Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura Chorwacji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4LCHO
Kod Erasmus / ISCED: 09.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Chorwacji I
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe na drugim roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka chorwackiego (B1) 3005-KL3CH

Założenia (opisowo):

Student/ka posługuje się językiem chorwackim na poziomie co najmniej B2. Jest w stanie czytać teksty literackie i publicystyczne we współczesnym języku chorwackim oraz zna podstawy historii Chorwacji i regionu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje przemiany kultury chorwackiej przez pryzmat tekstów literackich oraz tworzenia kanonu. W centrum zainteresowania znajduje się relacja między dziełem, polem literatury a innymi dziedzinami życia społecznego.

Pełny opis:

Literatura jest jednym z najważniejszych obszarów wyrażania się kodu symbolicznego danej kultury i kształtowania się jej wartości oraz autostereotypów. To także przede wszystkim sposób, w jaki człowiek poznaje samego siebie jako byt indywidualny i istotę społeczną. Badanie literatury, a więc czytanie tekstów w pogłębiony sposób, przy wykorzystaniu zarówno wiedzy o procesach literackich, jak i perspektyw nauk humanistycznych, pozwala dotrzeć do odpowiedzi na najważniejsze pytania egzystencjalne, proponowanych w różnym czasie przez różnych autorów i autorki.

Literatura chorwacka będzie czytana przede wszystkim z perspektywy kanonu i tożsamości kulturowej chorwackiej, co wynika ze specyfiki studiów slawistycznych. Szczególną uwagę zwrócimy na polemiki toczone wokół najważniejszych kwestii, takich jak polityka kulturowa, wartości narodowe, postawy wobec Innego. Dużo miejsca poświęcimy również eseistyce oraz tekstom programowym, które zdradzają pragnienie zaangażowania i wywierania wpływu przez intelektualistów na ich otoczenie społeczne. I wreszcie zostaną przedstawione najważniejsze paradygmaty badań literackich w Chorwacji, jako że one także odzwierciedlają pewien zespół wyobrażeń o świecie i o sposobach interpretowania zjawisk kulturowych.

Literatura:

Wybór podręczników, opracowań i leksykonów pomocnych w interpretowaniu historii literatury w Chorwacji.

1--Krešimir Nemec, "Povijest hrvatskog romana" (tri sveska, svaki za pojedino razdoblje)

2--Viktor Žmegač, "Duh impresionizma i secesije"

3--Miroslav Šicel, "Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća"

4--Miroslav Šicel, "Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti"

5--Maša Kolanović, "Udarnik! Buntoovnik? Potrošač..."

6--Maria Dąbrowska-Partyka, "Świadectwa i mistyfikacje"

7--Maciej Falski, "Porządkowanie przestrzeni narodowej"

8--Dominika Kaniecka, "Opowiedzieć naród - chorwackość według Augusta Šenoi"

9--Vladimir Biti, "Pojmovnik suvremene knjiżevne i kulturne teorije"

10--Patrycjusz Pająk, "Kategoria rozpadu w chorwackiej prozie awangardowej"

11--Maria Dąbrowska-Partyka, "Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów"

12--JOanan Rapacka, "Śródziemnomorze, Europa Środkowa, Bałkany" (teksty dotyczące kultury i kultury literackiej XIX i XX wieku)

13--"Leksikon hrvatske knjiżevnosti. Djela"

Efekty uczenia się:

Student/ka po ukończeniu przedmiotu:

/ zna najwybitniejsze bądź reprezentatywne dzieła literackie Chorwacji powstałe w XIX i XX wieku

/ potrafi interpretować tekst literacki także w kontekście historycznym i diachronicznym

/ umie wskazać na główne tematy literatury chorwackiej i umieścić je w kontekście przemian kulturowych

/ odnajduje punkty sporne procesu budowania kanonu i potrafi wyjaśnić źródła konfliktów w sferze symbolicznej

/ potrafi objaśnić powiązania między praktyką literacką a innymi sferami komunikacji społecznej

/ zna sposoby tworzenia kanonu literackiego i potrafi opisać rolę kanonu dla definiowania tożsamości narodowej

/ potrafi wymienić najważniejsze instytucje życia literackiego w Chorwacji od XIX wieku do lat 90. XX wieku

/ posługuje się terminami literackimi w opisie dzieła

/ zna najważniejsze paradygmaty badań literackich w Chorwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot składa się z dwóch części: wykładu oraz ćwiczeń.

Uczestnictwo w obu trybach zajęciowych jest obowiązkowe, dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze łącznie.

Przewidywane są dwa testy semestralne oraz egzamin ustny z całości materiału na końcu roku akademickiego.

Sprawdzane są umiejętności interpretowania dzieł literackich w kontekście epoki oraz późniejszych interpretacji oraz mechanizmy tworzenia się i dekonstruowania kanonu literackiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Falski
Prowadzący grup: Maciej Falski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Literatura:

Teksty literackie

Ivan Mažuranić, Śmierć Smail-agi Čengicia

Poezja okresu iliryzmu (budnice i davorije; Petar Preradović)

Teksty publicystyczne: Dragutin Rakovac, Ljudevit Vukotinović

Stanko Vraz, Put u ilirske strane

August Šenoa, Zlatarovo zlato; Seljačka buna; Naša književnost: Prijan Lovro; Prosjak Luka

Ivan Kukuljević Sakcinski, Putovanje u Bosnu; Matija Mažuranić, Put u Bosnu

Eugen Kumičić, Gospođa Sabina

Antun Gustav Matoš, Pripovijetke; Naši ljudi i krajevi; Poezije; Mora

Vladimir Nazor, Slavenske legende; Veli Jože

Janko Leskovar, Misao na vječnost

Poezje: Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Vladimir Vidrić

Miroslav Krleža, Kraljevo; Povratak Filip Latinowicza; Hrvatski bog Mars; Balade Petrice Kerempuha

Ivan Goran Kovačić, Jama

Vladimir Nazor, Pjesme partizanke

Ranko Marinković, Kiklop

Radovan Ivšić, Kralj Gordogan

Poezje krugovaszy i razlogowcow: Vesna Parun, Ivan Slamnig, Milivoj Slaviček, Dragutin Tadijanović

Antun Šoljan, Izdajice

Slobodan Novak, Zlato, mirisi, tamjan

Obowiązkowe teksty teoretyczne będą omawiane na zajęciach na bieżąco.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)