Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka bułgarskiego (2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5GOBU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka bułgarskiego (2)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zaliczył kurs (2 semestry) Gramatyka opisowa języka bułgarskiego 1. Znajomość języka bułgarskiego na poziomie min. B2.

Skrócony opis:

Kontynuacja cyklu zajęć z Gramatyki opisowej języka bułgarskiego z II roku studiów licencjackich.

Głównym zadaniem zajęć jest zapoznanie studentów z budową gramatyczną języka bułgarskiego i jej współczesnym opisem teoretycznym. W czasie omawiania kwestii szczegółowych przywoływana będzie ogólna wiedza gramatyczna studentów, znajomość gramatyki języka polskiego i praktyczne umiejętności zdobyte na zajęciach lektoratu języka bułgarskiego. Od studentów wymagana będzie znajomość terminologii gramatycznej bułgarskiej i polskiej.

Pełny opis:

Gramatyka opisowa języka bułgarskiego 2 koncentruje się na zagadnieniach 1) słowotwórstwa, 2) leksykologii (w tym frazeologii) oraz 3) składni współczesnego języka bułgarskiego.

Szczegółowe zagadnienia:

1) Słowotwórstwo:

- zagadnienia ogólne; podstawowe pojęcia i terminy słowotwórstwa bułgarskiego;

- derywacja: rzeczowników, przymiotników, czasowników z uwzględnieniem typów derywacji: modyfikacyjny, mutacyjny, transpozycyjny;

- pojęcie derywacji semantycznej w słowotwórstwie konfrontatywnym bułgarsko-polskim.

2) Leksykologia

- zagadnienia ogólne; granice wyrazu (jednostki leksykalnej); leksem;

- charakterystyka semantyczna wyrazu; znaczenie leksykalne; monosemia i polisemia; relacje leksykalno-semantyczne bułgarskich wyrazów;

- leksyka języka bułgarskiego w świetle pochodzenia;

- frazeologizmy jako jednostki etnospecyficzne.

3) Składnia:

- zagadnienia ogólne: podstawowe pojęcia związane z charakterem formalnym i funkcjonowaniem poszczególnych elementów zdania, rodzajami połączeń wyrazowych i związków między częściami zdania;

- kategorie syntaktyczne: predykacja; struktura predykatowo-argumentowa;

- zdanie proste; zdania złożone; relacje między częściami składowymi poszczególnych typów zdań złożonych oraz reguły porządku;

- cechy charakterystyczne funkcjonalnych typów zdań: zdania pytającego, życzącego, wykrzyknikowego;

- kontrasty między zdaniem polskim jako zdaniem realizującym relacje systemu syntetycznego a zdaniem bułgarskim jako wykładnikiem relacji analitycznych.

Literatura:

Korytkowska M., Typy pozycji predykatowo-argumentowych, z serii Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, red. V. Koseska-Toszewa, J. Penčew, t. V, cz. 1, Warszawa 1992

Maldjieva V., Słowotwórstwo. Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9, Warszawa 2009.

Popowa V., Ivanova D. Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego. Wyd. II poszerz. i popr. Poznań, 2004.

Андрейчин Л., Основна българска граматика, София 1977 (i późn. wyd.)

Аргументна структура: Проблеми на простото и сложното изречение. Ред. С. Коева. Сема РШ, София, 2005.

Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й., Съвременен български език.

Българска лексикология и фразеология. Т. 1.-3. Ред. Емилия Пернишка и Лилия Крумова-Цветкова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013.

Български език. Ред. С. Димитрова, Opole 1997.

Ничева К., Българска фразеология, София 1987.

Ничева К., Спасова-Михайлова С., Чолакова К., Предговор i Увод, (w:) Фразеологичен речник на българския език, т. I-II, София 1974-1975 .

Радева В., В света на думите, София 2007.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student jest w stanie scharakteryzować zjawiska gramatyczne języka bułgarskiego (także na tle innych języków słowiańskich - syntetycznych i analitycznych). Zna praktycznie i teoretycznie bułgarskie normy językowe. Jest świadom podobieństw bułgarskiego systemu gramatycznego do systemów jego sąsiadów (z ligi bałkańskiej). Zna i rozumie różnice w zasobie kategorii słowotwórczych, leksykalnych i składniowych między językiem bułgarskim a polskim (i innymi znanymi sobie językami).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności w semestrze) - 20%

Aktywność w trakcie zajęć - 10%.

Bieżące testy pisemne - 10%

Pisemny test końcowy po dwóch semestrach zajęć - 60%

Praktyki zawodowe:

Program nie przewiduje praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iliana Genew-Puhalewa
Prowadzący grup: Iliana Genew-Puhalewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

Dodatkową literaturę wykładowca dostarcza studentom w formie elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.