Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka słowackiego (1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4GOSLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka słowackiego (1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe na drugim roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Znajomość języka słowackiego pozwalającego zrozumieć zarówno informacje podawane na wykładzie, jak i zawarte w literaturze przedmiotu.

2. Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas innych przedmiotów językoznawczych.

3. Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas lektoratu.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest obejmujący krótki zarys historii języka, opis zróżnicowania społecznego i regionalnego języka słowackiego, wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka słowackiego (fonetyka, fonologia, fleksja, słowotwórstwo, składnia) oraz ewolucję metodologii badań językoznawczych na Słowacji; prezentację głównych opracowań z zakresu gramatyki opisowej i normatywnej języka oraz leksykografii.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną usystematyzowane wiadomości z zakresu gramatyki opisowej współczesnego języka słowackiego zdobytych przez studentów w toku lektoratu tego języka, a także innych zajęć językoznawczych, poprzez skonfrontowanie ich z najnowszymi osiągnięciami językoznawstwa teoretycznego (także polskiego). Przedstawiona zostanie również ewolucja metodologii badań językoznawczych w danym kraju, w tym zaprezentowane będą główne opracowania z zakresu gramatyki opisowej i normatywnej języka oraz leksykografii.

Literatura:

Bohunická A. - Orgoňová O.: Lexikológia slovenčiny. Učebné texty a cvičenia. Bratislava : Stimul, 2011.

Bosák, J.: Slovenský jazyk. Opole : Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998.

Dolník, J. Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007.

Dolník, J. Jazyk, človek, kultúra. Bratislava : Kalligram, 2010.

Dvončová, J. Fyziologická fonetika. Bratislava : SPN, 1980.

Furdík, J.: Slovenská slovotvorba. Prešov : Náuka, 2004.

Furdík, J.: Život so slovotvorbou a lexikológiou. Ed. M. Ološtiak - L. Gianitsová-Ološtiaková. Košice : Vydavateľstvo LG, 2005.

Furdík, J.: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Ed. M. Ološtiak. Košice : Vydavateľstvo LG, 2008.

Horecký, J. Slovenská lexikológia I. Tvorenie slov. Bratislava : SPN, 1971.

Horecký, J. a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava : VEDA, vyd. Slovenskej akadémie vied, 1989.

Kesselová, J. - Imrichová, M. - Ološtiak, M. Registre jazyka a jazykovedy. I. - II. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014.

Kráľ, Á. Pravidlá slovenskej výslovnosti. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2016.

Kráľ, Á., Ryzková, A.: Základy jazykovej kultúry. Bratislava : SPN, 1990.

Kráľ, Á. - Sabol, J.: Fonetika a fonológia. 1. vydanie. Bratislava: SPN, 1989.

Ološtiak, M. Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007.

Ološtiak, M. (eds.) Lexikálna sémantika a derivatológia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov 5. december 2000. Košice : Vydavateľstvo LG, 2007.

Ondrus, P. - Horecký, J. - Furdík, J. Súčasný slovenský spisovný jazyk: Lexikológia. Bratislava : SPN, 1980.

Ondruš, Š. - Sabol, J.: Úvod do štúdia jazykov. 3 vydanie. Bratislava : SPN, 1987.

Pauliny, E. - Ružička, J. - Štolc, J.: Slovenská gramatika, Bratislava : SPN, 1968.

Pekarovičová, J. a kol. Slovenčina pre cudzincov: Praktická fonetická príručka. Bratislava : STIMUL, 2005.

Sabol, J. a kol. Kultúra hovoreného prejavu. Prešov : Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, 2006.

Tkáčová, D. Okazionalizmy - spôsob obohacovania slovnej zásoby v slovenčine. In: Jazyk a kultúra, 5, 2011.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

a) rozumie współczesną sytuację językową j. słowackiego w kontekście jego historii

b) posiada wiedzę z zakresu zróżnicowania społecznego i regionalnego języka słowackiego

c) potrafi posługiwać się terminologią z zakresu gramatyki współczesnego języka słowackiego

d) umie wybierać, w zależności od wytyczonego celu, odpowiednie opracowania gramatyczne i leksykograficzne.

e) orientuje się w ewolucji metodologii badań językoznawczych

f) ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń.

2. Umiejętności

a) sprawne posługiwanie się narzędziami językoznawczymi pozwalającymi na przyswojenie języka słowackiego

b) dokonanie analizy tekstu słowackiego:

- wyodrębnienie środków gramatycznych

- ocena leksemów z punktu widzenia formalnego, pragmatycznego i stylistycznego

- wskazanie tendencji i procesów językowych zachodzących we współczesnym języku słowackim

c) praktyczna znajomość omawianych konstrukcji gramatycznych

d) potrafi interpretować zjawiska współczesnego życia społecznego i politycznego w wybranym kraju słowiańskim w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań lingwistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze). W przypadku większej liczby opuszczonych zajęć, należy przed przystąpieniem do testu zaliczyć wykład.

Zaliczenia testów śródsemestralnych, uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. Do zaliczenia końcowego mogą zostać dopuszczeni studenci, którzy zaliczyli testy śródsemestralne, przychodzili na zajęcia przygotowani oraz brali w nich aktywny udział.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viera Luptáková
Prowadzący grup: Viera Luptáková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)