Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka słoweńskiego (B2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4SLW
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słoweńskiego (B2)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Kontynuacja nauki języka specjalności na 2L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Przygotowanie do egzaminu na poziomie B2.

Skrócony opis:

B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Pełny opis:

Gramatyka

poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

wybrane zagadnienia dotyczące języka słoweńskiego

podstawowe zasady ortograficzne

Pisanie

krótkich wypracowań na znane tematy przy użyciu stosownego słownictwa (eseje za i przeciw, rozwiązywanie problemów, opisy, podstawowe teksty użytkowe)

Mówienie

komunikacja w sytuacjach codziennych, dotycząca szerokiego zakresu tematów

prowadzenie dłuższej rozmowy, dyskutowanie, wyrażanie zgody/niezgody, wyjaśnianie i podtrzymywanie swoich poglądów

prezentacja wybranego zagadnienia

debata na znany i wcześniej opracowany temat

Rozumienie

tekstów dostosowanych do nauki języków obcych

reportaży, artykułów prasowych oraz fragmentów utworów literackich

prostszego wykładu lub dyskusji na znany temat,

wiadomości i popularnych programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń

filmów w wersji oryginalnej z napisami w języku słoweńskim

Literatura:

R. Lečič, Slovenščina od A do Ž, 2

P. Liberšar et al., Naprej pa v slovenščini

I. Petrič et al., Gremo naprej

A. Markovič et al., Slovenska beseda v živo 2

D. Kern et al., Po do izpita iz slovenščine

materiały lektorskie

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie:

- uproszczone teksty pisane i mówione dotyczące omawianych tematów

- w ogólnych zarysach teksty autentyczne dotyczące omawianych tematów

- niektóre aspekty życia codziennego Słowenii

- funkcjonowanie systemu językowego języka słoweńskiego oraz posiada podstawowe informacje dotyczące zależności między językiem a kulturą

Student/ka potrafi:

- stosować większość reguł słoweńskiej komunikacji społecznej

- komunikować się z zachowaniem zasad etykiety językowej i specyfiki zachowań komunikacyjnych w języku słoweńskim

- pracować w grupie i współdziałać w wykonaniu zadań

- tworzyć proste wypowiedzi ustne na znany temat

- streścić i skomentować uproszczony tekst gazetowy, napisać rozprawkę na podstawie spreparowanego tekstu i sporządzić notatkę na podstawie wybranych informacji

- przekazać podstawowe informacje, dotyczące kultury i historii Słowenii w języku słoweńskim

- wymawiać głoski w sposób zbliżony do wymowy rodzimych użytkowników języka słoweńskiego oraz mówi z intonacją i akcentem zbliżonym do intonacji i akcentu rodzimych użytkowników języka słoweńskiego

Student/ka jest gotowa/gotów do:

- respektowania zasad komunikacji społecznej charakterystycznych dla kultury słoweńskiej

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność na zajęciach

b) przygotowanie do lektoratu

c) przygotowanie prac międzysemestralnych

e) zaliczenie testu semestralnego

f) zaliczenie testu końcowego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jasmina Šuler-Galos
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant, Jasmina Šuler-Galos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)