Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura Słowacji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4LSL
Kod Erasmus / ISCED: 09.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Słowacji I
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe na drugim roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot prowadzony w formie dwóch typów zajęć: wykładu i ćwiczeń. Wykład prezentuje przebieg najważniejszych procesów literackich w literaturze słowackiej. Ćwiczenia mają charakter uzupełniający względem wykładu. Mają na celu poznanie dzieł literackich reprezentatywnych dla omawianego okresu literatury słowackiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na nakreśleniu obrazu literatury słowackiej, od jej początków do lat 70. XIX wieku. Ćwiczenia wprowadzają element praktycznej analizy wybranych zjawisk występujących w literaturze słowackiej.

Pełny opis:

Wykład ma charakter przewodnika po literaturze słowackiej, od jej początków po koniec dziewiętnastego wieku. W jego trakcie omówione będą najważniejsze zjawiska w literaturze w szerszym kontekście kulturowym. W trakcie ćwiczeń będą analizowane konkretne teksty literackie pochodzące z różnych epok i dobrane pod kątem przejawiania się w nich specyficznych elementów kultury słowackiej. Praca z konkretnym tekstem ma na celu pokazanie studentom różnych znaczeń zakodowanych w literaturze pięknej, zarówno tych, których rozpoznanie wymaga znajomości kontekstu lokalnego (tj. słowackiego), jak i znaczeń uniwersalnych.

Literatura:

Literatura do ćwiczeń będzie podawana sukcesywnie w trakcie zajęć.

Poniższe pozycje mają charakter podręcznikowy:

1) Gizela Gáfriková: Zabúdané súvislosti (štúdie o slovenskej literatúre 17. - 18. storočoa)

2) Barbara Suchoń: Dzieje sielanki słowackiej na tle europejskim

3) Miroslav Vojtech: Slovenská klasicistická a preromatická literatúra

4) Peter Zajac, Lubica Schmarcová i in.: Slovenský romatizmus (Synopticko-pulzačný model kultúrneho javu)

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi:

- wskazać kluczowe problemy procesu historycznoliterackiego

- wskazać na reprezentatywne dla danego okresu dzieła literackie

- samodzielnie je przeanalizować i zinterpretować z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, w jakim powstały.

Zajęcia rozwijają zatem umiejętności analityczne i interpretacyjne studentów, pomagają w zrozumieniu znaczenia różnych form komunikacji społecznej, także tych o charakterze wysoce abstrakcyjnym i symbolicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się:

1. Napisanie eseju na wybrany temat, uzgodniony z prowadzącym ćwiczenia do przedmiotu.

2. Obecność i aktywność na zajęciach.

3. Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)