Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka serbskiego (B2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4SER
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka serbskiego (B2)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Kontynuacja nauki języka specjalności na 2L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Kurs przygotowuje studentki/studentów do osiągnięcia kompetencji w języku serbskim określonych przez poziom B2 kompetencji językowej. Obejmuje ćwiczenia z praktycznej nauki języka, w tym ćwiczenia gramatyczne, naukę popranej wymowy, rozumienie tekstów oryginalnych, pisanych i mówionych, jak też komunikację w języku serbskim.

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

Literatura:

Materiały lektorskie: artykuły prasowe, fragmenty dzieł literackich, materiały ikonograficzne, materiały video i audio.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu:

Wiedza: student(ka) orientuje się we współczesnych zagadnieniach społeczno-kulturowych danego obszaru językowego, ma świadomość kompleksowej natury języka (m. in. gramatyka, fleksja, frazeologia) oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, zna podstawowe zasady teorii i praktyki przekładu

Umiejętności: student(ka) komunikuje się w typowych sytuacjach społecznych, zawodowych, akademickich, swobodnie czyta i rozumie teksty utrzymane w różnych rejestrach stylistycznych i o różnej tematyce, dokonuje syntezy przeczytanego tekstu bądź wypowiedzi usłyszanej, dotyczącej szerokiej tematyki życia społecznego, akademickiego i zawodowego, potrafi sformułować tekst użytkowy na poziomie profesjonalnym, potrafi samodzielnie przetłumaczyć prosty tekst literacki.

Student(-ka) wymawia głoski w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników języka czeskiego, mówi z intonacją i akcentem zbliżonymi do rodzimych użytkowników języka czeskiego.

Kompetencje: student(ka) sprawnie współpracuje w grupie, posługując się językiem nauczanym, efektywnie wyznaczając innym i sobie zadania, zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie, wykorzystuje wiedzę metapragmatyczną dotyczącą zachowań społecznych, jest wrażliwy/-a na problemy wynikające z odmienności kulturowej i potrafi zainteresować innych wiedzą językową i kulturową dotyczącą danego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny i pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tanja Petrović
Prowadzący grup: Tanja Petrović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)