jazykovej kultúry. Bratislava : SPN, 1990.

Kráľ, Á. - Sabol, J.: Fonetika a fonológia. 1. vydanie. Bratislava: SPN, 1989.

Ondrus, P. - Horecký, J. - Furdík, J. Súčasný slovenský spisovný jazyk: Lexikológia. Bratislava : SPN, 1980.

Ondruš, Š. - Sabol, J.: Úvod do štúdia jazykov. 3 vydanie. Bratislava : SPN, 1987.

Pauliny, E. - Ružička, J. - Štolc, J.: Slovenská gramatika, Bratislava : SPN, 1968.

Pekarovičová, J. a kol. Slovenčina pre cudzincov: Praktická fonetická príručka. Bratislava : STIMUL, 2005.

Sabol, J. a kol. Kultúra hovoreného prejavu. Prešov : Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, 2006.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

a) rozumie współczesną sytuację językową j. słowackiego w kontekście jego historii

b) posiada wiedzę z zakresu zróżnicowania społecznego i regionalnego języka słowackiego

c) potrafi posługiwać się terminologią z zakresu gramatyki współczesnego języka słowackiego

d) umie wybierać, w zależności od wytyczonego celu, odpowiednie opracowania gramatyczne i leksykograficzne.

2. Umiejętności

a) posługiwanie się narzędziami językoznawczymi pozwalającymi na przyzwojenie języka słowackiego

b) dokonanie analizy tekstu słowackiego:

- wyodrębnienie środków gramatycznych

- ocena leksemów z punktu widzenia formalnego, pragmatycznego i stylistycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze). W przypadku większej liczby opuszczonych zajęć, należy przed przystąpieniem do testu zaliczyć wykład.

- Aktywność na zajęciach, drobne prace domowe 40 %.

- Test końcowy 60 %.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viera Luptáková
Prowadzący grup: Viera Luptáková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Zajęcia w trybie zdalnym: narzędzia, które zostaną użyte do przeprowadzenia zajęć, to: G Suite, Zoom, Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.